Ii

Tor­ni­ku­jan vuo­kra­ta­lo­jen ton­til­le suun­ni­tel­laan uut­ta Iis­sä

Iin Vuo­kra­ta­lot oy halu­aa kehit­tää Tor­ni­ku­jan aluet­ta siten, että alu­eel­la sijait­se­vien kah­den huo­no­kun­toi­sen rivi­ta­lon tilal­le oli­si mah­dol­lis­ta raken­taa kak­si­ker­rok­si­sia vuo­kra­ta­lo­ja. Esil­lä on ollut aja­tus luh­ti­ta­lois­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­kah­vi­lay­rit­tä­jät Oona ja Lii­nu: “Päi­vit­täin käy turis­te­ja­kin, jot­ka eivät puhu suo­mea eikä englan­tia­kaan, mut­ta sil­ti on tul­tu yhtei­sym­mär­ryk­seen.”

Nelos­tien var­rel­la, Oulus­ta päin tul­taes­sa Iin sil­to­jen jäl­keen vasem­mal­la sei­soo majak­ka, jos­sa toi­mii tänä kesä­nä iiläis­ten Oona Mäke­län ja Lii­nu Leh­to­lan kesä­kah­vi­la. Asiak­kai­ta tun­tuu tup­sah­te­le­van toi­nen toi­sen­sa jäl­keen – niin pai­kal­li­sia kuin ohi­kul­ku­mat­kal­laan muil­ta mail­ta tule­via. Monil­le mais­tuu jää­te­lö, mut­ta saa­ta­vil­la on myös nuor­ten itse­te­ke­miä, esi­mer­kik­si strös­se­lein ja vaah­to­kar­kein koris­tel­tu­ja voh­ve­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin pesä­pal­lo­toi­min­taa kehi­te­tään avus­tus­ra­haa hyö­dyn­täen

Tiis­tai-ilta­päi­vä­nä Iin pesä­pal­lo­ken­täl­lä riit­tää huli­naa. Käyn­nis­sä on pesis­kou­lu, jos­sa lap­sil­le ope­te­taan pesä­pal­lon perus­tei­ta, kuten heit­to­ja ja näpy­jen lyö­mis­tä. Pesis­kou­lu on tänä kesä­nä lap­sil­le mak­su­ton, sil­lä sen toteut­ta­mi­ses­sa on käy­tet­ty Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Iin Urhei­li­joi­den pesä­pal­lo­jaos­tol­le myön­tä­mää seu­ra­toi­min­nan kehit­tä­mis­tu­kea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mark­ku Nik­ka­nen ja Aija Söy­rin­ki alle hölök­kä­ra­jan Illis­sä

Mit­tu­maa­rin aaton aat­toa Illiin vie­tä­mään saa­pu­neet kan­sa­lai­set ais­ti­vat sie­rai­mis­saan iha­nan kaa­de­tun hei­nän tuok­sun. Raja­lan Pasi & kump­pa­nit oli­vat niit­tä­neet sta­dio­nin juhan­nus­kun­toon. Siis­tiä oli. Limin­gan isän­tä Jani Määt­tä tote­si ilah­tu­nee­na niit­to­jäl­jen ja kehui sen kel­paa­van lakeuk­sien vaa­ti­vil­le isän­nil­le. Kump­pa­nit Nik­ka­nen ja Kor­ho­nen nyök­käi­li­vät hyväk­sy­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­voi­man tie­to­toi­mis­to pal­ve­lee kesä­kuun lop­puun asti

Ilma­tar on avan­nut väliai­kai­sen toi­mis­ton Iin Mic­ro­po­lik­sen pää­ra­ken­nuk­seen. Toi­mis­to on avoin­na arki­sin kel­lo 10–14 aina per­jan­tai­hin 28.6. asti. Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­toa tai tuu­li­voi­maa ylei­ses­ti kos­ke­viin kysy­myk­siin toi­mis­tol­la vas­tai­lee pro­jek­tin maa­han­kin­nois­ta vas­taa­va iiläi­nen Pet­te­ri Mäen­pää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tubet­ta­ja hou­kut­ti nuo­ria ihai­li­joi­ta pyö­räi­le­mään

Ilois­ta Iijo­ki­pyö­räi­lyä saa­pui täl­lä ker­taa vauh­dit­ta­maan var­sin­kin nuor­ten paris­sa suo­sit­tu tubet­ta­ja Jaak­ko Park­ka­li, joka veti­kin ympä­ril­leen san­kan ihai­li­ja­jou­kon heti pyö­räi­lyn läh­tö­pai­kal­le Iin Kärk­käi­sel­le saa­vut­tu­aan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Uljas julk­kis Ukko-Pek­ka kävi kyläs­sä

Vii­me kes­ki­viik­ko­aa­mu­na täyt­tyi yleen­sä niin hylät­ty ja apea Iin rau­ta­tie­a­se­ma het­kek­si hen­kiin. Väkeä tun­gek­si kuin vuo­si­kym­me­niä sit­ten, kame­rat ja kän­ny­kät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus