Kulu­tus: Koti­ta­lou­det toi­pu­neet pahim­mas­ta koro­na­jär­ky­tyk­ses­tä

Osuus­pan­ki­ki­ryh­män mak­su­kort­ti­da­tan mukaan koti­ta­louk­sien kulu­tus supis­tui maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä nopeas­ti noin vii­den­nek­sen alku­vuo­den tasos­ta. Nyt kulu­tus näyt­tää OP:n mukaan mak­su­kort­ti­da­tan perus­teel­la kui­ten­kin jo alka­neen elpyä.

Mak­su­kort­ti­ta­pah­tu­mis­ta saa­daan kat­ta­vaa päi­vä­koh­tais­ta tie­toa kulu­tus­ky­syn­nän kehi­tyk­ses­tä. OP Ryh­män mark­ki­nao­suus pank­ki­toi­min­nas­ta on lähes 40 pro­sent­tia, joten ryh­män kort­ti­da­ta antaa laa­jan kuvan koti­ta­louk­sien osto­käyt­täy­ty­mi­ses­tä.

OP:n mak­su­kort­ti­ta­pah­tu­mia kos­ke­van datan mukaan koti­ta­louk­sien kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­nen muut­tui maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä huo­mat­ta­vas­ti. Ruo­an osuus kort­tios­tois­ta nousi täl­löin kes­ki­mää­rin 45 pro­sent­tiin, kun se alku­vuon­na oli ollut 33 pro­sent­tia kort­tios­tois­ta. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa alet­tiin käy­dä har­vem­min, mut­ta ker­taos­tos­ten suu­ruus kas­voi sel­väs­ti. Ruo­kaan käy­tet­ty ker­taos­tos on ollut maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen kes­ki­mää­rin 25 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin tam­mi-hel­mi­kuus­sa.

Myös esi­mer­kik­si kulu­tus kodin kun­nos­ta­mi­seen on kas­vat­ta­nut osuut­taan kort­tios­tois­ta. Sen sijaan ravin­to­loi­hin menee enää vajaa 2 pro­sent­tia kort­ti­mak­suis­ta alku­vuo­den 7 pro­sen­tin sijaan. Kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­nen on siis muut­tu­nut nor­maa­lis­ti kaik­kein vakaim­mal­ta osal­taan eli pal­ve­lui­den osal­ta.

Koko­nai­suu­te­na koti­ta­louk­sien kulu­tus supis­tui mak­su­kort­ti­ta­pah­tu­mien perus­teel­la arvioi­tu­na aluk­si perä­ti 20 pro­sent­tia alku­vuo­den tasos­ta. Jo huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la kulu­tus näyt­ti kui­ten­kin palau­tu­van: kulu­tus oli enää 15,4 pro­sent­tia vähäi­sem­pää kuin alku­vuon­na.

– Mak­su­kort­ti­da­tan perus­teel­la koti­ta­lou­det ovat jo hie­man toi­pu­neet koro­na­pan­de­mian aiheut­ta­mas­ta alkus­ho­kis­ta. Nyt kulut­ta­jat osta­vat muun muas­sa elekt­ro­niik­kaa ja rau­ta­kaup­pa­ta­va­raa enem­män kuin maa­lis­kuun lopus­sa. Sen sijaan suo­raan rajoi­tuk­sis­ta kär­si­neil­lä aloil­la kulu­tus on pysy­nyt poh­ja­ta­sol­la, tote­aa OP:n pää­e­ko­no­mis­ti Rei­jo Heis­ka­nen.

Koti­ta­louk­sien ostot vaih­te­le­vat pal­jon kausi­luon­toi­ses­ti. Poik­keuk­sel­li­nen tilan­ne on voi­nut vai­kut­taa kort­ti­mak­sa­mi­seen, mikä vai­keut­taa mak­su­kort­ti­da­tan tul­kin­taa lyhyel­lä aika­vä­lil­lä.

– Päi­vit­täi­sen datan tul­kin­nas­sa on omat vai­keu­ten­sa, mut­ta tie­dot käy­vät yksiin myös mui­den havain­to­jen kans­sa. Menee kui­ten­kin pit­kään ennen kuin lopul­ta täs­men­tyy, kuin­ka pal­jon kulu­tus lopul­ta vähe­ni krii­si­ke­vää­nä, arvioi Heis­ka­nen.