Vaa­li­pa­ne­lis­tit puhui­vat poh­joi­sen puo­les­ta Vepsällä

Hikisen tentin jälkeen ehdokkaat kokoontuivat hymyilevinä vielä yhteiskuvaan. Vasemmalta Merja Hurskainen (KD), Olga Oinas-Panuma (Kesk.), Lauri Nikula (kesk.), Juha Richter (PS), Kaisu Heikkinen (Liike Nyt), Pekka Sinervo (RKP), Marjo Tapaninen (Vihr.) ja Joni Meriläinen (SDP).Hikisen tentin jälkeen ehdokkaat kokoontuivat hymyilevinä vielä yhteiskuvaan. Vasemmalta Merja Hurskainen (KD), Olga Oinas-Panuma (Kesk.), Lauri Nikula (kesk.), Juha Richter (PS), Kaisu Heikkinen (Liike Nyt), Pekka Sinervo (RKP), Marjo Tapaninen (Vihr.) ja Joni Meriläinen (SDP).

Vep­sän kylä­ta­lol­la per­jan­tai-ilta­na pidet­tyyn vaa­li­pa­nee­liin osal­lis­tui kah­dek­san kan­san­edus­ta­jan paik­kaa tavoit­te­le­vaa ehdo­kas­ta. Yli­kii­min­ki­läi­sy­lei­sön eteen ten­tat­ta­vak­si oli­vat saa­pu­neet Kai­su Heik­ki­nen (Lii­ke­Nyt), Mer­ja Hurs­kai­nen (KD,) Joni Meri­läi­nen (SDP), Lau­ri Niku­la (Kesk.), Olga Oinas-Panu­ma (Kesk.), Juha Rich­ter (PS), Pek­ka Siner­vo (RKP) ja Mar­jo Tapa­ni­nen (Vihr.).

Kysy­myk­seen sii­tä, elät­tää­kö pää­kau­pun­ki­seu­tu muun Suo­men, ehdok­kaat vas­ta­si­vat erit­täin yksi­mie­li­ses­ti ja monin perus­tein EI. Muis­sa kysy­myk­sis­sä alkoi kui­ten­kin ero­ja löytyä. 

Ener­gian tuo­tan­non kehit­tä­mis­tä moni­puo­li­seen suun­taan kan­nat­ti­vat kaik­ki, mut­ta mitä se pitäi­si käy­tän­nös­sä sisäl­lään, oli­kin sit­ten eri jut­tu. Tur­peen otta­mis­ta takai­sin vali­koi­maan perä­si useam­pi ehdo­kas. Hurs­kai­sen mie­les­tä ydin­voi­ma on suo­ma­lais­ten perus­voi­maa, mut­ta samal­la hän poh­ti, onko sen lisä­ra­ken­ta­mi­nen jo lii­an kallista.

Tapa­ni­nen puo­les­taan haluai­si mah­dol­li­sim­man pian eroon kai­kis­ta fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta, mukaan lukien tur­peen, ja piti myös ydin­voi­maa ongel­mal­li­se­na sen pit­kään hai­tal­li­se­na pysy­vien jät­tei­den takia. Heik­ki­nen luot­tai­si tuu­li­voi­man kehit­tä­mi­seen, mut­ta poh­ti sen vai­ku­tuk­sia poro­ta­lou­teen ja lähel­lä ole­vaan asu­tuk­seen. Oinas-Panu­ma kyse­li myös ener­gia­te­hok­kuu­den perään, Meri­läi­nen luot­tai­si vedyn tule­vai­suu­des­sa tar­joa­miin mahdollisuuksiin. 

Ero­ja löy­tyi myös sii­nä kysy­myk­ses­sä, miten työ­voi­ma­pu­la Suo­mes­sa rat­kais­taan tule­vai­suu­des­sa. Suu­rin osa ehdok­kais­ta kan­nat­ti työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, mut­ta sii­hen liit­tyen tun­net­tiin myös huol­ta maa­han­muut­ta­jien kotout­ta­mi­ses­ta ja kie­li­tai­don kehit­tä­mi­ses­tä. Tapa­ni­nen muis­tut­ti, että monel­la maa­han­muut­ta­jal­la on kova halu teh­dä työ­tä ja sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si tuli­si pur­kaa tur­haa byrokratiaa.

Niku­la poh­ti, miten eläk­keel­le jää­nei­den työ­pa­nos­ta voi­tai­siin hyö­dyn­tää eri­lai­sil­la vero­rat­kai­suil­la. Rich­ter kai­pai­si toi­mia, joil­la suo­ma­lais­ten syn­ty­vyys ja per­hei­den hyvin­voin­ti saa­tai­siin nousuun. Oinas-Panu­ma oli samoil­la lin­joil­la, mut­ta hän kävi­si myös suo­ma­lais­ten mie­len­ter­veyt­tä kohen­ta­viin toi­miin ja vähen­täi­si näin sai­ra­se­läk­keel­le jää­vien määrää. 

Poh­joi­sen Suo­men kehit­tä­mi­nen oli kaik­kien ehdok­kai­den kär­ki­tee­mo­ja. Siner­vo läh­ti­si kehi­tys­työ­hön rau­ta­tei­tä raken­ta­mal­la, hän koros­ti Perä­me­ren kaa­ren tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia ja moni­puo­lis­ten yhteis­työ­ver­kos­to­jen raken­ta­mis­ta Ruot­sin ja Nor­jan kans­sa. Rai­deyh­tey­det oli­vat myös monen muun ehdok­kaan mie­les­sä. Tapa­ni­nen löy­si kehi­tyk­sen avai­mia vih­reäs­tä siir­ty­mäs­tä ja kes­tä­väs­tä kier­to­ta­lou­des­ta, Meri­läi­nen puo­les­taan moni­puo­li­ses­ta ener­gian tuotannosta. 

Rich­te­rin mukaan teol­li­suu­den ja elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­nen oli­si lis­tal­la kär­ki­si­joil­la. Niku­lan mukaan yri­tys­ve­ro­tus­ta tuli­si uudis­taa niin, että poh­joi­ses­sa työ­tä teke­vien yri­tys­ten veroeu­rois­ta osa jäi­si myös toi­min­ta­paik­ka­kun­nal­le eikä kaik­ki valui­si pääkaupunkiseudulle. 

Ehdok­kaat sai­vat hikoil­la myös van­hus­ten hoi­va­työ­tä kos­ke­vas­sa vai­keas­sa kysy­myk­ses­sä. Meri­läi­nen esit­ti rat­kai­suk­si eri­ta­soi­sen hoi­van ja asu­mis­mal­lien kehit­tä­mis­tä sekä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta huo­leh­ti­mis­ta. Heik­ki­nen, jol­le asia on yksi vaa­lien tär­keim­mis­tä, vaa­ti asian lait­ta­mis­ta kun­toon yhteis­tuu­min. Niku­la tote­si, että asia on iso ja kipeä kysy­mys, jol­le ei ole hoi­ta­ja­pu­lan ja ikään­ty­nei­den mää­rän lisään­ty­mi­sen takia help­poa ratkaisua. 

Hurs­kai­nen muis­tut­ti omais­hoi­don kun­toon saat­ta­mi­sen ole­van KD:n vaa­lioh­jel­mas­sa ja tote­si, että eri­lai­set per­he­hoi­to- ja osao­mais­hoi­to­mal­lit voi­si­vat hyvin täy­den­tää lai­tos­hoi­toa. Rich­ter oli sitä miel­tä, että hal­li­tuk­sen on luo­ta­va lisää lähi­pal­ve­lu­ja ja tote­si sote-mal­lin epä­on­nis­tu­neen, min­kä vuok­si sen peruut­ta­mis­ta tuli­si har­ki­ta. Siner­vo nos­ti esiin myös van­hus­ten ham­mas­hoi­don ja suu­hy­gie­nian tason laitoksissa. 

Ylei­sön jou­kos­ta nousi kysy­mys val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön esiin tuo­mas­ta 9 mil­jar­din euron sopeut­ta­mis­tar­pees­ta ja sii­tä, miten ehdok­kaat sen teki­si­vät. Oinas-Panu­man mie­les­tä on sel­viö, että sopeut­ta­mi­nen pitää sisäl­lään myös leik­kauk­sia. Hän pai­not­ti sitä, että työn­teon täy­tyy olla aina kan­nat­ta­vam­paa kuin yhteis­kun­nan tuel­la eläminen.

Sopeut­ta­mis­toi­mis­ta ja leik­kauk­sis­ta oli­vat samaa miel­tä tukien uudis­tus­ta vaa­ti­va Hurs­kai­nen sekä Meri­läi­nen, joka kui­ten­kin muis­tut­ti, että toi­men­pi­de­va­li­koi­man tulee olla moni­puo­li­nen. Rich­ter kri­ti­soi voi­mak­kaas­ti hal­li­tuk­sen toi­mia kulu­neel­la kau­del­la ja tote­si, että perus­suo­ma­lai­sil­la on vali­koi­mas­saan usei­ta kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia leik­kaus­ten koh­teek­si, esi­mer­kik­si kehi­tys­a­pu. Siner­von mukaan sote-uudis­tus­ta kriit­ti­ses­ti tar­kas­te­le­mal­la voi­daan löy­tää sääs­tö­jä. Heik­ki­nen toi esiin puo­lu­een­sa lin­jauk­sen sii­tä, että vero­ja ei tule kiristää. 

Suo­ma­lai­sen ruu­an­tuo­tan­non ja maan­vil­je­lyn tär­key­des­tä ja huol­to­var­muu­den säi­lyt­tä­mi­ses­tä oltiin san­gen yksi­mie­li­siä. Kaik­ki ehdok­kaat oli­vat sitä miel­tä, että maan­vil­je­li­jä ansait­si­si run­saam­man osuu­den tuo­tan­nos­taan, mut­ta sel­viä rat­kai­su­ja maa­ta­lou­den kuri­muk­seen ei kui­ten­kaan nous­sut esil­le. Kaup­pa­ket­jut ja ruo­ka­teol­li­suus eivät anna tuot­ta­jien nos­taa riit­tä­väs­ti hin­to­jaan eivät­kä maa­ta­lou­den tuet ole riit­tä­viä. Mones­sa puheen­vuo­ros­sa todet­tiin, että maa­ta­lou­den tuli­si olla riit­tä­vän kan­nat­ta­vaa ilman tukia­kin, mut­ta huol­to­var­muu­den kan­nal­ta ruo­an­tuo­tan­toa tulee kui­ten­kin tukea.

Hiki­sen per­jan­tai-illan päät­teek­si ehdok­kail­la oli hymy her­käs­sä yhteis­ku­vas­sa. Edes­sä on vie­lä työn­täy­tei­siä päi­viä, ennen kuin vaa­li­päi­vä koit­taa ja tulok­sis­ta saa­daan lukea, kuka pää­see Arka­dian­mäel­le tavoit­tei­taan ja ohjel­maan­sa toteuttamaan.