Artikkelit joiden kirjoittaja on Sirpa Laurila

Valo­kui­tu ete­nee Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy jär­jes­ti valo­kui­tuil­lan Nui­ja­mies­ten laval­la. Muka­na oli myös maa­ra­ken­nuk­ses­ta vas­taa­via ura­koit­si­joi­ta sekä hank­keen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jot­ka hoi­ta­vat lai­te­puol­ta ja inter­net-yhteyk­siä. Kevääl­lä vas­taa­vas­sa illas­sa asu­kas­tu­pa osoit­tau­tui lii­an pie­nek­si kiin­nos­tu­neil­le ja nyt tilai­suus oli jär­jes­tet­ty lavan disco­ra­ken­nuk­seen, joka sekin uhka­si käy­dä ahtaak­si väkimäärälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­pir­tin puu­tar­ha kut­suu Nuo­rit­tal­le, Avoi­met puu­tar­hat ‑tee­ma­päi­vä on ensi sunnuntaina

Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tan­joen tör­mäl­lä rehot­ta­va puu­tar­ha on emän­tän­sä ilon ja ylpey­den aihe. Kesäi­sin Eeva-Maria Pöys­köä ei saa hou­ku­tel­tua kotoa pidem­mäl­le mat­kal­le, vaan hän omis­tau­tuu mie­li­puu­hal­leen, puu­tar­has­sa kuop­sut­te­lul­le, kas­te­lul­le ja rik­ka­ruo­ho­jen kitkemiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma-vii­kol­la vaa­li­taan perinteitä

Ter­vas­tii­ma-vii­kon aloi­tus kerä­si vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na run­saan juh­lay­lei­sön seu­raa­maan perin­teis­tä ter­va­hau­dan syty­tys­tä. Yli­kii­min­gin Puhal­ta­jien tah­dis­sa nau­tit­tiin musii­kis­ta, kau­niis­ta kesäil­las­ta sekä mak­ka­rois­ta ja lätyistä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sor­to­lan tilal­la­juh­li­taan pyöreitä

Yli­kii­min­gin Jolok­sel­la toi­mi­van Sor­to­lan tilan kesään mah­tuu aina­kin yhdet kun­non täy­te­kak­ku­kah­vit. Tilan kir­joi­hin ja kan­siin vie­ty his­to­ria on nimit­täin saa­vut­ta­nut pyö­reät 300 vuotta.

Täl­lä het­kel­lä Sor­to­lan nave­tas­sa Les­ke­län­nie­mel­lä lyp­sä­viä leh­miä on noin 50 ja lisäk­si pari­kym­men­tä hie­hoa ja vasik­kaa. Kuten muil­la­kin maa­ti­loil­la Suo­mes­sa, tilal­la tais­tel­laan kal­lis­tu­nei­den tuo­tan­to­pa­nos­ten ja alhais­ten tuot­ta­ja­hin­to­jen puristuksessa.

–Juu­ri kävi säi­liö­au­to pihas­sa, en ole iki­nä osta­nut näin kal­lis­ta polt­to­öl­jyä, huo­kaa tilaa sis­kon­sa kans­sa pitä­vä Mark­ku Kok­ko­nie­mi.

– Kus­tan­nuk­set ovat kyl­lä nous­seet jul­mas­ti, mut­ta kyl­lä täs­sä vie­lä pär­jäil­lään. Itku ei auta mark­ki­noil­la, ei muu­ta kuin posi­tii­vi­ses­ti eteen­päin, hän vir­nis­tää jatkoksi.

Mai­to­ti­lal­la hyvä­laa­tui­nen rehu on tuo­tan­non läh­tö­koh­ta, sik­si Sor­to­las­sa­kin toi­vo­taan hyvää sato­kaut­ta. Täl­lä het­kel­lä Mark­ku lait­taa poi­kien­sa Ver­ne­rin ja Oska­rin kans­sa kor­juu­ko­nei­ta kun­toon. Säi­lö­re­hun ensim­mäi­nen sat­si oli­si koh­ta korjattavana.

– Meil­lä on ryt­mi­nä se, että pel­to­loh­ko on ensin nel­jä vuot­ta nur­mel­la, sit­ten vuo­den vil­jal­la. Tänä vuon­na otim­me vil­je­lyyn myös her­net­tä, jol­la kor­vaam­me osan ostet­ta­vas­ta ryp­sis­tä ja saam­me siten val­kuais­ta kar­jal­le, Kok­ko­nie­mi kertoo.

Oulun ympä­ris­tös­sä Sor­to­la tuli tun­ne­tuk­si tila­jää­te­lös­tä, jota ehdit­tiin val­mis­taa kym­me­ni­sen vuot­ta. Jää­te­lön teos­ta vas­ta­si Mar­kun vai­mo San­na, joka jou­tui lopul­ta vaih­ta­maan alaa ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä. Täl­lä het­kel­lä Mar­kun ja Pirk­ko-sis­kon maa­ta­lous­yh­ty­mä suun­taa vakaas­ti perin­tei­seen maidontuotantoon.


Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten Lava start­taa 64. tanssikesään

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten Lavan ava­jai­sia vie­te­tään Susan­na Hei­kin ja Leif Lin­de­ma­nin tah­deis­sa tule­va­na lau­an­tai­na 21.5. Jär­jes­tä­jiä jän­nit­tää, miten väki läh­tee koro­na-ajan jäl­keen liik­keel­le. Pan­de­mian takia kak­si edel­lis­tä kesää typis­tyi tyn­gik­si eikä ohjel­maa voi­tu toteut­taa koko kesän mittaisena. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kivil­lä, kan­noil­la ja kanis­te­reil­la kun­to ylös, Lan­deC­ross­fit innos­ti yli­kii­min­ki­läi­siä maalaisurheiluun

Yli­kii­min­gin kou­lun ken­täl­lä saat­toi tiis­tai­na tes­ta­ta, miten onnis­tui­si maa­lai­sur­hei­lu sanan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Lan­deC­ross­fit-tapah­tu­man idea­na oli ker­toa, että kun­toi­lun ei todel­la­kaan tar­vit­se olla väli­neis­tä kiin­ni. Kun­non kohot­ta­mi­seen käy­vät niin kivet, kan­not kuin täy­si­näi­set vesikanisteritkin. Kii­min­ki­joen tör­mäl­lä kyl­pee NELJÄN SAUNAN MATTI

Yli­kii­min­gin Ala­vuo­tol­la asus­ta­va Mat­ti Veh­kao­ja raa­pai­see tot­tu­nees­ti tuli­ti­kun ja sytyt­tää sil­lä tuo­hi­kieh­ku­ran. Pian savusau­nan oves­ta tuprah­te­le­vat ensim­mäi­set savut. Elä­ke­läi­sel­lä on aikaa paneu­tua päi­vän kes­tä­vään lämmityspuuhaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juu­ri sopi­vas­ti kau­ka­na kai­kes­ta, Tii­na ja Kari Niku­maa vies­ti­vät radioil­la ympä­ri maailmaa

Paris­kun­ta Tii­na ja Kari Niku­maa halusi­vat muut­taa maal­le jo aika­na ennen koro­naa. Kii­min­gin Koi­te­lis­sa sijait­se­vas­ta kodis­ta teh­tiin talon­kat­se­lu­reis­su­ja aina Sii­ka­jo­kea ja Uta­jär­veä myö­ten. Lopul­ta unel­mien tupa löy­tyi Yli­kii­min­gin Vepsältä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus