Ii

Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat teke­mis­tä nuo­ril­le

Iis­sä ensi vii­kon tors­tai­na jär­jes­tet­tä­vät kes­kiai­kai­set Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat mata­lan kyn­nyk­sen teke­mis­tä nuo­ril­le. Yli­ran­nan Rat­su­ti­lal­la jär­jes­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa on toi­min­taa rat­sas­tus­jousiam­mun­nas­ta bof­fo­miek­kai­luun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Syys­soi­ton vie­hä­tys säi­lyy vuo­des­ta toi­seen

Iiläis­tä loka­kuu­ta piris­tä­vää Iin Syys­soit­to -kon­sert­tia on jär­jes­tet­ty jo vuo­si­kym­me­niä, eikä tapah­tu­man suo­sio ole edel­leen­kään las­kusuun­nas­sa. Myös ylei­sö sai täl­lä­kin ker­taa kuul­lak­seen mit­ta­van kat­tauk­sen musii­kil­lis­ta tar­jot­ta­vaa sekä lau­lu­jen muo­dos­sa että eri instru­men­tein soi­tel­tu­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

John­ny Hal­ly­dayn fane­ja Iin visas­sa

Järk­kä­vi­san kyse­li­jä arve­li pan­neen­sa pahan, kun kysyi edes­men­neen roc­kis­ta­ran John­ny Hal­ly­dayn koti­maa­ta. Tut­tu oli kai­kil­le. Lähes yhtä tut­tu oli Tee­mu Sip­po ja hänen vir­kan­sa. Päk­ki­kan­gas oli saa­nut kort­ti­mie­hen rivei­hin­sä ja taso nousi. Ainoa­na he saa­lis­ti­vat pin­nat Suo­men ilma­voi­mien ensim­mäi­ses­tä suih­ku­hä­vit­tä­jäs­tä, vih­jeis­tä ja musii­kis­ta, jos­sa monil­la Rai­ne­ri sekoit­tui Tais­to Tam­meen.  Dinglet jäi pin­nan kum­mal­la­kin jak­sol­la. Res­pec­tiä tuli elo­ku­va­ky­sy­myk­sen kol­mo­ses­ta, mut­ta mii­nus­ta ekas­ta vih­je­ky­sy­myk­ses­tä. Koti­maan mar­jo­jen­syön­ti oli hans­kas­sa, mut­ta Pilgrim oli­si kai­van­nut nais­jä­se­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta asu­kas­ky­se­ly

Mega­tuu­li Oy:n Iin Yli-Olha­vaan suun­nit­te­le­mas­ta tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta on meneil­lään asu­kas­ky­se­ly. Kyse­lyn vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­sen laa­din­nas­sa ja yleis­kaa­van jat­ko­suun­nit­te­lus­sa. Vas­tauk­sia toi­vo­taan eten­kin suun­ni­tel­lun tuu­li­voi­ma­hank­keen ja säh­kön­siir­to­lin­jaus­ten lähia­luei­den asuk­kail­ta, loma-asuk­kail­ta, maa­no­mis­ta­jil­ta ja käyt­tä­jil­tä.

Lue lisääIkäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don ja hei­dän hoi­ta­jan­sa asi­aan­kuu­lu­van kor­vauk­sen työs­tän­sä. Tämän alle­kir­joit­ta­vat juu­ri kym­men­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­neen Iin Kar­ta­non­vä­ki-kodin yrit­tä­jät Alice Pek­ka­la ja Armi Kawa­mu­ra. Hei­tä har­mit­taa vii­me­ai­koi­na van­hus­pal­ve­luun koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTuu­liWat­ti raken­si mark­ki­naeh­toi­sen tuu­li­puis­ton Iin Vii­na­mä­keen

Tuu­liWat­ti on saa­nut Iin Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton val­miik­si. Se on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen tuu­li­puis­to, jos­ta teh­tiin inves­toin­ti­pää­tös ilman yhteis­kun­nan talou­del­lis­ta tukea. Tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä kas­va­nut tor­ni­kor­keus mah­dol­lis­taa mer­kit­tä­vän tuo­tan­non kas­vun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pääs­täes­sä entis­tä parem­piin tuu­lio­lo­suh­tei­siin.