Ii

Vapaa­eh­toi­set tar­joa­vat asioin­tia­pua Iis­sä – Ketään ei saa jät­tää heit­teil­le

Iis­sä on koro­nae­pi­de­mian myö­tä perus­tet­tu vapaa­eh­tois­ryh­mä, joka tar­jo­aa asioin­tia­pua sitä tar­vit­se­vil­le. Ryh­män perus­ti jo vuo­sia vapaa­eh­tois­teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Anu Mäen­kos­ki. Face­boo­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­nan­joh­ta­jal­le kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös­val­taa

Iin kun­nan­hal­li­tus on anta­nut kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­val­le kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös­val­taa koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­tyen. Kun­nan­joh­ta­ja voi käyt­tää kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös­val­taa perus­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­sek­si ja häi­riö­ti­lan­teen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muho­suon tur­ve­lu­van vali­tuk­set lausun­to­kier­rok­sel­la

Iin kun­ta esit­tää Vaa­san hal­­lin­­to-oikeu­­del­­le, että kun­nan tam­mi­kui­nen vali­tus Muho­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ympä­ris­tö­lu­vas­ta hyväk­sy­tään. Kun­ta esit­tää, että Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton Tur­ve­ruuk­ki Oy:lle.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­sä paloi van­ha navet­ta

Iin Kärp­pä­suon­tiel­lä tuhou­tui tuli­pa­los­sa vii­me per­jan­tai­na van­ha navet­ta­ra­ken­nus, joka ei enää ole ollut tuo­tan­to­käy­tös­sä. Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen pai­kal­le puo­li kuu­den…


Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja toteu­tet­tiin etäyh­tey­del­lä

Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa pidet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu Tule­vai­suu­den ympä­ris­tö – Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja siir­tyi koro­na­ti­lan­teen takia jär­jes­tet­tä­väk­si koko­naan etäyh­tey­del­lä. Työ­pa­jan jär­jes­tä­mi­nen onnis­tui­kin muu­ta­mis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nal­la ali­jää­mäi­nen tilin­pää­tös

Iin kun­nan talous oli vii­me vuon­na ali­jää­mäi­nen tois­ta vuot­ta peräk­käin. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että noin kol­men mil­joo­nan euron ali­jää­mä siir­re­tään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hus- ja per­he­pal­ve­luis­sa muu­tok­sia Iis­sä

Val­mius­lain käyt­töön­ot­to on muut­ta­nut Oulun­kaa­ren van­­hus- ja per­he­pal­ve­lui­den käy­tän­tö­jä. Sosi­aa­li­toi­mis­to on avoin­na nor­maa­lis­ti, mut­ta yhtey­den­pi­to pyri­tään hoi­ta­maan puhe­li­mit­se ja Oma­­hoi­­to-pal­­ve­­lun…