Art Ii Bien­naa­li kesä­kuus­sa koti­mai­sin voi­min, osit­tain verkossa

Pia Hentusen Art Ii Biennaaliin tuleva teos nostaa esiin näkymättömiin jääviä hyönteisiä.Pia Hentusen Art Ii Biennaaliin tuleva teos nostaa esiin näkymättömiin jääviä hyönteisiä.

Art Ii Bien­naa­liin 2020 on valit­tu kah­dek­san teos­ta. Lisäk­si toteu­te­taan yhtei­sö­tai­de­teos ”Maan Tari­nat” yhteis­työs­sä Iin kan­sa­lais­opis­ton Tai­de­kou­lun oppi­lai­den ja opet­ta­jien kans­sa. Bien­naa­lin yhtey­des­sä jul­kais­taan myös Iin Suvan­to­lan Läh­de! ‑puis­toon tilat­tu Pau­la Suo­mi­sen teos ”Kum­mal­li­set kukat”.

– Siir­ryim­me tapah­tu­man tuot­ta­mi­ses­sa suun­ni­tel­ma B:hen jo maa­lis­kuus­sa. Kos­ka emme voi tuo­da ulko­mail­ta tai­tei­li­joi­ta Suo­meen, valit­sim­me kesä­kuun tapah­tu­maan tänä vuon­na ainoas­taan koti­mai­sia ja Suo­mes­sa asu­via tai­te­li­joi­ta. Samal­la kar­sim­me ylei­sö­ta­pah­tu­mia ja siir­sim­me nii­tä verk­koon. Tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen etsit­tiin rat­kai­sua, joka mah­dol­lis­taa tai­tei­li­joi­den työs­ken­te­lyn ja laa­duk­kaan ylei­sö­ta­pah­tu­man. Osin tämä teh­dään doku­men­toi­mal­la teos­pro­ses­sit net­tiin, vas­taa­va tuot­ta­ja Jet­ta Hut­tu­nen kertoo. 

Koro­na­ti­lan­ne on muut­ta­nut Bien­naa­lin toteu­tuk­sen ympä­ris­töä sääs­tä­väm­pään suun­taan. Bien­naa­lin kuraat­to­rit Maria Huh­mar­nie­mi ja Eka­te­ri­na Sha­ro­va totea­vat, että Bien­naa­lin tee­ma maan tie­to on saa­nut koro­na­vi­ruk­sen myö­tä uusia merkityksiä.

– Ihmi­sen tie­to ei aina rii­tä ja yhteis­kun­nat ovat haa­voit­tu­vai­sia. Välil­lä jou­dum­me nöyr­ty­mään luon­no­nil­miöi­den äärel­lä. Nyt on hyvä het­ki pysäh­tyä maan tie­don ääreen.

Art Ii Bien­naa­lin ava­jai­set jär­jes­te­tään vir­tu­aa­li­ses­ti tors­tai­na 11.6. kel­lo 18. osoit­tees­sa www.artii.fi . Tilan­teen niin sal­lies­sa ylei­sö on ter­ve­tul­lut pai­kal­le Lähde!-puistoon. Bien­naa­lis­sa toteu­te­tut teok­set ovat auki ylei­söl­le 10.6. alkaen syys­kuun lop­puun. Kai­kis­ta teok­sis­ta toteu­te­taan myös video­do­ku­men­toin­ti nettiin.

Art Ii Bien­naa­lin 2020 vali­tut tai­tei­li­jat ovat Alan Bul­fin & Pii Ant­ti­la, Mar­ja Haa­pa­kan­gas & Maria Lai­ti­la, Pia Hen­tu­nen, Miia Ket­tu­nen, Karo­lii­na Nie­me­lä & Pir­jo Lem­peä, Anne Yonc­ha & työ­ryh­mä, Johan­na Ruot­sa­lai­nen & Simi Susan­na Ruot­sa­lai­nen, Tii­na Veh­ka­pe­rä.