Nuo­rit­tal­la aje­taan pian poroil­la kil­paa kak­si päivää

– Tervetuloa porokisoihin! Talkoolaisiakin vielä tarvitaan, toivottavat Nuorittan nuorisoseuran puheenjohtaja Tuula Märsy (oik.) ja porokisojen sihteeri Kaisa Valkola.– Tervetuloa porokisoihin! Talkoolaisiakin vielä tarvitaan, toivottavat Nuorittan nuorisoseuran puheenjohtaja Tuula Märsy (oik.) ja porokisojen sihteeri Kaisa Valkola.

Tämän vuo­den Nuo­rit­tan perin­tei­set poro­kil­pai­lut siir­tyi­vät osak­si Poro Cup ‑sar­jaa, kun Rova­nie­mi perui haluk­kuu­ten­sa kiso­jen jär­jes­tä­mi­seen. Kisat jär­jes­te­tään 19.–20.2. Nuo­rit­tal­la Saa­ri­suon kilpa-alueella.

Kylä­läi­set ovat enem­män kuin tyy­ty­väi­siä sii­hen, että yksi Suo­men poro­kil­pai­li­jat ry:n jär­jes­tä­män kil­pai­lusar­jan kuu­des­ta osa­kil­pai­lus­ta siir­tyi ajet­ta­vak­si Ylikiimingissä.

– Kisat muut­tui­vat heti kak­si­päi­väi­sik­si. Osa­not­ta­jia on tulos­sa ihan poh­joi­sin­ta Lap­pia myö­ten. Poro­ja arvel­laan tule­van 150–200, ker­too vii­me lau­an­tai­aa­mu­na tal­koo­lais­ten pala­ve­ris­sa puhet­ta joh­ta­nut Veli Kois­ti­nen Nuo­rit­tan nuorisoseurantalolla.

Run­sas osal­lis­tu­ja­mää­rä pit­kien mat­ko­jen takaa tie­tää myös kysyn­tää yösijoille.

– Yllät­tä­vän hyvin on majoi­tus­paik­ko­ja löy­ty­nyt. Lisää toki vie­lä tar­vi­taan, mut­ta ihmi­set ovat ymmär­tä­neet, että ihan koti­ma­joi­tuk­seen­kin voi­daan kisao­sal­lis­tu­jia ottaa. Lisäk­si koe­tam­me jär­jes­tää pai­kal­le vuo­krat­ta­vak­si asun­to­vau­nu­ja, Kois­ti­nen kertoo.

Kak­si­päi­väis­ten kiso­jen jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii tal­koo­työ­tä enem­män kuin yksit­täi­nen kisa­päi­vä, osit­tain juu­ri majoi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen takia. Työt kiso­jen hyväk­si alkoi­vat jo ennen jou­lua, kun mar­ras­kuun rap­sa­kat pak­ka­set antoi­vat mah­dol­li­suu­den aloit­taa kisa­ra­dan pohjatyöt.

Kiso­jen lähes­tyes­sä pide­tään lau­an­tai­aa­mui­sin suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ri nuo­ri­so­seu­ran talol­la Pömi­läs­sä. Kois­ti­nen arve­lee, että ihmi­set ovat väsy­neet koro­naan ja omas­sa tuvas­sa jököt­tä­mi­seen, sik­si muka­vas­ti tal­koo­lai­sia on tänä lau­an­tai­na pai­kal­le saapunut.

Kai­ken kaik­ki­aan poro­ki­so­jen tal­koo­lai­sia on lis­toil­la noin 70. Hei­dän teke­mi­ään työ­tun­te­ja on mah­do­ton­ta las­kea, mut­ta mer­kit­tä­väs­tä kylän yhtei­ses­tä voi­main­pon­nis­tuk­ses­ta on kyse. Tal­koo­lai­sia tulee mukaan myös Yli­kii­min­gin muil­ta kylil­tä ja kauempaakin.

Yksi ison työ­pa­nok­sen kiso­jen hyväk­si anta­vis­ta on poro­kil­pai­lu­jen sih­tee­ri Kai­sa Val­ko­la. Seu­raa­vis­ta kol­mes­ta vii­kos­ta hän odot­taa työntäyteisiä.

– Joka päi­väl­le riit­tää kyl­lä hoi­det­ta­via asioi­ta, säh­kö­pos­te­ja, käsioh­jel­man tekoa ja kai­ken­lais­ta pape­ri­työ­tä. Kun kisat sit­ten alka­vat, olen aamus­ta iltaan pai­kal­la ja hoi­dan kisa­sih­tee­rin teh­tä­viä, äidil­tään tal­kooin­nos­tuk­sen peri­nyt Val­ko­la kertoo.

Nuo­ri­so­seu­ran puheen­joh­ta­ja Tuu­la Mär­sy kah­vit­ti lau­an­tai­aa­mu­na kokous­ta­vaa tal­koo­vä­keä. Hän vas­taa myös var­si­nais­ten kisa­päi­vien ruo­ka­huol­los­ta. Sata­päi­sen väki­jou­kon ruok­ki­mi­nen ja kah­vit­ta­mi­nen vaa­tii tark­kaa etukäteissuunnittelua.

– Koro­nan takia emme tänä vuon­na tar­joa kisa­pai­kal­la läm­min­tä ruo­kaa. Tar­jol­la on etu­pääs­sä kah­via, lät­ty­jä ja mak­ka­raa. Koro­na­ti­lan­teen vuok­si on vain vai­ke­aa arvioi­da, pal­jon­ko kisay­lei­söä uskal­taa saa­pua pai­kan päälle.

Täl­lä het­kel­lä Mär­syä huo­les­tut­taa pait­si tilaus­ten ja tar­jot­ta­van osu­mi­nen koh­dal­leen, myös se, saa­daan­ko var­mas­ti riit­tä­väs­ti väkeä keit­tiö­puo­lel­le huo­leh­ti­maan mm. lätyn­pais­tos­ta. Kak­si­päi­väis­ten kiso­jen aika­na 8–10 san­gol­lis­ta tai­ki­naa pais­te­taan lätyik­si, jot­ka eivät yli­mää­räis­tä mai­nos­tus­ta juu­ri tar­vit­se. Lätyn­kään­tä­jil­le oli­si vie­lä töi­tä tar­jol­la, jot­ta kaik­ki haluk­kaat sai­si­vat kuu­mat herkkupalansa.

Poro­kil­pai­li­jat odot­ta­vat sar­jan avaus­ajo­ja kie­li pit­käl­lä, mikä­li on usko­mis­ta Nuo­rit­tan kiso­jen joh­ta­jan ja myös itse kil­pai­le­van Juha Park­ki­sen puheita.

– Täs­sä on men­nyt jo kak­si tal­vea ihan hänek­seen koro­nan takia. Vii­me tal­ven ainoat poro­ki­sat ajet­tiin tääl­lä Nuo­rit­tal­la eikä cup-kiso­ja jär­jes­tet­ty ollen­kaan, Park­ki­nen harmittelee.

Lähi­seu­dun poro­kil­pai­li­jat ovat käy­neet pit­kin tal­vea Nuo­rit­tan tule­val­la kil­pa­pai­kal­la har­joit­ta­mas­sa poro­jaan. Usein sin­ne men­nään poru­kal­la. Poro­jen käsit­te­ly ja juok­sut­ta­mi­nen on hel­pom­paa, kun useam­pi mies on rem­mis­sä. Park­ki­nen lau­kot­taa poro­jaan myös kylän pin­nas­sa sijait­se­vas­sa rännissä.

Poro on kuten muut­kin urhei­li­jat, virees­sä pitäi­si pysyä. Läh­dön het­kel­lä lihas­kun­non tuli­si olla koh­dil­laan, samoin kilpailuvietin.

– Kyl­lä me mie­len­kiin­nol­la odot­te­lem­me kau­den alkua, kun ei kah­teen tal­veen ole pääs­ty kun­nol­la kil­pai­le­maan. Pyri­tään pär­jää­mään tääl­lä ja sit­ten vii­kon pääs­tä Yli­tor­niol­la ajet­ta­vis­sa kisois­sa. Jos ollaan ihan hän­tä­pääs­sä, näis­tä tulee sit­ten hyvää sei­nä­kui­va­li­haa, Park­ki­nen nauraa.

Kisat ovat mai­nio tilai­suus pääs­tä tutus­tu­maan poroi­hin. Eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­tä hou­kut­taa pai­kal­le mah­dol­li­suus pääs­tä lähel­tä kat­so­maan ja silit­te­le­mään kesyim­piä poro­ja. Lap­sia var­ten pys­ty­te­tään myös hoi­jak­ka ja jos lumi­ti­lan­ne sen sal­lii, kasa­taan kiso­jen ajak­si liu­ku­ri­mä­ki. Kisa­pai­kal­le on tulos­sa mak­ka­ra- ja kah­vi­telt­to­jen lisäk­si myyn­ti­au­to­ja, kuten esi­mer­kik­si poron­nah­ka­tuot­tei­ta myy­vä Nah­ka-ait­ta ja moot­to­ri­kelk­ko­ja esit­te­le­vä Pien­ko­ne­huol­to Keski-aho.

Jos sää ja koro­na­ti­lan­ne ovat suo­siol­li­set, luvas­sa on koko per­heen muka­va ulkoilmatapahtuma.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.