Iin kun­ta ottaa lisä­ti­lo­ja kou­lun käyt­töön — Rajoi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta odo­te­taan lisä­oh­jei­ta

Iin kunta ottaa ensi viikon torstaina peruskoulun opetuskäyttöön tiloja muun muassa uudesta liikuntakeskuksesta.

Perus­kou­lun lähio­pe­tuk­sen alkaes­sa ensi vii­kon tors­tai­na Iin kun­ta ottaa perus­kou­lun ope­tus­käyt­töön tilo­ja lukios­ta, Nät­te­po­ris­ta ja lii­kun­ta­kes­kuk­ses­ta.

– Nämä tilat ote­taan käyt­töön kevään kah­dek­si vii­kok­si. Nii­hin pys­tym­me jär­jes­tä­mään myös ate­ria­pal­ve­lut, ker­too Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va.

Vie­lä ei ole aivan var­maa, onko ope­tus jär­jes­tet­tä­vä Hami­nan kou­lus­sa kah­des­sa vuo­ros­sa, mut­ta muil­la kou­luil­la ope­tus voi­daan jär­jes­tää ilman vuo­rot­te­lua. Kou­lu­kul­je­tus­ten osal­ta jär­jes­te­lyt ovat vie­lä Ala­tos­sa­van mukaan vie­lä kes­ken.

– Meil­lä on pal­jon kul­je­tusop­pi­lai­ta. Hei­dän osal­taan pitää sel­vi­tel­lä vie­lä muun muas­sa, miten saa­daan pidet­tyä riit­tä­vät etäi­syy­det toi­siin oppi­lai­siin.

Hal­li­tus tie­dot­ti eilen rajoi­tus­toi­mien vai­heit­tai­ses­ta pur­ka­mi­ses­ta. Osa ohjeis­ta jäi kui­ten­kin epä­sel­vik­si kun­nis­sa.

– Odo­tam­me yksi­se­lit­tei­siä ohjei­ta eilen ker­ro­tuis­ta pää­tök­sis­tä. Eten­kin kir­jas­to­jen suh­teen pitää tie­tää, voi­ko nii­hin men­nä sisäl­le ja mitä sisäl­lä voi­daan teh­dä. Samoin on lii­kun­ta­paik­ko­jen suh­teen, tar­kem­mat ohjeet ovat tar­peen.

Koro­na­ti­lan­ne on Oulun­kaa­ren alu­eel­la rau­hal­li­nen. Iis­sä on todet­tu 9 vah­vis­tet­tua koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan­kin huo­lis­saan koko maan tapaan sii­tä, että kii­reet­tö­mään hoi­toon ei nyt hakeu­du­ta ja varat­tu­ja aiko­ja jäte­tään käyt­tä­mät­tä. Ala­tos­sa­vaa huo­let­taa myös puhe, ettei lap­sia tuo­da kou­luun, vaik­ka ne avau­tu­vat.

– Nyt vaa­di­taan hen­kis­tä krii­sin­sie­to­ky­kyä. Asiat mene­vät vää­rään suun­taan, jos toi­mi­taan niin, ettei men­nä hoi­toon, eikä pääs­te­tä lap­sia kou­luun. Nyt pitää miet­tiä, miten sal­li­tut pal­ve­lut saa­daan aukais­tua ja vähen­net­tyä pel­koa kou­luun menos­ta.

Rajoi­tus­ten osit­tai­nen pur­ka­mi­nen tie­tää mones­sa kun­nas­sa aloi­te­tun yt-menet­te­lyn kes­keyt­tä­mis­tä.

– Meil­lä on yt-menet­te­lys­sä 76 hen­ki­löä, jois­ta 62 on kokoai­kais­ta ja loput osa-aikai­sia. Suu­rin osa näis­tä vede­tään takai­sin, mut­ta jon­kin ver­ran on myös sel­lai­sia, jot­ka edel­leen ovat lomau­tus­ten pii­ris­sä, Ala­tos­sa­va sanoo.