Poro­ki­so­jen jär­jes­tä­jät jän­nit­tä­vät sää­tä Nuorittalla

– Toivotaan, että vesikelit eivät pilaa kilpailua, Nuorittan kisojen johtaja Juha Parkkinen toteaa ja viittoilee suuntaa, mihin porot kisa-alueella starttaavat.– Toivotaan, että vesikelit eivät pilaa kilpailua, Nuorittan kisojen johtaja Juha Parkkinen toteaa ja viittoilee suuntaa, mihin porot kisa-alueella starttaavat.

Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tan kyläl­lä val­mis­tau­du­taan vauh­dil­la 25.–26. hel­mi­kuu­ta pidet­tä­viin Porocup-kisoi­hin. Oman jän­ni­tyk­sen­sä urak­kaan on tuo­nut jat­ku­vas­ti vaih­del­lut sää. Eri­tyi­ses­ti vesi­ke­lit ovat vetä­neet jär­jes­tä­jien suu­pie­liä alaspäin.

– Val­mis­te­lut ovat ihan hyväl­lä mal­lil­la. Lun­ta ei kui­ten­kaan ole lii­kaa ja plus­sal­le ei sai­si enää men­nä. Olem­me pol­ke­neet ajou­raa trak­to­reil­la ja moot­to­ri­kel­koil­la aina kun lun­ta on tul­lut lisää, ker­too Nuo­rit­tan kiso­jen joh­ta­ja Juha Park­ki­nen.

Park­ki­nen pyö­rit­te­lee pää­tään läm­pö­ti­lo­jen nykyi­sel­le vaih­te­lul­le. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa plus­sa­ke­lit voi­vat aiheut­taa jopa kiso­jen perumisen.

– Muu­ta­ma vuo­si sit­ten ajet­tiin koko kylän pir­ti­nym­pä­ryk­sil­tä ja nave­tan taus­toil­ta lumet tähän radal­le. Meil­lä oli lop­puun 20 trak­to­ria ja pari kai­vu­ria hom­mis­sa. Se meni kyl­lä lii­an iso­töi­sek­si, sii­hen ei enää ruve­ta. Nyt ollaan vain pol­jet­tu kaik­ki sata­nut lumi rataan kiin­ni. Jos ihan vesi­ke­lil­le menee, ei auta muu kuin perua koko kisa. Poro­ja ei voi jäi­sel­le radal­le pääs­tää, Park­ki­nen harmittelee.

Nuo­rit­tan kil­pai­lu­jen kon­sep­ti on ohjel­man osal­ta pää­osin sama van­ha ja hyväk­si havaittu.

– Lau­an­tai­na saam­me pai­kal­le Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Sep­po Mää­tän avaa­maan kisat. Lisäk­si pai­kal­le tuo­daan Mam­mut­ti­hir­ren mam­mut­ti ihail­ta­vak­si. Kylän emän­nät pais­ta­vat lät­ty­jä ja tar­joa­vat mak­ka­raa ja keit­toa. Myy­jiä­kin on kuu­le­man mukaan tulos­sa paikalle.

Luvas­sa on siis koko per­heen muka­va ulkoil­ma­ta­pah­tu­ma, jos­sa pää­see naut­ti­maan poroa­jo­jen jän­nit­tä­väs­tä tunnelmasta.

– Kos­ka kysees­sä on Porocu­pin osa­kil­pai­lu, poro­ja tulee kisoi­hin 120–150 ihan poh­joi­sim­mas­ta Lapis­ta saak­ka. Cup alkaa viik­koa aiem­min Rova­nie­mel­lä, ker­too Parkkinen.

Ennen osa­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­mis­ta poron on täy­ty­nyt juos­ta eril­li­sis­sä rekis­te­röin­tia­jois­sa kilo­met­rin mat­ka aikaan 1,25 minuut­tia tai sen alle. Sil­loin poro saa pil­tan, joka oikeut­taa osal­lis­tu­maan cupin osakilpailuihin.

Vii­mei­nen cupin kuu­des­ta osa­kil­pai­lus­ta juos­taan Ina­ris­sa. Siel­lä 24 eni­ten pis­tei­tä osa­kil­pai­luis­sa kerän­neet kuu­man sar­jan porot pää­se­vät kil­pai­le­maan poro­ku­nin­kuu­des­ta. Lisäk­si eni­ten cup-pis­tei­tä kerän­nyt poro julis­te­taan kau­den päät­teek­si Porocup-voittajaksi.

Pait­si poroil­le, myös Porocu­pin osa­kil­pai­lu­jen suo­ri­tus­pai­koil­le on ole­mas­sa omat, tar­kas­ti sään­nel­lyt vaa­ti­muk­sen­sa. Ryh­mä­läh­döis­sä poroil­la täy­tyy olla läh­tö­hä­kit. Maa­li­vii­val­ta täy­tyy löy­tyä maa­li­ka­me­ra sekä säh­köi­nen ajan­ot­to, joka kyke­nee erot­te­le­maan suo­ri­tuk­set sadas­os­a­se­kun­nin tarkkuudella.

Nuo­rit­tal­la odo­tel­laan koko kylän suur­ta tapah­tu­maa innol­la. Park­ki­nen kiit­te­lee jo kylä­läi­siä jäl­leen ker­ran hyvin suju­nees­ta talkootyöstä.

– Tätä on teh­ty jo niin mone­na vuo­te­na, että jokai­nen jo tie­tää paik­kan­sa ja teh­tä­vän­sä. Hie­noa, että ollaan edel­leen pys­tyt­ty mene­mään talkoohengellä.

Nuo­rit­tan kil­pai­lu­jen jäl­keen seu­raa­va Porocup-osa­kil­pai­lu aje­taan 11.–12.3. Yli-Iissä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.