Kui­tu veti tuvan täy­teen Yli­kii­min­gis­sä, ensim­mäi­set kiin­teis­töt lii­te­tään valo­kui­tu­verk­koon ehkä lokakuussa

Kairan Kuitu Oy:n infoilta veti Ylikiimingin asukastuvalle tungokseen asti väkeä.Kairan Kuitu Oy:n infoilta veti Ylikiimingin asukastuvalle tungokseen asti väkeä.

Kai­ran Kui­tu Oy:n infoil­ta kerä­si väkeä tun­gok­seen asti asu­kas­tu­val­le tiis­tai­na Yli­kii­min­gis­sä. Ylei­sö­tul­va yllät­ti jär­jes­tä­jät­kin. Tuo­le­ja onnek­si löy­tyi talos­ta myös aulan puolelle.

Yli­kii­min­ki­läi­set toi­vot­ti ter­ve­tul­leik­si Vesa Tur­pei­nen, Kai­ran Kui­tu Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Taivalkoskelta.

– Yksi joh­ta­va aate on, että hank­keen täy­tyy kan­taa omat höy­he­nen­sä, sen täy­tyy olla kan­nat­ta­va kai­kis­ta näkö­kul­mis­ta. Liit­ty­jiä pitää olla riit­tä­väs­ti. Lai­toim­me Yli­kii­min­kiin rajak­si 600 sopi­mus­ta ja se täyt­tyi. Myös rahoi­tus ja luvat jär­jes­tyi­vät, Tur­pei­nen kertoi.

Pudas­jär­ven kau­pun­gin ja Tai­val­kos­ken kun­nan omis­ta­man Kai­ran Kui­dun toi­mi­tus­joh­ta­ja Marian­ne Män­ty­leh­to ker­toi, että yli­kii­min­ki­läi­set pää­se­vät vie­lä valo­kui­tuun käsik­si samal­la sum­mal­la kuin pudas­jär­vi­set ja tai­val­kos­ke­lai­set aikoi­naan eli sadal­la eurol­la. Pudas­jär­ven ja Tai­val­kos­ken alu­eel­la verk­ko val­mis­tui kuu­des­sa vai­hees­sa sil­loi­sen Vies­tin­tä­vi­ras­ton ja Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen rahoit­ta­mi­na. Val­miik­si verk­ko saa­tiin 2017.

Yli­kii­min­ki I- ja II-hank­keil­le on haet­tu rahoi­tus­ta vuon­na 2021 ja Yli­kii­min­ki I on jo saa­nut rahoituspäätöksen.

- Yli­kii­min­ki I‑hankkeen raken­ta­mi­nen alkaa tule­va­na kesä­nä. Yli­kii­min­ki II odot­taa edel­leen rahoit­ta­jan pää­tös­tä, syk­syl­lä ollaan sen asian suh­teen jo vii­saam­pia, Män­ty­leh­to kertoo.

Täl­lä het­kel­lä ovat käyn­nis­sä kaa­pe­lien sijoituslupa-asiat.

– Kaa­pe­lia ei saa asen­taa kenen­kään maal­le ilman lupaa ja se tar­koit­taa, että kai­kil­le niil­le tulee pos­tia, joi­den maal­le kaa­pe­lia jou­du­taan kai­va­maan. Tämä voi kos­kea myös tie­kun­tia, Män­ty­leh­to kertoo.

– Yli­kii­min­ki I –hank­keen alu­eel­la sata­sen tar­jous on voi­mas­sa vie­lä 8. tou­ko­kuu­ta saak­ka. Mukaan pää­syä voi kyl­lä kysel­lä vie­lä sii­nä­kin vai­hees­sa, kun kuok­ka on lyö­nyt maa­han, mut­ta kun koneet ovat men­neet oman ton­tin ohi, hypä­tään nor­maa­li­hin­nas­ton puo­lel­le. Sata­nen on hal­pa hin­ta täl­lä het­kel­lä valo­kui­dus­ta, Män­ty­leh­to painottaa.

Jan­ne Sil­ven­noi­nen ENP Oy:stä ker­toi hank­kees­ta raken­ta­jan näkökulmasta.

– Ensik­si teh­dään run­ko­kaa­pe­loin­ti tei­den var­sil­le. Samas­sa yhtey­des­sä on mah­dol­li­suus teh­dä jo piha­kaa­pe­loin­ti­kin, ton­tin sijain­nis­ta riip­puen. Vii­mei­nen vai­he on sit­ten talo­kyt­ken­tä, jos­sa kaa­pe­li tuo­daan taloon sisäl­le, Sil­ven­noi­nen kertoo.

– Kun kaa­pe­li­kiep­pi ilmes­tyy ton­til­le, otam­me yhteyt­tä ja vara­taan aika kiin­teis­tö­asen­nuk­sel­le. Talo­kyt­ken­nän ajan­va­raus­pyyn­tö tulee teks­ti­vies­ti­nä. Pihan omis­ta­ja saa ehdot­taa, mihin kaa­pe­li kai­ve­taan, Sil­ven­noi­nen jatkaa.

Jos kaik­ki menee hyvin, ensim­mäi­siä käyt­töön­ot­to­ja voi­daan Sil­ven­noi­sen mukaan teh­dä jo loka­kuus­sa. Kyt­ken­tö­jä kiin­teis­töis­sä jat­ke­taan läpi tal­ven kah­den asen­ta­jan voi­min ja maan­ra­ken­nus­työt jat­ku­vat ensi kevää­nä. Kaa­pe­loin­nis­ta ja maan­ra­ken­nuk­ses­ta vas­taa­vat pit­käl­ti pai­kal­li­set yri­tyk­set, Pek­ka Inka­la Oy ja MMT Koneu­ra­koin­ti Oy.

Kai­va­jien toi­vee­na on, että valo­kui­tuso­pi­muk­sen teh­neet tilaa­jat miet­ti­si­vät etu­kä­teen, mis­tä kaa­pe­li on hyvä vetää ja mer­kit­si­si­vät sel­väs­ti ton­teil­laan tie­dos­sa ole­vat hai­tat, kuten vesi­joh­to­jen ja säh­kö­kaa­pe­lei­den pai­kat. Myös raja­pyy­kien näky­mi­nen kan­nat­taa var­mis­taa ja mer­ka­ta sel­väs­ti, että ne eivät jää konei­den jalkoihin.

Raken­ta­mi­sen ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Kai­ran Kui­dun sivuil­ta www.kairankuitu.fi