Kesä­ka­lus­teen oikea hoi­to riip­puu materiaalista

Puuta, muovia, metallia ja tekstiiliä. Olivatpa kesäkalusteen materiaalit mitä tahansa, niiden hyvä hoito alkaa puhtaudesta.Puuta, muovia, metallia ja tekstiiliä. Olivatpa kesäkalusteen materiaalit mitä tahansa, niiden hyvä hoito alkaa puhtaudesta.

Kesä­ka­lus­teis­ta kan­nat­taa pitää hyvä huo­li var­sin­kin varas­toin­nin aika­na. Vaik­ka kesä­ka­lus­teet on tar­koi­tet­tu ole­maan ulko­na, var­sin­kin mär­kä tal­vi lait­taa nii­den kes­to­ky­vyn koe­tuk­sel­le. Oikea suo­jaus ja varas­toin­ti pait­si var­mis­taa kalus­tei­den säi­ly­mi­sen kau­nii­na, myös piden­tää nii­den käyttöikää.

Kos­teus ei ole ainoa kalus­tei­ta uhkaa­va sää­olo­suh­de. Kui­vuus, aurin­ko ja jopa tuu­li muut­taa kalus­tei­den ulko­nä­köä ja altis­taa ne esi­mer­kik­si hal­kea­mil­le. Jos suo­ra aurin­gon­pais­te haa­lis­taa kalus­teet, ulko­näön voi yleen­sä palaut­taa oikeal­la käsit­te­lyl­lä. Tii­kis­tä val­mis­tet­tu­jen kalus­tei­den tapauk­ses­sa aurin­gon­polt­ta­ma har­maa voi tie­tys­ti olla juu­ri se ulko­nä­kö, jota haetaankin.

Kun otat tal­vi­säi­lös­sä olleet kalus­teet taas kevääl­lä käyt­töön, puh­dis­ta ulko­na olleet ja pin­nal­taan likaan­tu­neet kalus­teet mie­dol­la saip­pua­ve­del­lä ja puh­taal­la lii­nal­la. Jos teet tänä kevää­nä kalus­teil­le uuden pin­ta­kä­sit­te­lyn, anna puh­dis­tet­tu­jen kalus­tei­den kui­vua pari päi­vää ennen pintakäsittelyä.

Jos kalus­tee­si ovat niin kut­sut­tua kova­puu­ta, ne ovat useim­mi­ten joko euka­lyp­tus­ta tai akaa­si­aa. Näil­le puu­la­jeil­le oikea hoi­to ja pin­ta­kä­sit­te­ly on puh­dis­tus kos­teal­la lii­nal­la ja öljyä­mi­nen, kun pin­ta on kui­va. Kesän mit­taan kova­puu tuli­si käsi­tel­lä pari ker­taa kova­puul­le tar­koi­te­tul­la puu­öl­jyl­lä. Jos käy­tät pig­ment­tiä sisäl­tä­vää öljyä, alku­pe­räi­nen väri syve­nee. Jos kova­puu on erit­täin kovis­sa olo­suh­teis­sa kuten jat­ku­vas­sa aurin­gon­pais­tees­sa, saat­taa puu vaa­tia öljyä­mis­tä jopa kuusi ker­taa kesäs­sä. Käy­tä rei­lus­ti öljyä, jot­ta sitä imey­tyy puu­hun. Pyy­hi lopuk­si öljy, joka ei imey­dy pin­taan. Kalus­teet kan­nat­taa öljy­tä myös ennen varastointia.

Usein kova­pui­sik­si nimi­te­tään myös tii­kis­tä val­mis­tet­tu­ja kalus­tei­ta. Tiik­ki on kui­ten­kin var­si­nai­sia kova­pui­ta hel­pom­pi mate­ri­aa­li. Öljyä kui­ten­kin kuluu myös tii­kin kans­sa. Se kan­nat­taa öljy­tä kevääl­lä käyt­töön otet­taes­sa ja vie­lä pari ker­taa kesä­kau­den aika­na tii­kil­le tai kova­pui­sil­le kalus­teil­le tar­koi­te­tul­la puu­öl­jyl­lä. Ikään­tyes­sään ja ulko­käy­tös­sä öljyä­mä­tön tiik­ki har­maan­tuu, mut­ta alku­pe­räi­sen värin saa palau­tet­tua hio­mal­la ja öljyä­mäl­lä. Puh­dis­ta ja öljyä myös tiik­ki vie­lä ennen varastointia.

Alu­mii­ni on valin­ta­si, jos tavoi­te on naut­tia kesäs­tä ja jät­tää öljyis­ten rät­tien kans­sa viuh­to­mi­nen muil­le. Alu­mii­nis­ten kesä­ka­lus­tei­den hoi­dok­si riit­tää, kun puh­dis­tat pin­nan tar­peen vaa­ties­sa mie­dol­la saip­pua­ve­del­lä ja kui­vaat. Jos alu­mii­nin pin­ta kui­ten­kin vau­rioi­tuu, kan­nat­taa vau­rioi­tu­nut koh­ta käsi­tel­lä saman tien maa­lil­la. Tämä estää alu­mii­nin pin­nal­la muu­ten tapah­tu­van hapet­tu­mi­sen. Hapet­tu­mis­reak­tio saat­taa levi­tä ja irrot­taa pik­ku­hil­jaa maa­lia vau­rioi­tu­neen koh­dan ympäriltä.

Poly­rot­tin­ki on mil­tei yhtä help­po mate­ri­aa­li kuin alu­mii­ni. Hoi­dok­si riit­tää pin­nan puh­dis­ta­mi­nen sil­loin täl­löin mie­dol­la saip­pua­ve­del­lä tai muo­vi­ka­lus­tei­den pesuun tar­koi­te­tul­la pesuai­neel­la. Poly­rot­tin­ki­ka­lus­tei­den run­ko voi olla joko alu­mii­nia tai teräs­tä. Jos se on teräs­tä, kalus­teet tulee suo­ja­ta kos­teu­del­ta, jot­ta mah­dol­li­nen ruos­te ei vär­jää muo­vi­pu­nos­ta. Jos poly­rot­tin­ki­ka­lus­teet jät­tää tal­vi­säi­ly­tyk­seen teras­sil­le, niil­le ei kan­na­ta kovim­mil­la pak­ka­sil­la istua. Poly­rot­tin­ki kovet­tuu jää­tyes­sään ja on hyvin altis murtumille.

Kesä­ka­lus­tei­den peh­mus­teet kan­nat­taa suo­ja­ta kos­teu­del­ta. Peh­mus­tei­den pin­nat kan­nat­taa suo­ja­ta ulko­teks­tii­leil­le tar­koi­te­tul­la suo­ja­su­mut­teel­la. Peh­mus­teet kan­nat­taa pyyh­kiä sil­loin täl­löin kos­teal­la lii­nal­la pin­ta­ho­meen muo­dos­tu­mi­sen estä­mi­sek­si. Peh­mus­tei­den puh­dis­tuk­seen on saa­ta­vil­la juu­ri niil­le kehi­tet­ty­jä pesuaineita. 

Paras paik­ka ulko­ka­lus­tei­den tal­vi­säi­ly­tyk­seen on vii­leäh­kö, kui­va ja ilma­va varas­to. Esi­mer­kik­si läm­mit­tä­mä­tön auto­tal­li sopii hyvin kesä­ka­lus­tei­den varas­toin­tiin. Vaik­ka puu oli­si käsi­tel­ty oikein, voi lian ker­ty­mi­nen ja sen jäl­kei­nen altis­tu­mi­nen kos­teu­del­le aiheut­taa homeen muo­dos­tu­mis­ta pin­noil­le var­sin­kin tal­vi­säi­ly­tyk­sen aika­na. Tätä voi vält­tää pyyh­ki­mäl­lä kalus­teet kos­teal­la lii­nal­la jo ennen tal­vi­säi­ly­tys­tä ja suo­jaa­mal­la kalus­teet sit­ten kos­teu­del­ta suo­ja­peit­teel­lä. Pei­te ei sai­si olla suo­raan kiin­ni kalus­teis­sa, vaan peit­teen ja kalus­teen väliin tuli­si jää­dä rako, joka mah­dol­lis­taa ilman kier­tä­mi­sen peit­teen alla. Myös suo­raa maa­kos­ke­tus­ta tuli­si vält­tää. Hel­poi­ten tämä onnis­tuu säi­lyt­tä­mäl­lä kalus­teet teras­sil­la, jol­loin ilma pää­see kier­tä­mään myös kalus­tei­den alla.