Iin kun­ta kan­nat­taa kala­ta­lous­vel­voit­tei­den tar­kis­ta­mis­ta

Iin kun­ta pitää kala­ta­lous­vel­voit­tei­den tar­kis­ta­mis­ta ja vael­lus­ka­la­kan­to­jen palaut­ta­mis­ta nii­den luon­nol­li­seen eli­nym­pä­ris­töön hyvä­nä asia­na. Iin kun­nan näke­myk­sen mukai­ses­ti voi­ma­lai­tos­ten yhtey­teen raken­net­ta­vat kala­tiet ja alas­vael­lus­rei­tit ohjaus­me­ne­tel­mi­neen ovat tär­kei­tä toi­men­pi­tei­tä.

Eri­tyi­ses­ti kala­tei­den ja alas­vael­lus­reit­tien toteut­ta­mi­nen tuli­si Iin kun­nan mie­les­tä huo­mioi­da Iijoen van­han uoman osal­ta. Van­ha uoma on Iijoen luon­tai­nen vir­ta­ve­si ja siten kaloil­le luon­nol­li­sem­pi vael­lus­reit­ti. Kun­nan­hal­li­tus tote­aa alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le anta­mas­saan lausun­nos­sa, että vii­me syk­syi­sen kutu­paik­ka­kar­toi­tuk­sen mukaan lohi lisään­tyy Raa­sa­kan ohi­juok­su­tus­pa­don ala­puo­li­ses­sa van­has­sa uomas­sa.

Kun­nan mie­les­tä kala­ta­lous­vi­ran­omai­sen esit­tä­mät meri­tai­me­nen ja lohen siir­to- sekä istu­tus­mää­rät Iijoen raken­ta­mat­to­mal­le osal­le ovat vähim­mäis­mää­ri­nä sopi­vat. Myös mereen Iijoen suul­le sekä Raa­sa­kan ylä­puo­li­sil­le alueil­le esi­te­tyt kalo­jen istu­tus- ja siir­to­mää­rät ovat sopi­via.

Kala­ta­lous­vi­ran­omai­sen esi­tys­tä, että voi­ma­lai­tos­ten hal­ti­ja sel­vit­tää vähä­ve­ti­sik­si jää­nei­den Iijoen osien vesit­tä­mis- ja kun­nos­ta­mis­mah­dol­li­suu­det vael­lus­ka­lo­jen poi­kas­tuo­tan­toa­lueik­si kun­ta pitää niin ikään hyvä­nä. Myös nah­kiai­sel­le sovel­tu­vat tal­veh­ti­mis-, kutu- ja poi­kas­tuo­tan­toa­lu­eet Raa­sa­kan ylä­puo­li­sel­la alu­eel­la on kun­nan mie­les­tä hyvä sel­vit­tää. Kala­tei­den ja alas­vael­lus­reit­tien toi­mi­vuu­den sekä toi­men­pi­tei­den tulok­sel­li­suu­den

tark­kai­lu on kun­nan näke­myk­sen mukaan tär­keä huo­mioi­da.

Lapin ELY-kes­kus on kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na hake­nut PVO Vesi­voi­ma Oy:n Iijoen Raa­sa­kan, Maa­lis­maan, Kie­ri­kin, Pah­ka­kos­ken ja Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­sek­si. Hake­muk­sen läh­tö­koh­ta­na on olo­suh­tei­den olen­nai­nen muu­tos, jol­la tar­koi­te­taan muun muas­sa uiton lop­pu­mis­ta Iijoel­la.

Hake­muk­ses­sa esi­te­tään vel­voi­te­hoi­don pain­opis­teen suun­taa­mis­ta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka edis­tä­vät vael­lus­ka­la­kan­to­jen palaut­ta­mis­ta nii­den luon­nol­li­seen eli­nym­pä­ris­töön. Hake­muk­ses­sa on esi­tet­ty usei­ta toi­men­pi­tei­tä, kuten toi­mi­vien kala­tei­den sekä alas­vael­lus­reit­tien suun­nit­te­le­mis­ta ja toteut­ta­mis­ta voi­ma­lai­tos­ten yhtey­teen. PVO-Vesi­voi­ma Oy on ilmoit­ta­nut pitä­vän­sä Lapin ELY-kes­kuk­sen hake­mus­ta Iijoen voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­ses­ta koh­tuut­to­ma­na.