Pen­tin­kan­kaan kau­pal­li­nen kehit­tä­mi­nen käyn­nis­tyy

Ete­lä-Iilaak­son alu­eel­le Iin Pen­tin­kan­kaal­le on tavoit­tee­na sijoit­taa teol­li­suu­den lisäk­si nykyis­tä enem­män myös kau­pan ja pal­ve­lui­den toi­mi­ti­lo­ja.

Kun­nan­hal­li­tus on käyn­nis­tä­nyt alu­eel­la osay­leis­kaa­van muu­tok­sen, jon­ka kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa tilaa vaa­ti­van eri­kois­kau­pan sijoit­tu­mi­nen Pen­tin­kan­kaan alu­eel­le. Tavoit­tee­na on kau­pal­li­ses­ti veto­voi­mai­nen ja taa­ja­ma­ku­val­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­nen tilaa vaa­ti­van kau­pan alue, jos­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta eri lii­ken­ne­muo­toi­hin. Suu­rin osa alu­ees­ta jää edel­leen teol­li­suusa­lu­eek­si.

Poh­jois-Poh­jan­maan 3. vai­he­maa­kun­ta­kaa­vas­sa Pen­tin­kan­kaan alue on osoi­tet­tu eri­kois­kau­pan suu­ryk­sik­kö -mer­kin­näl­lä.

Kaa­va­muu­tok­sen alus­ta­va pin­ta-ala on 20 heh­taa­ria. Alue sijait­see Mic­ro­po­lik­sen ja Soro­sen­tien lii­ke­kes­kuk­sen ympä­ris­tös­sä. Alue on osin kun­nan ja osin yksi­tyis­ten maa­no­mis­ta­jien omis­tuk­ses­sa. Kaa­va­muu­tos laa­di­taan tii­viis­sä yhteis­työs­sä alu­een yrit­tä­jien ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.