Ii

Koro­na kas­vat­taa verk­ko­lii­ken­net­tä ja muut­taa kii­re­ai­ko­ja – Miten sujuu etä­ar­ki?

Monet teke­vät täl­lä het­kel­lä työ­tään etäyh­teyk­sien kaut­ta koto­aan. Useat yrit­tä­vät tul­la toi­meen karan­tee­nin omai­sis­sa olo­suh­teis­sa hoi­taen samal­la arki­sia asioi­taan netin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­vo kan­taa yli vai­kei­den aiko­jen

Eläm­me poik­keuk­sel­li­sia aiko­ja. Itse kul­le­kin perin­tei­siä ja totut­tu­ja pää­siäi­sen­viet­to­ta­po­ja voi jou­tua muut­ta­maan. Onhan pää­siäi­se­nä tapa­na tava­ta ystä­viä ja suku­lai­sia, mat­kus­taa…Iin kun­ta tukee elin­kei­noe­lä­mää – Toi­voo myös kun­ta­lais­ten suo­si­van pai­kal­lis­ta

Iin kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt useis­ta tuki­toi­men­pi­teis­tä, joi­den avul­la voi­daan aut­taa paik­ka­kun­nan yri­tyk­siä sel­viy­ty­mään koro­na­krii­sin yli. Kaik­ki kun­nan yri­tyk­set soi­te­taan läpi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus