Teks­ta­rit

Joko­han tämä koro­na opet­ti ay-jää­ril­le, että Suo­mi elää ja hen­git­tää vien­ti­tu­lois­ta ja pie­ny­rit­tä­jis­tä. Jos ei ole yrit­tä­jää ei ole työ­paik­ko­ja­kaan. Vaa­ku­na Miten Iin kun­nan­val­tuus­to on voi­nut kokoon­tua. 34 hen­keä. Olen ymmä­rät­nyt, että yli 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mi­set on kiel­let­ty. Yrit­tä­jä ihmet­te­lee Kesä on Iis­sä, var­so­ja syn­tyy ja pääs­ky­set istuu orrel­la. Ter­vei­sin Tuke…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus