Ii

Teks­ta­rit 22.8.

Vai on Iis­sä Ilmas­toA­ree­na -fes­ti­vaa­li. Ettei vain ois päät­tä­jil­lä tar­ve pääs­tä val­ta­me­dioi­hin pais­tat­te­le­maan… Sil­lä täl­lä ilmas­to­vou­hot­ta­mi­sel­la ei ole kyl­lä ihan mitään mer­ki­tys­tä ei Iin eikä Suo­men osal­ta. Mie­ti­tään­pä nyt oike­aa mit­ta­suh­det­ta, kun Kii­na, Intia ja Yhdys­val­lat puk­kaa son­taa ilmaan. Kyl­lä Iis­sä tar­vi­si sitä rahaa lait­taa vähän muu­hun­kin kuin tuol­lai­seen hum­puu­kiin. Ja tämä tari­na on tosi.

Lue lisää

Uusia vuo­kra­ta­lo­ja tulos­sa Iihin

Iin Vuo­kra­ta­lot Oy suun­nit­te­lee kor­vaa­van­sa Tor­ni­ku­jal­la sijait­se­vat kak­si rivi­ta­lo­ra­ken­nus­ta kah­del­la vuo­kra­käyt­töön tule­val­la uudis­ra­ken­nuk­sel­la. Kun­nan­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt hank­keen mah­dol­lis­ta­van ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tio­no­suut­ta

Iin kun­ta hakee kun­tien har­kin­nan­va­rai­sen val­tio­no­suu­den koro­tus­ta 2 mil­joo­nal­la eurol­la täl­le vuo­del­le. Kun­ta perus­te­lee koro­tus­ta Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tok­sen kuluil­la, Oulun­kaa­ren sote-kun­tayh­ty­män palk­ka­har­mo­ni­soin­nil­la ja kiin­teis­tö­jen sisäil­maon­gel­mis­ta aiheu­tu­neil­la kulul­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ran­nan kou­lun suun­nit­te­lu käyn­tiin

Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi Ala­ran­nan kou­lun raken­nusu­ra­kan alus­ta­vis­ta tar­jouk­sis­ta Raken­nus­yh­tiö Obser­vo Oy:n koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen. Samal­la kun­nan­hal­li­tus päät­ti käyn­nis­tää suun­nit­te­lu­vai­heen välit­tö­mäs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei val­mis­tu tänä vuon­na

Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei ete­ne täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­mien mukaan. Haa­veet sil­lan val­mis­tu­mi­ses­ta tänä vuon­na on hau­dat­tu. – Vesi­lu­pa sil­las­ta on luvat­tu syys­kuul­le, mut­ta sen vali­tusai­ka ja muut asiat huo­mioi­den sil­taa ei ehdi­tä teh­dä täl­le vuo­del­le. Urak­ka­tar­jouk­set­kin pyy­det­tiin niin, että sil­lan tulee olla val­mis elo­kuus­sa 2020, ker­too Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPäät­tä­jäl­tä: Ilmas­toah­dis­tus­ta­ko?

Nyt on jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alet­tu syyl­lis­tää nii­tä, jot­ka syyl­lis­tä­vät syyl­lis­tä­jiä sii­tä, että he eivät tee tar­peek­si ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä tor­ju­via teko­ja. Siis syyl­lis­tä­mi­ses­tä syyl­lis­tä­vät syyl­lis­ty­vät itse­kin syyl­lis­tä­mi­seen. Eihän täs­sä ole mitään jär­keä?


Kes­kus­te­lem­me: Mega­jät­ti­pot­ti Iihin

Ii on hoi­ta­nut ener­gia­po­li­tiik­kaa vuo­si­kym­me­net esi­mer­kil­li­ses­ti. Kun­ta ja kun­ta­lai­set ovat hyö­ty­neet näis­tä pää­tök­sis­tä alem­pi­na säh­kön hin­toi­na ja kun­ta on saa­nut vuo­sit­tain sato­jen tuhan­sien tuo­tot. Ii on nii­tä har­vo­ja kun­tia Poh­jois-Suo­mes­sa, jos­sa on oma ener­gia­lai­tos. Iil­lä on myös osuus Raa­sa­kan ja Pah­ka­kos­ken voi­ma­lai­tok­sis­ta ja nii­den tuo­tos­ta. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten teh­dyis­tä tai­ta­vis­ta pää­tök­sis­tä saam­me naut­tia jat­kos­sa­kin

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus