Nui­ja­mies­ten arvo­ki­sa­saa­vu­tuk­set esille

Juhani Ukonmaanaho listasi Ylikiimingin Nuijamiesten mitalistit.Juhani Ukonmaanaho listasi Ylikiimingin Nuijamiesten mitalistit.

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten riveis­tä on nous­sut vuo­sien mit­taan usei­ta kil­paur­hei­li­joi­ta Suo­men mes­ta­ruus­ta­sol­le ja kan­sain­vä­li­siin kisoi­hin aina olym­pia­lai­sia myö­ten. Nyt nämä arvo­ki­sa­mi­ta­lis­tit on koot­tu yhteen ja exel-tie­dos­to on ladat­ta­vis­sa Nui­ja­mies­ten sivuil­ta osoit­tees­sa www.nuijamiehet.net

Menes­ty­nei­den urhei­li­joi­den saa­vu­tus­ten kokoa­mi­nen yhteen oli Juha­ni Ukon­maa­na­hon ajatus. 

– Erääs­sä Ran­ta­poh­jan jutus­sa joku arvioi seu­ran arvo­ki­sa­mi­ta­lis­tien mää­rää. Minus­ta se kuu­los­ti ihan lii­an pie­nel­tä ja tuu­ma­sin, että asias­ta täy­tyy ottaa sel­vää, ker­too Ukonmaanaho.

Suu­rim­man osan mita­lis­tien tie­dois­ta Ukon­maa­na­ho sai sel­vil­le otta­mal­la suo­raan yhteyt­tä urhei­li­joi­hin. Vuo­si­kym­me­niä tii­viis­ti Nui­ja­mie­his­sä toi­mi­nee­na Ukon­maa­na­hol­la oli suu­rin osa seu­ran saa­vu­tuk­sis­ta sel­vä­nä mie­les­sä. Apuun tuli­vat myös seu­ran jaos­tot ja toi­nen van­ha urhei­lu­kon­ka­ri Pel­ko­sen Toi­vo.

Lopul­li­ses­ta lis­tas­ta tuli­kin yllät­tä­vän pit­kä. Hen­ki­lö­koh­tai­sia SM-mita­lei­ta Nui­ja­mie­hil­le on tul­lut 170 kpl ja vies­ti- ja jouk­kue­mi­ta­lei­ta 44 kpl. Vete­raa­ni­sar­jois­ta on saa­tu muu­ta­ma MM-mita­li­kin. Lis­tan alku­vuo­siin sijoit­tuu myös Ukon­maa­na­hon oma saa­vu­tus, maas­to­juok­sun 20-sar­jan Suo­men mes­ta­ruus jouk­kue­kil­pai­lus­sa vuo­del­ta 1971.

Nui­ja­mie­hil­lä on hie­nos­ti menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­ta väes­tön mää­rään näh­den pal­jon. Esi­merk­kei­nä mai­nit­ta­koon suun­nis­ta­ja Kei­jo Park­ki­nen, hiih­tä­jä­pa­ris­kun­ta Ilk­ka ja Sir­pa Rii­ko­la sekä este­juok­si­ja Jan­ne Ukon­maa­na­ho.

Syy­tä pie­nen seu­ran hie­noi­hin saa­vu­tuk­siin Ukon­maa­na­ho ei osaa tar­kem­min arvata.

– Kai me innos­tuim­me aina toi­nen toi­sis­tam­me, hän nauraa. 

– Seu­ras­sa on moni­puo­li­ses­ti har­ras­tet­tu esi­mer­kik­si suun­nis­tus­ta, hiih­toa, ylei­sur­hei­lua, pöy­tä­ten­nis­tä ja sali­ban­dyä. Urhei­li­jat­kin ovat har­ras­ta­neet vaih­del­len näi­tä lajeja.

Nui­ja­mies­ten tule­vai­suus arvo­ki­sois­sa vetää urhei­lu­mie­hen mietteliääksi. 

– Yksi­lö­la­jit eivät ole enää niin vetä­viä. Nyt on esi­mer­kik­si len­to­pal­lo­po­ru­kal­la aktii­vis­ta nuo­ri­so­toi­min­taa. Jouk­kue­toi­min­ta näyt­tää kiin­nos­ta­van enem­män nuo­ria, mikä on tie­tys­ti hyvä. Pää­asia, että nuo­ret liik­ku­vat, itse­kin juok­su­kou­lua vetä­vä Ukon­maa­na­ho pohtii.