Porocup veti väkeä Nuorittalle

Kilpaporoja oli saapunut Nuorittan Porocup-osakilpailuun kaikkialta pohjoisesta Suomesta.Kilpaporoja oli saapunut Nuorittan Porocup-osakilpailuun kaikkialta pohjoisesta Suomesta.

Tänä vuon­na Porocu­pin Nuo­rit­tan osa­kil­pai­lun ava­si lau­an­tai­na Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä. Ava­jais­pu­hees­saan hän ihas­te­li pie­nen Nuo­rit­tan kylän mah­ta­vaa tal­koo­pon­nis­tus­ta, kak­si­päi­väi­siä kiso­ja. Puheen jäl­keen kau­pun­gin­joh­ta­ja sai ottaa vas­taan Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ran lah­joit­ta­mat vil­la­su­kat, joil­la lie­nee käyt­töä poh­joi­sen talvessa. 

– Tämä oli ensim­mäi­nen ker­ta, kun pää­sin avaa­maan poro­ki­so­ja. Olin kyl­lä tie­toi­nen, että Oulun alu­eel­la on poro­ja, mut­ta en tien­nyt että nii­tä liik­kuu tääl­lä näin pal­jon. Näim­me nii­tä myös luon­nos­sa mat­kal­la tän­ne, ihas­te­lee Määttä. 

Val­tio­neu­vos­ton kans­lian stra­te­giao­sas­ton pääl­li­kön pai­kal­ta Oulun joh­to­teh­tä­viin siir­ty­nyt Määt­tä on työs­ken­nel­lyt Oulus­sa hel­mi­kuun alus­ta. Viral­li­ses­ti hän ottaa kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­vän vas­taan huhtikuussa. 

– Olen saa­nut teh­dä jo monen­lais­ta, esi­mer­kik­si tava­ta kau­pun­gin luot­ta­muse­lin­ten val­tuus­to­ryh­mät. Ystä­vyys­kau­pun­gis­sa Luu­la­jas­sa Ruot­sin puo­lel­la olem­me käy­neet jo kah­des­ti SSAB:n vie­raa­na tutus­tu­mas­sa hii­li­ve­dyn val­mis­tus­pro­ses­sei­hin. Täl­lä vii­kol­la otin vas­taan Bel­gian suur­lä­het­ti­lään sekä Suo­men yrit­tä­jien dele­gaa­tion, luet­te­lee Määt­tä ensim­mäi­siä teh­tä­vi­ään pes­tis­sä ja ker­too ole­van­sa luon­teel­taan enem­män teki­jä ja ver­kos­to­jen luo­ja kuin pape­rei­den pyörittelijä. 

Uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan tavoit­tee­na onkin vie­rail­la mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti ja kat­ta­vas­ti laa­jan kau­pun­gin eri alueil­la. Hänen mie­les­tään Oulun kau­pun­gin moni­muo­toi­suus tar­jo­aa pal­jon mahdollisuuksia. 

– Tämän päi­vän poro­kil­pai­lu ‑tapah­tu­ma on erit­täin hyvä esi­merk­ki Oulun aluei­den diver­si­tee­tis­tä. Kuun­te­lin ilol­la tal­koo­lais­ten ja kisa­jär­jes­tä­jien innos­tu­nei­suut­ta sii­tä, kuin­ka lukui­sat Yli­kii­min­gis­sä ja Nuo­rit­tan kyläs­sä asu­vat ihmi­set ovat onnis­tu­neet yhdes­sä aikaan­saa­maan erit­täin mie­len­kiin­toi­sen tapahtuman. 

Poro­ki­so­jen tapai­set tilai­suu­det uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja ker­too otta­van­sa mie­luus­ti vas­taan aina kun kalen­te­riin vain mahtuu. 

Pit­kän mat­kan takaa Nuo­rit­tan kisoi­hin oli­vat saa­pu­neet Mau­ri Por­ti­mo ja tytär San­na Por­ti­mo. Oulus­ta seu­ru­ee­seen mukaan oli liit­ty­nyt vie­lä toi­sen tyt­tä­ren poi­ka, nuo­ri poro­no­mis­ta­ja Lee­vi Portimo. 

