Yhteis­vas­tuu­ke­räys aut­taa koro­nan seu­rauk­sis­ta kär­si­viä lap­sia ja nuoria

Suo­men evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon Yhteis­vas­tuu­ke­räys aut­taa tänä vuon­na koro­na­pan­de­mian seu­rauk­sis­ta kär­si­viä lap­sia ja nuo­ria Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Keräys käyn­nis­tyy sun­nun­tai­na 6.2. koko maas­sa tee­mal­la Lah­joi­ta mul­le huo­mi­nen. Hau­ki­pu­taal­la toi­vo­taan saa­ta­van keräyk­sel­lä alku­pää­oma nuor­ten moot­to­ri­pa­ja­toi­min­nan käynnistämiseen.

Kai­kis­sa Oulun seit­se­mäs­sä seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­te­tään keräyk­sen aika­na eri­lai­sia tapah­tu­mia, tem­pauk­sia ja myy­jäi­siä. Kam­pan­ja­tee­ma nos­taa esiin nuor­ten ahdin­gon ja yksi­näi­syy­den koke­muk­sen, jota pit­kit­ty­nyt koro­na-aika on lisännyt.

Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuo­tos­ta 40 pro­sent­tia käy­te­tään nuor­ten hyväk­si Suo­mes­sa teh­tä­vään työ­hön. Täs­tä osuu­des­ta puo­let saa Las­ten ja nuor­ten kes­kus, jos­sa kehi­te­tään jal­kau­tu­via pal­ve­lu­ja tuke­maan las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tia. Puo­let koti­maa­han käy­tet­tä­väs­tä tuo­tos­ta jää käy­tet­tä­väk­si pai­kal­lis­seu­ra­kun­tiin. 60 pro­sen­til­la avus­te­taan kehit­ty­vien mai­den kata­stro­fia­luei­den asuk­kai­ta Kir­kon Ulko­maa­na­vun työn kautta.

Oulun seu­ra­kun­nis­sa pai­kal­li­nen 20 pro­sen­tin tuot­to-osuus käy­te­tään las­ten ja nuor­ten hyväk­si eri­lai­sin tavoin. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa on tavoit­tee­na jär­jes­tää nuo­ril­le suun­nat­tua moottoripajatoimintaa.

– Saam­me keräyk­ses­tä toi­vot­ta­vas­ti hyvän alku­pää­oman paja­toi­min­nan perus­ta­mi­seen. Lisäk­si toi­vom­me mukaan yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, kuten yri­tyk­siä, han­ket­ta toteut­ta­maan, ker­too Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Kat­ri Haa­pa­kor­va.

Haa­pa­kor­va iloit­see sii­tä, että Hau­ki­pu­taal­la on totut­tu teke­mään asioi­ta yhdes­sä. Hän haas­taa­kin kaik­ki mukaan Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­seen, jot­ta unel­ma moot­to­ri­pa­jas­ta toteutuu.

Verk­ko-osoit­tees­ta www.oulunseurakunnat.fi/yhteisvastuu löy­ty­vät tie­dot, miten Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­seen voi lah­joit­taa ja miten lah­joi­tuk­ses­ta voi osuu­den koh­den­taa omal­le seu­ra­kun­nal­le Oulussa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.