Artikkelit joiden kirjoittaja on . .

Uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun tes­ta­taan Jää­lin­jär­ven valuma-alueella

Jää­lin­jär­ven valu­­ma-alu­eel­­la on käyn­nis­ty­mäs­sä han­ke, jos­sa pilo­toi­daan uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun. Itä-Suo­­men yli­opis­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus ovat kehit­tä­neet Suo­si­mu­laat­to­rik­si kut­su­tun ohjelmiston.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­läs­sä hyvät hiihtomahdollisuudet

Jak­ku­ky­län hyvät hiih­to­rei­tit ja vii­kon­lo­pun aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li­vat kylän laduil­le run­saas­ti hiih­tä­jiä Iis­tä ja lähi­pi­tä­jis­tä.  Purusaa­ren laa­vu ja nuo­tio­paik­ka oli…Kolum­ni: Vapaa­eh­tois­työl­le kiitoksia

Vapaa­eh­tois­työ Suo­mes­sa on hyvin moni-ilmeis­­tä. Se on ehkä tun­ne­tuin sii­tä, että vapaa­eh­toi­set aut­ta­vat pai­kal­li­sia van­huk­sia, sai­rai­ta ja yksi­näi­siä hei­dän vaikeuksissaan.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Osuus­pan­kin kas­sa­pal­ve­lut ajanvarauksella

Oulun Osuus­pan­kin kah­dek­san sivu­toi­mi­paik­kaa (Ii, Hau­ki­pu­das, Idea­park Oulu, Kaak­ku­ri, Rus­ko, Zep­pe­lin Kem­pe­le, Muhos ja Pyhän­tä) pal­ve­le­vat tois­tai­sek­si ainoas­taan ajan­va­rauk­sel­la. Kassapalvelut…


Pala­sia elä­mäs­tä Yokin tahtiin

Yoki jul­kai­see ensim­mäi­sen levyn­sä “Pala­sia elä­mäs­tä” 18. huh­ti­kuu­ta. Yhtyeen ensim­mäi­nen single “Tah­don tie­tää” jul­kais­tiin jo 13.3. Levyn tuot­taa legen­daa­ri­nen musiikin…


Ollin­kor­pe­aa Pohjois-Iissä!

Vapaa­eh­tois­työ on myös jos­kus ”itsen­sä uhraa­mis­ta” niin hyvien kuin huo­no­jen­kin asioi­den puo­les­ta. Ne saa­vat toi­mi­maan ja sitou­tu­maan.  Vaa­tii uskal­lus­ta toimia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus