Kesä­ka­lus­teen oikea hoi­to riip­puu mate­ri­aa­lis­ta

Puuta, muovia, metallia ja tekstiiliä. Olivatpa kesäkalusteen materiaalit mitä tahansa, niiden hyvä hoito alkaa puhtaudesta.Puuta, muovia, metallia ja tekstiiliä. Olivatpa kesäkalusteen materiaalit mitä tahansa, niiden hyvä hoito alkaa puhtaudesta.

Kesä­ka­lus­teis­ta kan­nat­taa pitää hyvä huo­li var­sin­kin varas­toin­nin aika­na. Vaik­ka kesä­ka­lus­teet on tar­koi­tet­tu ole­maan ulko­na, var­sin­kin mär­kä tal­vi lait­taa nii­den kes­to­ky­vyn koe­tuk­sel­le. Oikea suo­jaus ja varas­toin­ti pait­si var­mis­taa kalus­tei­den säi­ly­mi­sen kau­nii­na, myös piden­tää nii­den käyt­töi­kää.

Kos­teus ei ole ainoa kalus­tei­ta uhkaa­va sää­olo­suh­de. Kui­vuus, aurin­ko ja jopa tuu­li muut­taa kalus­tei­den ulko­nä­köä ja altis­taa ne esi­mer­kik­si hal­kea­mil­le. Jos suo­ra aurin­gon­pais­te haa­lis­taa kalus­teet, ulko­näön voi yleen­sä palaut­taa oikeal­la käsit­te­lyl­lä. Tii­kis­tä val­mis­tet­tu­jen kalus­tei­den tapauk­ses­sa aurin­gon­polt­ta­ma har­maa voi tie­tys­ti olla juu­ri se ulko­nä­kö, jota hae­taan­kin.

Kun otat tal­vi­säi­lös­sä olleet kalus­teet taas kevääl­lä käyt­töön, puh­dis­ta ulko­na olleet ja pin­nal­taan likaan­tu­neet kalus­teet mie­dol­la saip­pua­ve­del­lä ja puh­taal­la lii­nal­la. Jos teet tänä kevää­nä kalus­teil­le uuden pin­ta­kä­sit­te­lyn, anna puh­dis­tet­tu­jen kalus­tei­den kui­vua pari päi­vää ennen pin­ta­kä­sit­te­lyä.

Jos kalus­tee­si ovat niin kut­sut­tua kova­puu­ta, ne ovat useim­mi­ten joko euka­lyp­tus­ta tai akaa­si­aa. Näil­le puu­la­jeil­le oikea hoi­to ja pin­ta­kä­sit­te­ly on puh­dis­tus kos­teal­la lii­nal­la ja öljyä­mi­nen, kun pin­ta on kui­va. Kesän mit­taan kova­puu tuli­si käsi­tel­lä pari ker­taa kova­puul­le tar­koi­te­tul­la puu­öl­jyl­lä. Jos käy­tät pig­ment­tiä sisäl­tä­vää öljyä, alku­pe­räi­nen väri syve­nee. Jos kova­puu on erit­täin kovis­sa olo­suh­teis­sa kuten jat­ku­vas­sa aurin­gon­pais­tees­sa, saat­taa puu vaa­tia öljyä­mis­tä jopa kuusi ker­taa kesäs­sä. Käy­tä rei­lus­ti öljyä, jot­ta sitä imey­tyy puu­hun. Pyy­hi lopuk­si öljy, joka ei imey­dy pin­taan. Kalus­teet kan­nat­taa öljy­tä myös ennen varas­toin­tia.

Usein kova­pui­sik­si nimi­te­tään myös tii­kis­tä val­mis­tet­tu­ja kalus­tei­ta. Tiik­ki on kui­ten­kin var­si­nai­sia kova­pui­ta hel­pom­pi mate­ri­aa­li. Öljyä kui­ten­kin kuluu myös tii­kin kans­sa. Se kan­nat­taa öljy­tä kevääl­lä käyt­töön otet­taes­sa ja vie­lä pari ker­taa kesä­kau­den aika­na tii­kil­le tai kova­pui­sil­le kalus­teil­le tar­koi­te­tul­la puu­öl­jyl­lä. Ikään­tyes­sään ja ulko­käy­tös­sä öljyä­mä­tön tiik­ki har­maan­tuu, mut­ta alku­pe­räi­sen värin saa palau­tet­tua hio­mal­la ja öljyä­mäl­lä. Puh­dis­ta ja öljyä myös tiik­ki vie­lä ennen varas­toin­tia.

Alu­mii­ni on valin­ta­si, jos tavoi­te on naut­tia kesäs­tä ja jät­tää öljyis­ten rät­tien kans­sa viuh­to­mi­nen muil­le. Alu­mii­nis­ten kesä­ka­lus­tei­den hoi­dok­si riit­tää, kun puh­dis­tat pin­nan tar­peen vaa­ties­sa mie­dol­la saip­pua­ve­del­lä ja kui­vaat. Jos alu­mii­nin pin­ta kui­ten­kin vau­rioi­tuu, kan­nat­taa vau­rioi­tu­nut koh­ta käsi­tel­lä saman tien maa­lil­la. Tämä estää alu­mii­nin pin­nal­la muu­ten tapah­tu­van hapet­tu­mi­sen. Hapet­tu­mis­reak­tio saat­taa levi­tä ja irrot­taa pik­ku­hil­jaa maa­lia vau­rioi­tu­neen koh­dan ympä­ril­tä.

Poly­rot­tin­ki on mil­tei yhtä help­po mate­ri­aa­li kuin alu­mii­ni. Hoi­dok­si riit­tää pin­nan puh­dis­ta­mi­nen sil­loin täl­löin mie­dol­la saip­pua­ve­del­lä tai muo­vi­ka­lus­tei­den pesuun tar­koi­te­tul­la pesuai­neel­la. Poly­rot­tin­ki­ka­lus­tei­den run­ko voi olla joko alu­mii­nia tai teräs­tä. Jos se on teräs­tä, kalus­teet tulee suo­ja­ta kos­teu­del­ta, jot­ta mah­dol­li­nen ruos­te ei vär­jää muo­vi­pu­nos­ta. Jos poly­rot­tin­ki­ka­lus­teet jät­tää tal­vi­säi­ly­tyk­seen teras­sil­le, niil­le ei kan­na­ta kovim­mil­la pak­ka­sil­la istua. Poly­rot­tin­ki kovet­tuu jää­tyes­sään ja on hyvin altis mur­tu­mil­le.

Kesä­ka­lus­tei­den peh­mus­teet kan­nat­taa suo­ja­ta kos­teu­del­ta. Peh­mus­tei­den pin­nat kan­nat­taa suo­ja­ta ulko­teks­tii­leil­le tar­koi­te­tul­la suo­ja­su­mut­teel­la. Peh­mus­teet kan­nat­taa pyyh­kiä sil­loin täl­löin kos­teal­la lii­nal­la pin­ta­ho­meen muo­dos­tu­mi­sen estä­mi­sek­si. Peh­mus­tei­den puh­dis­tuk­seen on saa­ta­vil­la juu­ri niil­le kehi­tet­ty­jä pesuai­nei­ta.

Paras paik­ka ulko­ka­lus­tei­den tal­vi­säi­ly­tyk­seen on vii­leäh­kö, kui­va ja ilma­va varas­to. Esi­mer­kik­si läm­mit­tä­mä­tön auto­tal­li sopii hyvin kesä­ka­lus­tei­den varas­toin­tiin. Vaik­ka puu oli­si käsi­tel­ty oikein, voi lian ker­ty­mi­nen ja sen jäl­kei­nen altis­tu­mi­nen kos­teu­del­le aiheut­taa homeen muo­dos­tu­mis­ta pin­noil­le var­sin­kin tal­vi­säi­ly­tyk­sen aika­na. Tätä voi vält­tää pyyh­ki­mäl­lä kalus­teet kos­teal­la lii­nal­la jo ennen tal­vi­säi­ly­tys­tä ja suo­jaa­mal­la kalus­teet sit­ten kos­teu­del­ta suo­ja­peit­teel­lä. Pei­te ei sai­si olla suo­raan kiin­ni kalus­teis­sa, vaan peit­teen ja kalus­teen väliin tuli­si jää­dä rako, joka mah­dol­lis­taa ilman kier­tä­mi­sen peit­teen alla. Myös suo­raa maa­kos­ke­tus­ta tuli­si vält­tää. Hel­poi­ten tämä onnis­tuu säi­lyt­tä­mäl­lä kalus­teet teras­sil­la, jol­loin ilma pää­see kier­tä­mään myös kalus­tei­den alla.