Artikkelit joiden kirjoittaja on Sirpa Laurila

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jou­ni Uusi­ta­lo heh­kut­taa ainut­laa­tuis­ta hevos­ro­tua, Suo­men­he­vo­nen sopii suomalaiselle

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jou­ni Uusi­ta­lo on tykän­nyt hevo­sis­ta koko ikän­sä. Kun hevo­set läh­ti­vät koti­ti­lal­ta 1970-luvul­la, tilal­le tuli­vat trak­to­rit. Uusi­ta­loa har­mit­taa vie­lä­kin, että sil­loin hävi­tet­tiin hyvä kan­ta­kir­ja­tam­ma traktorihuumassa. 

Lue lisää

Vaa­li­pa­ne­lis­tit puhui­vat poh­joi­sen puo­les­ta Vepsällä

Vep­sän kylä­ta­lol­la per­jan­tai-ilta­na pidet­tyyn vaa­li­pa­nee­liin osal­lis­tui kah­dek­san kan­san­edus­ta­jan paik­kaa tavoit­te­le­vaa ehdo­kas­ta. Yli­kii­min­ki­läi­sy­lei­sön eteen ten­tat­ta­vak­si oli­vat saa­pu­neet Kai­su Heik­ki­nen (Lii­ke­Nyt), Mer­ja Hurs­kai­nen (KD,) Joni Meri­läi­nen (SDP), Lau­ri Niku­la (Kesk.), Olga Oinas-Panu­ma (Kesk.), Juha Rich­ter (PS), Pek­ka Siner­vo (RKP) ja Mar­jo Tapa­ni­nen (Vihr.).


Porocup veti väkeä Nuorittalle

Tänä vuon­na Porocu­pin Nuo­rit­tan osa­kil­pai­lun ava­si lau­an­tai­na Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä. Ava­jais­pu­hees­saan hän ihas­te­li pie­nen Nuo­rit­tan kylän mah­ta­vaa tal­koo­pon­nis­tus­ta, kak­si­päi­väi­siä kiso­ja. Puheen jäl­keen kau­pun­gin­joh­ta­ja sai ottaa vas­taan Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ran lah­joit­ta­mat vil­la­su­kat, joil­la lie­nee käyt­töä poh­joi­sen talvessa. Kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja Tert­tu Heik­ki­nen: Mone­na on pitä­nyt olla!

Yli­kii­min­ki­läi­nen kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja Tert­tu Heik­ki­nen jät­tää tänään tors­tai­na hai­kein mie­lin jää­hy­väi­siä Vesa­lan kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le ja lap­sil­le. Vaik­ka eläk­keel­le jää­mi­nen on sinäl­lään muka­va asia, arve­lee Heik­ki­nen aina­kin aluk­si kai­paa­van­sa kou­lun hyö­ri­nää ja las­ten elämää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vil­la­suk­ka on tämän tal­ven hittituote

Yli­kii­min­gin Piis­pan­ka­ma­rin nai­set sen tie­tä­vät: hyvin teh­ty vil­la­suk­ka on lyö­mä­tön tal­via­sus­te. Tänä tal­ve­na sen arvoa koros­ta­vat kohon­neet läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set ja säh­kön sääs­tä­mi­nen. Vii­leäm­mäl­lä­kin lat­tial­la tar­ke­nee tal­lus­tel­la, kun jalas­sa on riit­tä­vän läm­pöi­set sukat. 


Peto­ti­lan­ne puhut­taa hirvenmetsästäjiä

Kii­min­gin-Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­tui­nen hir­ven­met­säs­tä­jien kou­lu­tus­päi­vä jär­jes­tet­tiin lau­an­tai­na Ala­vuo­ton kou­lul­la Yli­kii­min­gis­sä. Yhtei­sen luen­to­ti­lai­suu­den lopuk­si läh­det­tiin kou­lu­tus­jah­tiin Ala­vuo­ton itäpuolelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAution tor­pan kun­nos­tus mak­soi vaivan

Vii­me vii­kol­la vep­sän­ky­lä­läi­set kuu­li­vat ter­vei­siä naa­pu­ris­ta kokoon­tues­saan perin­tei­seen tapaan­sa per­jan­tai­na ilta­kah­vil­le kou­lul­le. Kou­lun lähei­syy­des­sä sijait­se­van Aution tor­pan vai­heis­ta tuli ker­to­maan pai­kan nykyi­nen omis­ta­ja Sei­ja Pel­ko­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­veis­sa pou­tai­nen syk­sy sadonkorjuulle

Vil­jo­jen puin­nit ovat alka­neet ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa ja myös poh­joi­sem­pa­na on pui­mu­rei­ta jo liik­ku­nut pel­loil­la. Eni­ten on pui­tu kau­raa, ohraa ja ruis­ta. Sados­ta voi­daan pai­koit­tain odot­taa hyvää tai koh­ta­lai­sen hyvää. Pai­koit­tai­set vaih­te­lut ovat kui­ten­kin suu­ria, osas­sa maa­ta on kär­sit­ty kui­vuu­des­ta, kun toi­saal­la rank­ka­sa­teet ovat pyyh­ki­neet vil­jaa lakoon.