Artikkelit joiden kirjoittaja on Sirpa Laurila

Nui­ja­mies­ten arvo­ki­sa­saa­vu­tuk­set esille

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten riveis­tä on nous­sut vuo­sien mit­taan usei­ta kil­paur­hei­li­joi­ta Suo­men mes­ta­ruus­ta­sol­le ja kan­sain­vä­li­siin kisoi­hin aina olym­pia­lai­sia myö­ten. Nyt nämä arvo­ki­sa­mi­ta­lis­tit on koot­tu yhteen ja exel-tie­dos­to on ladat­ta­vis­sa Nui­ja­mies­ten sivuil­ta osoit­tees­sa www.nuijamiehet.net

Lue lisää

Rukit suri­si­vat Ylikiimingissä

Seu­ra­kun­ta­ker­hos­sa Yli­kii­min­gis­sä oli­vat vii­me tors­tai­na aihee­na van­hat vaat­teet ja vaa­te­tus­ma­te­ri­aa­lin val­mis­tus. Pai­kal­le saa­pu­neet sai­vat tutus­tua Mat­ti ja Mar­ja Kois­ti­na­hon joh­dol­la vil­lan val­mis­tuk­seen lan­gak­si. Monel­le iäk­kääm­mäl­le ker­ho­lai­sel­le sekä kars­taus että keh­ruu oli­vat­kin lap­suu­des­ta tuttuja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJuok­su vei Juha­ni Ukon­maa­na­hon mukanaan

Juha­ni Ukon­maa­na­hos­ta ei pitä­nyt tul­la juok­si­jaa. Neli­vuo­ti­aa­na sai­ras­tet­tu lie­vä polio­hal­vaus oli jät­tä­nyt toi­seen jal­kaan jäl­ken­sä, niin­pä poi­ka oli hidas ja hive­nen yli­pai­noi­nen, kaik­kea muu­ta kuin urhei­li­ja. Kun­nian lii­kun­tain­nos­tuk­sen viriä­mi­ses­tä Ukon­maa­na­ho antaa Vesa­lan kou­lun opet­ta­ja Jor­ma Mäel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tys pal­kit­si vastuunkantajia

Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen vas­tuun­kan­ta­jat ja tal­koo­lai­set kokoon­tui­vat maa­nan­tai-ilta­na asu­kas­tu­val­le liha­so­pan, lohi­lei­pien ja täy­te­kak­ku­kah­vien äärel­le. Samal­la muis­tet­tiin kah­ta pit­kään muka­na ahke­roi­nut­ta vas­tuun­kan­ta­jaa, Eeva Hil­tus­ta ja Tar­ja Bes­mon­dia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lais­kan lei­pää ei ole Luo­ja luonut!

Yli­kii­min­ki­läi­nen Mart­ta Kom­mi­na­ho on tul­lut vuo­sien var­rel­la tutuk­si monel­le Vep­sän kylän kou­lu­lai­sel­le. Kou­lun keit­tä­jä­nä ja talon­mie­he­nä elä­mä­nu­ran­sa teh­nyt Kom­mi­na­ho vietti…Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät jakoi tunnustusta

Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät jul­kis­ti­vat perin­tei­seen tapaan­sa Ter­vas­tii­man tori­päi­vä­nä Vuo­den yrit­tä­jän. Samal­la sai tun­nus­tus­pal­kin­non 30-vuo­ti­ses­ta uras­ta kak­si yli­kii­min­ki­läis­tä yrit­tä­jää, Vei­jo Pit­kä­nen ja Esa Laa­ma­nen.Muis­tat­ko vie­lä Zetorin?

Maa­ta­lous­kaup­pa Hank­ki­ja toi 1950-luvul­la Suo­meen suu­ren mää­rän tsek­ki­läi­siä pik­kut­rak­to­rei­ta, Zeto­rei­ta. Ne pal­ve­li­vat maa­ti­loil­la pel­to­töis­sä ja niil­lä kul­je­tet­tiin myös mai­toa kylil­tä meijereihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus