Artikkelit joiden kirjoittaja on Sirpa Laurila

Tou­hu­päi­vä veti pien­ten suut hymyyn Vepsällä

Syys­lo­man alkuun sijoi­tet­tu per­hei­den tou­hu­päi­vä koko­si lau­an­tai­na Vep­sän kylä­ta­lol­le muka­van jou­kon lap­sia ja van­hem­pia. Lap­sil­le oli jär­jes­tet­ty askar­te­lua, onnen­pyö­rän pyö­ri­tys­tä, poni­rat­sas­tus­ta ja temp­pui­lua lii­kun­ta­sa­lis­sa. Välil­lä her­ku­tel­tiin ja syö­tiin hodareita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­vas­tii­man ava­jais­juh­la kerä­si väkeä Ylikiiminkiin

Yli­kii­min­gin perin­ne­viik­ko Ter­vas­tii­ma avat­tiin tiis­tai-ilta­na tut­tuun tapaan Yli­kii­min­gin Puhal­ta­jien säes­tä­mä­nä. Epä­va­kai­nen sää ei säi­kyt­tä­nyt tuli­joi­ta, vaan väkeä saa­pui run­saas­ti pai­kal­le seu­raa­maan 32. ker­taa ter­va­hau­dan syttymistä. 


Zeto­ris­tien tavoit­tee­na oli Suo­men ete­läi­sin tunturi

Vii­me kes­ki­viik­ko­na Raa­hen Seu­dun Zeto­ris­tit mat­ka­si­vat jäl­leen kesä­ret­kel­lään Yli­kii­min­gin hal­ki. Yli­kii­min­gis­sä pysäh­dyt­tiin totut­tuun tapaan Nuo­rit­tal­la, mis­sä pai­kal­li­nen alan har­ras­ta­ja Erk­ki Pöys­kö rou­vi­neen tar­jo­si ret­ke­läi­sil­le pannarikahvit. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kevät­hu­li­na veti väkeä kir­kon­mäel­le Ylikiimingissä

Vil­poi­sa puhu­ri ja nava­kat tuu­len­puus­kat vii­len­si­vät aurin­kois­ta kevä­til­taa per­jan­tai­na Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä. Seu­ra­kun­nan kevät­hu­li­naan saa­pu­nut väki jou­tui välil­lä juok­se­maan tuu­len muka­naan vie­mien lau­tas­lii­no­jen ja kah­vi­kup­pien peräs­sä, itki­pä joku pie­ni tikus­ta irron­neen hat­ta­ran­kin jälkeen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVaa­li­pa­ne­lis­tit puhui­vat poh­joi­sen puo­les­ta Vepsällä

Vep­sän kylä­ta­lol­la per­jan­tai-ilta­na pidet­tyyn vaa­li­pa­nee­liin osal­lis­tui kah­dek­san kan­san­edus­ta­jan paik­kaa tavoit­te­le­vaa ehdo­kas­ta. Yli­kii­min­ki­läi­sy­lei­sön eteen ten­tat­ta­vak­si oli­vat saa­pu­neet Kai­su Heik­ki­nen (Lii­ke­Nyt), Mer­ja Hurs­kai­nen (KD,) Joni Meri­läi­nen (SDP), Lau­ri Niku­la (Kesk.), Olga Oinas-Panu­ma (Kesk.), Juha Rich­ter (PS), Pek­ka Siner­vo (RKP) ja Mar­jo Tapa­ni­nen (Vihr.).


Porocup veti väkeä Nuorittalle

Tänä vuon­na Porocu­pin Nuo­rit­tan osa­kil­pai­lun ava­si lau­an­tai­na Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä. Ava­jais­pu­hees­saan hän ihas­te­li pie­nen Nuo­rit­tan kylän mah­ta­vaa tal­koo­pon­nis­tus­ta, kak­si­päi­väi­siä kiso­ja. Puheen jäl­keen kau­pun­gin­joh­ta­ja sai ottaa vas­taan Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ran lah­joit­ta­mat vil­la­su­kat, joil­la lie­nee käyt­töä poh­joi­sen talvessa. Kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja Tert­tu Heik­ki­nen: Mone­na on pitä­nyt olla!

Yli­kii­min­ki­läi­nen kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja Tert­tu Heik­ki­nen jät­tää tänään tors­tai­na hai­kein mie­lin jää­hy­väi­siä Vesa­lan kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le ja lap­sil­le. Vaik­ka eläk­keel­le jää­mi­nen on sinäl­lään muka­va asia, arve­lee Heik­ki­nen aina­kin aluk­si kai­paa­van­sa kou­lun hyö­ri­nää ja las­ten elämää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vil­la­suk­ka on tämän tal­ven hittituote

Yli­kii­min­gin Piis­pan­ka­ma­rin nai­set sen tie­tä­vät: hyvin teh­ty vil­la­suk­ka on lyö­mä­tön tal­via­sus­te. Tänä tal­ve­na sen arvoa koros­ta­vat kohon­neet läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set ja säh­kön sääs­tä­mi­nen. Vii­leäm­mäl­lä­kin lat­tial­la tar­ke­nee tal­lus­tel­la, kun jalas­sa on riit­tä­vän läm­pöi­set sukat.