Kii­min­gin Urhei­li­jat sai tukea las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­ten kehit­tä­mi­seen

Ope­tus­mi­nis­te­riö myön­si Kii­min­gin Urhei­li­joil­le 11 000 euroa seu­ra­tu­kea. Kii­mU läh­tee kehit­tä­mään seu­ran toi­min­taa laa­ja-alai­ses­ti las­ten ja nuor­ten paris­sa. Tar­koi­tus on kehit­tää toi­min­taa laa­dul­li­ses­ti kai­kis­sa las­ten ja nuor­ten har­joi­tus­ryh­mis­sä sekä val­men­nuk­ses­sa, mut­ta myös vapaa­eh­tois­toi­mi­joi­den kes­kuu­des­sa että seu­ran hal­lin­nos­sa­kin. Han­ke pitää sisäl­lään pit­kän täh­täi­men seu­ra­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä, jon­ka avuk­si luo­daan toi­min­ta­mal­li seu­ran vision ja stra­te­gian toteut­ta­mi­sek­si. Hank­keen lisä­suun­nit­te­lu käyn­nis­tyy lähiai­koi­na ja toi­min­ta alkaa elo-syys­kuus­sa.

– Toi­vot­ta­vas­ti saam­me ensi syk­syl­le ja tal­vel­le hake­mam­me sali­vuo­rot kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­leis­ta, sil­lä toi­min­nan mää­rän lisää­mi­nen edel­lyt­tää enem­män sali­vuo­ro­ja vii­me vuo­siin ver­rat­tu­na, tote­aa Kii­mUn puheen­joh­ta­ja Kai­su­lee­na Joen­vää­rä.

Seu­ra­tu­ki­hank­kees­sa Kii­min­gin Urhei­li­jat pyr­kii lisää­mään ja moni­puo­lis­ta­maan eri­tyi­ses­ti nuo­ren lii­kun­ta­har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Tavoit­tee­na on akti­voi­da uusia nuo­ria mukaan toi­min­taan ja lisä­tä jo seu­ra­toi­min­nas­sa muka­na ole­vien nuor­ten urhei­lun ja lii­kun­nan koko­nais­mää­riä. Nuor­ten har­joit­te­lus­sa pyri­tään kes­kit­ty­mään urhei­lun kan­nal­ta kes­keis­ten perus­o­mi­nai­suuk­sien moni­puo­li­seen har­joit­te­luun. Hank­kees­sa kehi­te­tään myös käy­tän­tö­jä, joil­la tue­taan per­hei­den lii­kun­nal­lis­ta elä­män­ta­paa ja löy­de­tään luon­te­via yhteis­työ­muo­to­ja seu­dun mui­den lii­kun­ta­seu­ro­jen kans­sa. Tavoit­tee­na on luo­da toi­mi­va ja moni­puo­li­nen liik­ku­jan pol­ku Kii­min­gin Urhei­li­jois­sa. Kun lap­si aloit­taa per­he­lii­kun­ta­ryh­mäs­sä 3-vuo­ti­aa­na, niin tavoit­tee­na on, että hän voi­si jat­kaa lii­kun­ta­har­ras­tus­ta luon­te­vas­ti Kii­mUs­sa koko lap­suu­den ja nuo­ruu­den ajan aina aikui­sek­si saak­ka.