Joni Meri­läi­nen puhuu yhteis­työn puolesta

Jäälissä asuva Joni Meriläinen on ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan. Viime perjantaina hän kampanjoi Haukiputaalla.Jäälissä asuva Joni Meriläinen on ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan. Viime perjantaina hän kampanjoi Haukiputaalla.

Jää­li­läi­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Joni Meri­läi­nen toi gril­li­kier­rok­sen­sa vii­me per­jan­tai­na Hau­ki­pu­taan S‑Marketin edus­tal­le. Meri­läi­sen mukaan innok­kaim­mat oli­vat jonot­ta­neet mak­ka­raa jo viit­tä minuut­tia ennen kuin gril­li oltiin saa­tu toimintakuntoon.

– Kam­pan­join­ti on suju­nut todel­la hyvin, ja ihmis­ten koh­taa­mi­nen ja hei­dän kans­saan kes­kus­te­lu on mie­les­tä­ni ihan paras­ta, Meri­läi­nen hymyilee.

Meri­läi­sen kam­pan­jan kol­me kär­ki­tee­maa ovat rei­lu työ­elä­mä, lii­kun­ta ja hyvin­voin­ti sekä luon­to, kalas­tus ja met­säs­tys. Ehdok­kaan mukaan kaik­ki tee­mat ovat hänel­le itsel­leen yhtä tär­kei­tä, mut­ta työ­elä­mä on niis­tä täl­lä het­kel­lä ylei­ses­ti ajankohtaisin.

– On ole­mas­sa räi­kei­tä vaih­toeh­to­ja sii­tä, mitä tule­va hal­li­tus ja sen kokoon­pa­no tulee tar­koit­ta­maan taval­li­sen työn­te­ki­jän elämässä.

Meri­läi­nen on havain­nut, että äänes­tä­jien kes­kuu­des­sa on havait­ta­vis­sa juu­ri nyt pie­ni­muo­tois­ta huol­ta tulevasta.

– Vii­me päi­vi­nä kam­pan­joi­des­sa ihmis­ten puheis­ta ovat nous­seet sel­väs­ti esiin oikeis­to­puo­luei­den esiin nos­ta­mat leik­kausu­hat, ja myös meil­tä dema­reil­ta udel­laan, mis­tä me olem­me mah­dol­li­ses­ti leik­kaa­mas­sa. Ilmas­sa on jon­kin­lais­ta huol­ta tule­vas­ta, johon haluan tuo­da kam­pan­join­nil­la­ni toivoa.

Meri­läi­nen on ensim­mäis­tä ker­taa ehdol­la edus­kun­ta­vaa­leis­sa ja myös ensim­mäi­sen kau­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­min­taa hän on kui­ten­kin työs­sään Oulun Dema­rei­den jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri­na seu­ran­nut pidem­män aikaa.

– Edel­lis­kau­teen ver­rat­tu­na val­tuus­ton kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri on mie­les­tä­ni sel­väs­ti rau­hoit­tu­nut. Kehi­tet­tä­vää toki löy­tyy aina, esi­mer­kik­si kom­pro­mis­se­ja pää­tök­sen­teos­sa voi­si teh­dä enem­män, Meri­läi­nen pohtii.

Yhteis­työ on asia, jon­ka puo­les­ta Meri­läi­nen haluai­si toi­mia myös mah­dol­li­sen kan­san­edus­ta­jan pai­kan irrotessa.

– Ensim­mäi­nen asia, jon­ka kan­san­edus­ta­ja­na teki­sin oli­si se, että kokoai­sin kaik­ki kan­san­edus­ta­jat puo­lue- ja hal­li­tus-oppo­si­tio­ra­jo­jen yli saman pöy­dän ääreen kes­kus­te­le­maan sii­tä, mitä voi­sim­me yhteis­työs­sä teh­dä poh­joi­sen Suo­men eteen.

Jää­li­läi­seh­dok­kaan kam­pan­join­ti alkaa lähes­tyä lop­pu­ki­ri­ään. Vauh­ti kui­ten­kin vaan kiih­tyy lop­pua koh­den – per­jan­tain gril­li­telt­tai­lun jäl­keen tie­dos­sa oli vie­lä 29 tapah­tu­maa jaet­tu­na kuu­del­le­tois­ta päivälle.

– Vapaa­päi­viä ei enää ole, mut­ta ei kam­pan­ja­työ saa väsy­mään. Palau­dun kam­pan­join­nis­ta ulkoi­le­mal­la per­heem­me koi­ran kans­sa Lai­va­kan­kaan met­sis­sä, joi­hin pää­sen lähes suo­raan omal­ta takapihaltamme.

Meri­läi­nen halu­aa välit­tää eri­tyis­kii­tok­sen tuki­ryh­mäl­leen, jota ilman kam­pan­join­ti ei oli­si mah­dol­lis­ta. Meri­läi­sen tuki­jou­kois­sa on 10–15 aktii­vis­ta hen­ki­löä, ja taus­tal­la toi­mi­vien tuki­joi­den luku­mää­rä liik­kuu kymmenissä.

– Kun­ta- ja alue­vaa­lit onnis­tui vetää soo­lo­na, mut­ta edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jas­ta­ni ei oli­si tul­lut mitään ilman tuki­jouk­ko­ja. He mah­dol­lis­ta­vat sen, että pää­sen tän­ne koh­taa­maan äänes­tä­jiä, Meri­läi­nen kiittelee.

 

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.