Artikkelit joiden kirjoittaja on Sirpa Laurila

Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kirk­ko ava­si monen ajokauden

Hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gin kirk­ko täyt­tyi jäl­leen ajo­kaut­taan aloit­te­le­vis­ta moto­ris­teis­ta. Aurin­koi­nen sää oli hou­ku­tel­lut monen kai­va­maan kyl­män kevään takia tal­liin sei­so­maan jää­neen ajok­kin­sa esiin ja niin­pä ennen puol­ta­päi­vää Oulun tiel­tä kaar­toi kak­si­pyö­räi­siä jonos­sa kirkonmäelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pää­siäis­kok­ko roi­husi Karahkassa

Mär­kä lumi­sa­de­kaan ei hai­tan­nut, kun lan­ka­lau­an­tai­na Yli­kii­min­gin Karah­kan kylän väki kokoon­tui yhtei­sel­le pää­siäis­ko­kol­le. Pää­asias­sa seka­lai­ses­ta puu­ta­va­ras­ta teh­ty rovio roi­hah­ti iloi­ses­ti tuleen ensi yrit­tä­mäl­lä. Mak­ka­ran­pais­ta­jil­le teh­tiin pie­nem­piä nuo­tioi­ta, joi­den äärel­lä saat­toi kas­vo­jaan polt­ta­mat­ta kään­nel­lä itsel­leen sopi­vaa paah­toas­tet­ta suo­lai­seen herkkupalaan. 


Yli­kii­min­gis­sä muis­tel­tiin kou­lun­käyn­tiä ennen vanhaan

Kyl­lä on kou­lu­lais­ten elä­mä mul­lis­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä, tuu­mi­vat yli­kii­min­ki­läi­set elä­ke­läi­set yhdes­sä Vesa­lan kou­lu­lais­ten kans­sa tiis­tai-ilta­na. Vesa­laO­pen-tapah­tu­mail­taan oli kut­sut­tu elä­kei­käi­siä ker­to­maan kou­lu­lai­sil­le, mil­lais­ta kou­lun­käyn­ti oli ennen.Nuo­rit­tan poro­ki­sois­sa voi nyt veikata

Ylei­söl­lä on nyt mah­dol­li­suus vei­ka­ta poro­kil­pai­lu­jen kuu­man sar­jan voit­ta­jaa Nuo­rit­tal­la 25.2. ajet­ta­vas­sa porocu­pin osa­kil­pai­lus­sa. Tämä aiem­min käy­tös­sä ollut peli­muo­to palaa pit­käl­tä tauolta. 


Kii­min­kien autoi­li­joi­ta palkittiin

Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin Kuor­ma-autoi­li­jat ry pal­kit­si vuo­den vaih­tees­sa ansioi­tu­nei­ta ja pit­kä­ai­kai­sia jäse­ni­ään. Heil­le ano­tut ansio­mer­kit myön­si SKAL eli Suo­men kul­je­tus ja logis­tiik­ka ry. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tou­hu­päi­vä veti pien­ten suut hymyyn Vepsällä

Syys­lo­man alkuun sijoi­tet­tu per­hei­den tou­hu­päi­vä koko­si lau­an­tai­na Vep­sän kylä­ta­lol­le muka­van jou­kon lap­sia ja van­hem­pia. Lap­sil­le oli jär­jes­tet­ty askar­te­lua, onnen­pyö­rän pyö­ri­tys­tä, poni­rat­sas­tus­ta ja temp­pui­lua lii­kun­ta­sa­lis­sa. Välil­lä her­ku­tel­tiin ja syö­tiin hodareita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­vas­tii­man ava­jais­juh­la kerä­si väkeä Ylikiiminkiin

Yli­kii­min­gin perin­ne­viik­ko Ter­vas­tii­ma avat­tiin tiis­tai-ilta­na tut­tuun tapaan Yli­kii­min­gin Puhal­ta­jien säes­tä­mä­nä. Epä­va­kai­nen sää ei säi­kyt­tä­nyt tuli­joi­ta, vaan väkeä saa­pui run­saas­ti pai­kal­le seu­raa­maan 32. ker­taa ter­va­hau­dan syttymistä. 


Zeto­ris­tien tavoit­tee­na oli Suo­men ete­läi­sin tunturi

Vii­me kes­ki­viik­ko­na Raa­hen Seu­dun Zeto­ris­tit mat­ka­si­vat jäl­leen kesä­ret­kel­lään Yli­kii­min­gin hal­ki. Yli­kii­min­gis­sä pysäh­dyt­tiin totut­tuun tapaan Nuo­rit­tal­la, mis­sä pai­kal­li­nen alan har­ras­ta­ja Erk­ki Pöys­kö rou­vi­neen tar­jo­si ret­ke­läi­sil­le pannarikahvit. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kevät­hu­li­na veti väkeä kir­kon­mäel­le Ylikiimingissä

Vil­poi­sa puhu­ri ja nava­kat tuu­len­puus­kat vii­len­si­vät aurin­kois­ta kevä­til­taa per­jan­tai­na Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä. Seu­ra­kun­nan kevät­hu­li­naan saa­pu­nut väki jou­tui välil­lä juok­se­maan tuu­len muka­naan vie­mien lau­tas­lii­no­jen ja kah­vi­kup­pien peräs­sä, itki­pä joku pie­ni tikus­ta irron­neen hat­ta­ran­kin jälkeen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus