Kevät ete­nee kovin eri tahtiin

Nämä joutsenet lepäilivät oijärveläisellä pellolla 10.4., vaikka eivät sieltä vielä mitään syötävää kyllä löytäneet. Ei ensimmäistäkään pälveä missään silloinkaan.Nämä joutsenet lepäilivät oijärveläisellä pellolla 10.4., vaikka eivät sieltä vielä mitään syötävää kyllä löytäneet. Ei ensimmäistäkään pälveä missään silloinkaan.

Eten­kin ran­ni­kon lähei­syy­des­sä on koko tal­vi ollut var­sin vähä­lu­mi­nen sekä pää­osin leu­to, min­kä vuok­si myös kevään tulo on eden­nyt monin pai­koin jo pit­käl­le. Muut­to­lin­tu­jen saa­pu­mi­nen on täy­des­sä käyn­nis­sä, ja ovat­pa innok­kaim­mat kak­si­jal­kai­set­kin jo kii­ku­tel­leet puu­tar­ha­ka­lus­tei­ta pihoilleen.

Ei kui­ten­kaan tar­vit­se siir­tyä kuin kol­mi­sen­kym­men­tä kilo­met­riä ran­ni­kol­ta sisä­maa­han päin, niin jo alkaa lun­ta löy­tyä ja ympä­ris­tö­kin näyt­tää yhä kai­kin puo­lin tal­vi­sel­ta. Esi­merk­ki­ta­pauk­se­na käy Oijär­vi, jon­ka lumi­set mai­se­mat ovat hou­ku­tel­leet muun muas­sa lukui­sia moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta pit­kin tal­vea. Kyläl­tä kun pää­see hyvin vaik­ka­pa Ranuan suun­taan vie­väl­le kelkkareitille.

Ilmo­jen läm­pe­ne­mi­sen myö­tä on lumi­pei­te Oijär­vel­lä­kin alka­nut hil­jal­leen ohe­ta, vaik­ka jär­ven poh­jois­pääs­sä oli vie­lä viik­ko sit­ten yksi­tyis­hen­ki­lön mit­tauk­sen mukaan lumen syvyys 110 sent­ti­met­riä ja lun­ta met­sis­sä yhä run­saas­ti. Tien­var­sien lumi­pen­kat ovat monin pai­koin edel­leen var­sin kor­keat, mut­ta ajo­väy­lät jär­veä ympä­röi­vil­lä pääl­lys­te­tyil­lä teil­lä pal­jaat. Pie­nem­mil­tä sivu­teil­tä löy­tyy sen sijaan yhä sekä san­gen tal­vi­sia­kin olo­suh­tei­ta että kelirikkoa.

Oijär­ven pilk­ki­kausi puo­les­taan on vie­lä täy­des­sä käyn­nis­sä, ja jään pak­suus alu­eel­la vie­lä vii­kon­lop­pu­na vii­den­kym­me­nen sen­tin tun­tu­mas­sa. Jäät ovat Oijär­ves­sä­kin kui­ten­kin jo sel­väs­ti ohe­ne­maan päin, ja jär­vi­sil­lan ympä­ril­lä vir­taa avo­ve­si samoin kuin Kui­va- ja Kivi­jois­sa. Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus kehot­taa­kin jääl­lä liik­ku­jia eri­tyi­seen varovaisuuteen. 

Lumen sula­mi­sen vauh­ti on tois­tai­sek­si pysy­nyt alu­eel­la mal­til­li­se­na, ja alka­neen vii­kon vii­leä sää hidas­taa edel­leen veden­kor­keu­den nousua. Vii­leä sää myös siir­tää tul­va­huip­pua myöhemmäksi.

Suo­men ympä­ris­tö­kes­kuk­sen tämän­het­ki­sen ennus­teen mukaan Ii- ja Kui­va­jo­kien tul­va­huip­pu ajoit­tuu tou­ko­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­le, ja Kii­min­ki­joel­la sään vii­le­ne­mi­nen on kään­tä­nyt veden­kor­keu­den las­kuun. Oijär­vel­lä tul­va­huip­pu ajoit­tuu ennus­teen mukaan vas­ta tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­le, mut­ta veden­kor­keu­den odo­te­taan sil­ti yltä­vän lähel­le ennä­tys­lu­ke­mia. Ennus­teen vaih­te­lu­vä­li on kui­ten­kin vie­lä suuri.