Päät­tä­jäl­tä: Kes­kus­ta­kam­puk­sen lam­mi­kos­sa uiva mus­ta jout­sen uhkaa alu­eem­me ICT-sektoria

Jari Laru.

Oulu on mer­kit­tä­vä tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan (TKI) kes­kus. Mai­ne poh­joi­sen Pii­laak­so­na perus­tuu näyt­töi­hin, jot­ka on annet­tu nel­jän vuo­si­kym­me­nen (40) aika­na. 2010-luvun alku­vuo­si­na Nokia luo­pui kulut­ta­ja­mark­ki­noil­le suun­na­tuis­ta puhe­li­mis­ta, joka vai­kut­ti kor­kea­kou­lu­jen, tut­ki­mus­lai­tos­ten, yri­tys­ten ja jul­ki­sen sek­to­rin muo­dos­ta­maan pii­laak­soon väliai­kai­ses­ti pie­nen maan­jä­ris­tyk­sen tavoin.

Täl­lä het­kel­lä alu­eel­lam­me käy­te­tään rahaa TKI-toi­min­taan eni­ten maas­sam­me, mita­taan sitä sit­ten suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen tai asu­kas­lu­kuun. Kun tar­kas­tel­laan TKI-meno­jen jakau­maa rahoit­ta­ja­sek­to­rin mukaan, vain Vaa­sa pää­see alu­eem­me edel­le yri­tys­sek­to­rin TKI-panos­tus­ten mää­räs­sä. Oulu on hyvä­nä kakkosena.

Vuon­na 2020 teol­li­suus­toi­mia­lo­jen vien­ti­lii­ke­vaih­to oli Oulun seu­dul­la noin 3,7 mil­jar­dia euroa, mis­tä säh­kö- ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den osuus oli noin 3,2 mil­jar­dia euroa. Ilman tas­ku­las­kin­ta­kin sel­vi­ää, että alu­eem­me ICT-teol­li­suu­den vien­ti ylit­tää esi­mer­kik­si Sto­ra Enson ja enti­sen Kemi­ran alu­een teol­li­suu­den yhteen­las­ke­tut vientiponnistelut.

Kau­pun­gin vero­ker­ty­män kan­nal­ta on kes­keis­tä, että ICT-sek­to­rin TKI-mah­dol­li­suuk­sis­ta ja muis­ta toi­min­nan olo­suh­teis­ta huo­leh­di­taan jat­kos­sa­kin samal­la taval­la kuin on teh­ty jo vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten ajan. Nokian pää­tös teh­dä 180 mil­joo­nan inves­toin­ti (Home of Radio) osak­si Lin­nan­maan tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­miä on mer­kit­tä­vä posi­tii­vi­nen askel koko ICT-klus­te­rin tule­vai­suu­den kannalta.

Lin­nan­maal­la toi­mi­vat jat­kos­sa niin yli­opis­to, ammat­ti­kor­kea­kou­lu, VTT ja muut sek­to­ri­tut­ki­mus­lai­tok­set, Bit­tium, Nokia ja lukui­sat muut yri­tyk­set. Mer­kit­tä­vät syner­giae­dut tuot­ta­vat tule­vai­suu­des­sa yhä parem­pia TKI-panos­tuk­sia niin alu­eem­me, maam­me kuin koko maa­il­man hyö­dyk­si. Koko­nai­suus vai­kut­taa suo­ras­taan inno­voin­nin lin­nak­keel­ta, voit­ta­mat­to­mal­ta älyk­kään luo­vuu­den yhdis­tel­mäl­tä, mitä mikään ei voi­si horjuttaa!

Mus­tat jout­se­net uivat kui­ten­kin Rak­si­lan ja Kau­pun­gin­ta­lon välil­lä luo­den levot­to­muut­ta niin yli­opis­to­väen, kau­pun­ki­lais­ten kuin päät­tä­jien­kin keskuuteen.

Nämä jout­se­net ovat ver­taus­ku­va aikees­ta, jos­sa vuo­si­kym­me­nien aika­na muo­dos­tu­nut tie­de- ja tut­ki­musyh­tei­sö aio­taan hajot­taa ja sijoit­taa toi­min­to­ja Rak­si­lan Mar­ket­tien taka­pi­hal­le. Oulun yli­opis­to on jul­kis­ta­nut kes­kus­ta­kam­pus­ta kos­ke­van han­ke­suun­ni­tel­man­sa Jou­lu­kuus­sa 2021, jon­ka mukaan yksi muut­ta­vis­ta tie­de­kun­nis­ta oli­si Lin­nan­maan eko­sys­tee­min kes­kei­nen osa­te­ki­jä eli tie­to- ja säh­kö­tek­nii­kan tiedekunta.

Kym­me­nen tut­ki­musyk­si­köi­den joh­ta­ji­na toi­mi­vaa pro­fes­so­ria on laa­ti­nut avoi­men kir­jeen yli­opis­ton hal­li­tuk­sel­le, jos­ta seu­raa­va lai­naus on otet­tu: ”Nokian Oulun toi­min­not muut­ta­vat liki koko­naan Lin­nan­maal­le vah­vis­taen edel­leen Lin­nan­maan alu­een ICT-eko­sys­tee­miä. Siir­ty­mi­nen pois alu­eel­ta hait­tai­si mer­kit­tä­väs­ti TST-tie­de­kun­taa, eikä tätä voi pitää perus­tel­tu­na toi­min­nan ja tulok­sel­li­suu­den kannalta”

Kuten edel­lä olen osoit­ta­nut, ICT-sek­to­ri on alu­eem­me teol­li­suu­den ja tuo­te­ke­hi­tyk­sen kes­kei­nen toi­mi­ja, eikä sen toi­min­nan edel­ly­tyk­siä tule har­kit­se­mat­to­mil­la pää­tök­sil­lä horjuttaa.

Tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen ja sii­hen perus­tu­van ope­tuk­sen olo­suh­tei­den hei­ken­tä­mi­nen ei pal­ve­le yhteis­tä etuam­me mil­lään tavoin. Alu­eem­me tie­to- ja säh­kö­tek­nii­kan sekä ohjel­mis­to­teol­li­suu­den menes­tys perus­tuu kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyi­seen perus­tut­ki­muk­seen, ei niin­kään hou­kut­te­le­viin raken­nuk­siin tai komei­siin mainoksiin.

Veron­mak­sa­ja­na ja päät­tä­jä­nä toi­von, että kään­näm­me kat­seen olen­nai­seen. Menes­ty­vä ICT-sek­to­ri tar­koit­taa myös vero­tu­lo­jen vir­taa kau­pun­gil­le ja näin ollen hyvin­voin­tia asukkaille.

Jari Laru, KT, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan jäsen, Kokoo­mus, Oulun kau­pun­ki, Jääli