Artikkelit joiden kirjoittaja on Sirpa Laurila

Yli­kii­min­gin kou­lun oppi­laat innos­tui­vat van­hois­ta tarinoista

Yli­kii­min­gin kou­lun opet­ta­jat pol­kai­si­vat syk­syl­lä käyn­tiin pro­jek­tin, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on teh­dä oppi­lail­le tutuk­si oman alu­een kult­tuu­ria, his­to­ri­aa, ihmi­siä ja tapah­tu­mia. Mate­ri­aa­li­na käy­te­tään Saa­ra Haa­pa­mäen kir­joik­si kokoa­mia tari­noi­ta Ylikiimingistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tal­ven ainoat poro­kil­pai­lut ajet­tiin Nuorittalla

Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la vii­me lau­an­tai­na käy­dyt poro­ki­sat ovat jää­mäs­sä tal­ven ainoak­si kil­pai­luk­si lajis­saan. Koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta joh­tuen ylei­sö ei pää­se kisoi­hin pai­kal­le, mikä tekee nii­den jär­jes­tä­mi­ses­tä talou­del­li­ses­ti epä­var­maa. Poro­kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­jil­tä tilan­ne on vie­nyt halut ryh­tyä ris­kialt­tii­seen hankkeeseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Karah­kan­jär­ven vesi­ti­lan­ne para­nee tal­vi­kun­nos­tuk­sen myötä

Yli­kii­min­gin Karah­kan­jär­ven itä­pääs­sä teh­tiin vii­me per­jan­tai­na kun­nos­tus­töi­tä. Useam­man trak­to­rin voi­min ajet­tiin ja levi­tet­tiin hiek­ka­kuor­mia las­kuo­jan vie­rei­sel­le pai­no­pen­kal­le. Syy tal­vi­sil­le tal­koil­le sel­vi­ää kalas­tus­kun­nan puheen­joh­ta­jal­ta Pent­ti Mart­ti­la-Tor­niol­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rem­pal­laan-ryh­mäs­sä jae­taan lau­la­mi­sen iloa

Koro­na-aika on hai­tan­nut pahas­ti monen har­ras­tus­ryh­män toi­min­taa. Yli­kii­min­ki­läi­nen Rem­pal­laan-lau­lu­ryh­mä­kin ehti kokoon­tua hel­mi-maa­lis­kuus­sa vain kol­me ker­taa, ennen kuin jäl­leen jou­du­taan odot­ta­maan pää­tös­tä tauol­le jää­mi­ses­tä. Tilan­ne har­mit­taa ryhmäläisiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na siir­si Nuo­rit­tan porokilpailut

Monen muun tapah­tu­man lail­la myös Nuo­rit­tan poro­kil­pai­lu­ja on suun­ni­tel­tu peruu­tusu­han alla. Sin­nik­käät tal­koo­lai­set eivät kui­ten­kaan anna koro­na­ti­lan­teen lan­nis­taa. Kil­pai­lut on siir­ret­ty maa­lis­kuun 20. päi­väk­si, ja val­mis­te­lu­ja teh­dään sii­nä toi­vos­sa, että kisat saa­tai­siin pitää ja myös ylei­sö pää­si­si paikalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rai­li Kar­hat­su 90 vuot­ta: Kes­ti­kie­va­rin tytös­tä kana­lan emännäksi

Ensi vii­kol­la 90-vuo­tis­päi­vi­ään viet­tä­vä Rai­li Kar­hat­su on tyy­ty­väi­nen Yli­kii­min­gin Päi­vö­lä­ko­din asu­kas. Hän kehuu Päi­vö­län hoi­ta­jia ystä­väl­li­sik­si ja har­mit­te­lee, että hoi­to­ko­tiin ei voi ottaa merk­ki­päi­vä­nä vas­taan vieraita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


”Mas­kit tähän ros­kik­seen, kiitos!”

Koro­na näkyy monel­la taval­la kou­lu­jen arjes­sa. Niin käsi­de­si kuin mas­kin kans­sa työs­ken­te­le­vät opet­ta­jat­kin ovat tul­leet oppi­lail­le tutuik­si. Vii­mei­sin muu­tos tur­va­toi­mis­sa on vii­me vii­kol­la voi­maan astu­nut THL:n mas­ki­suo­si­tus luo­kil­le 7–9.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ko­kos­sa kor­ja­taan huo­ne­ka­lu­ja naisporukalla

Yli­kii­min­gin Joki­ko­kon kou­lul­la kokoon­tuu tors­tai­sin jouk­ko nai­sia, joil­la pysy­vät käsis­sä niin puu­kot, porat kuin hio­ma­ko­neet. Kun neu­voa tar­vi­taan, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sin vetä­jä, arte­saa­ni-puusep­pä Tan­ja Heik­ki­lä opas­taa eteenpäin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus”Pors­tua tähän täy­tyy tehdä!”

4H:n ker­ho­ti­las­sa Yli­kii­min­gin Har­ju­tiel­lä tuok­suu maa­li. Pape­rein suo­ja­tuil­le pöy­dil­le on levi­tet­ty isom­pia ja pie­nem­piä kuk­ka­ruuk­ku­ja. Innok­kai­den nais­ten ryh­mä kai­ve­lee kasseistaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus