LC Haukipudas/Kello tukee vähä­va­rai­sia koro­nae­pi­de­mian aikana

Ruokasetelelit jaetaan Haukiputaan seurakunnan diakoniatyön kautta. Vastaanottamassa diakoni Minna Similä, vasemmalla K-kauppias Rauno Aunio ja keskellä Hannu Liljamo LC Haukipudas/Kellosta.Ruokasetelelit jaetaan Haukiputaan seurakunnan diakoniatyön kautta. Vastaanottamassa diakoni Minna Similä, vasemmalla K-kauppias Rauno Aunio ja keskellä Hannu Liljamo LC Haukipudas/Kellosta.

LC Haukipudas/Kellossa alet­tiin koro­nae­pi­de­mian alet­tua miet­tiä mil­lä taval­la Lions-klu­bi voi­si olla tuke­mas­sa pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä ja vähä­va­rai­sia hau­ki­pu­taa­lai­sia. LC Haukipudas/Kello luo­vut­ti maa­nan­tai­na K‑Supermarket Revon­to­ril­la 10 kap­pa­let­ta 50 euron arvois­ta ruo­ka­se­te­liä Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nal­le jaet­ta­vak­si vähä­va­rai­sil­le per­heil­le ja hen­ki­löil­le Revon­to­ril­la teh­tä­viin ostoksiin.

Klu­bi alkoi 2010-luvun alku­puo­lel­la jakaa jou­lun alla jou­lu­ruo­ka­se­te­lei­tä Hau­ki­pu­taal­la. Vii­me jou­lu­na annet­tiin tukea vähä­va­rai­sil­le jou­lu­ruo­ka­se­te­lein Hau­ki­pu­taan Säästökuoppaan. 

– Hyvien koke­mus­ten ja saa­dun palaut­tei­den jäl­keen pää­tet­tiin ruo­ka­se­te­lei­den jaka­mi­ses­ta tämän kevään aika­na, ker­too Han­nu Lil­ja­mo LC Haukipudas/Kellosta.

Saman­ai­kai­ses­ti Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä on käyn­nis­tä­nyt keräyk­sen tavoit­tee­naan saa­da kokoon 50 000 euroa eli 2500 ruo­ka­kas­sia. Yhden ruo­ka­kas­sin hin­ta on 20 euroa. Keräyk­seen voi kukin lah­joit­taa halua­man­sa sum­man. Keräys on voi­mas­sa niin pit­kään, että tavoi­te saa­vu­te­taan. Keräys toteu­te­taan yhteis­työs­sä Kirk­ko­pal­ve­lui­den Koti­maa­na­vun kans­sa. Lah­joi­tuk­set toi­mi­te­taan peril­le seu­ra­kun­tien dia­ko­nia­työn­te­ki­jöi­den väli­tyk­sel­lä. Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aiheut­ta­mat ongel­mat näky­vät Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tien dia­ko­nia­työs­sä muun muas­sa lisään­ty­nee­nä ruo­ka-avun tar­pee­na. Nyt kerät­tä­vä apu on tar­koi­tet­tu kaik­kein vai­keim­mas­sa tilan­tees­sa ole­vil­le kuten esi­mer­kik­si vähä­va­rai­sil­le lapsiperheille.

– Moni on otta­nut yhteyt­tä ja kysel­lyt luo­tet­ta­vaa aut­ta­mis­ka­na­vaa. Nyt se on täs­sä, sanoo Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhty­mä­joh­ta­ja Pek­ka Asi­kai­nen.