Vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le 10 000 euron yksi­tyis­lah­joi­tus

Aurinko paistaa Jäälinjärvelle myös kuvaannoillisesti saadun lahjoituksen myötä, sillä se mahdollistaa vesienhoitotyön lisäksi myös asuinyhteisön kehittämisen yhä uusilla tavoilla. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys on saa­nut 10 000 euron lah­joi­tuk­sen jää­li­läi­sel­tä yksi­tyis­hen­ki­löl­tä. Lah­joit­ta­ja ker­too, että yhdis­tys on teh­nyt arvo­kas­ta, esi­mer­kil­lis­tä ja pyy­tee­tön­tä työ­tä asui­nym­pä­ris­töm­me vesien kun­nos­ta­mi­sek­si sekä alu­een vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­sek­si.

Hänen mie­les­tään tär­ke­ää on myös yhdis­tyk­sen har­joit­ta­ma yhteis­työ Jää­lin kou­lun kans­sa. Lah­joi­te­tut varat yhdis­tys voi lah­joit­ta­jan mukaan käyt­tää vesien­hoi­don lisäk­si sel­lai­siin asui­nyh­tei­sön viih­tyi­syyt­tä ja vir­kis­tys­käyt­töä edis­tä­viin hank­kei­siin tai toi­min­toi­hin, jot­ka poh­jau­tu­vat luon­to­ym­pä­ris­töön, ovat sopusoin­nus­sa luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön kans­sa ja ovat kou­lun ja kaik­kien asuk­kai­den vapaas­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä.

– Lah­joit­ta­ja ei halua nime­ään jul­ki­suu­teen. Lausum­me par­haat kii­tok­set lah­joit­ta­jal­le ja lupaam­me käyt­tää rahat jää­li­läis­ten hyväk­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la, kom­men­toi yhdis­tyk­sen Bir­ger Yli­sauk­ko-oja.