– Minä läh­din liik­keel­le eilen aamul­la Nor­jan puo­lel­ta Karas­joel­ta, porot tuli­vat kyy­tiin Kari­gas­nie­mel­tä. Mat­kaa tulee suun­taan­sa 715 km, Mau­ri Por­ti­mo ker­too ja nau­raa pääl­le, että lie­vää hul­luut­ta­han tämä on. 

Aja­mi­seen Por­ti­mo on jo tot­tu­nut har­ras­tet­tu­aan neli­sen­kym­men­tä vuot­ta poro­kil­pai­lu­ja. Poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa väli­mat­kat on pit­kät ja osa­kil­pai­lu­ja on eri puo­lil­la laa­jaa poron­hoi­toa­luet­ta. Nuo­rit­ta sijait­see alu­een aivan ete­lä­lai­dal­la, raja­na vir­taa­van Kii­min­ki­jo­ki ei ole kau­ka­na kilpailualueelta. 

Täl­lä ker­taa Por­ti­moi­den perä­kär­rys­sä mat­ka­si kuusi kilpaporoa. 

– Porot itse asias­sa läh­te­vät oikein mie­lel­lään mat­kaan. Van­him­mat niis­tä ovat niin innois­saan, että kun ne löy­sää aidal­ta, ne tule­vat kop­pi­au­toon itsek­seen, Mau­ri Por­ti­mo kertoo. 

Poro­to­kas­ta hyvän juok­si­jan löy­tä­mi­nen sil­mä­pe­lil­lä on kuu­lem­ma vaikeaa. 

– Olis­han se soma, jos se olis kor­kia ja pit­kä­jal­kai­nen ja sport­ti­sen näköi­nen, Mau­ri Por­ti­mo huo­kaa haaveillen.

– Mut­ta ensin poro pitää opet­taa tavoil­le. Sit­ten kat­so­taan perus­no­peus ja jos se on koh­ta­lai­sen hyvä, sit­ten sitä kan­nat­taa työs­tää. Pyrim­me tie­tys­ti löy­tä­mään ne, joil­la on kil­pai­lu­viet­ti. Usein ne ovat tokas­sa johtajaporoja.

Tänään kak­si Por­ti­moi­den poroa juok­si kuu­mas­sa sar­jas­sa. Toi­nen porois­ta juok­si lopul­ta ilman aja­jaa maa­liin taka­kaar­tees­sa tapah­tu­neen lie­vän haa­ve­rin takia. Mau­ri Por­ti­mo kohaut­taa har­tei­taan ja nau­raa. Sel­lais­ta on elä­mä poro­jen kanssa. 

Sun­nun­tai-ilta­na Nuo­rit­tan tal­koo­vä­ki saat­toi huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta. Kak­si­päi­väi­nen kisa sujui hyvin, sekä poro­ja että ylei­söä saa­tiin muka­vas­ti pai­kal­le. Nuo­rit­tan poro­kil­pai­lu­jen joh­ta­ja Juha Park­ki­nen on ura­kan jäl­keen väsy­nyt, mut­ta onnellinen. 

– Kisat onnis­tui­vat kyl­lä hyvin! Ilmat suo­si­vat ja rata pysyi hyvä­nä. Hie­no tal­koo­po­ruk­ka veti kisat taas läpi, heis­tä ei voi olla kuin ylpeä, Park­ki­nen hehkuttaa.

Poro­jen ja myös ylei­sön mää­rään Park­ki­nen on myös tyy­ty­väi­nen. Park­ki­nen arve­lee kau­niin sään hou­ku­tel­leen kum­pa­na­kin päi­vä­nä väkeä pai­kal­le 500–600 henkeä. 

Maa­nan­tai­na on vie­lä edes­sä jon­kin ver­ran sii­vous­ta. Sen jäl­keen voi kat­seen suun­na­ta tule­vaan vuoteen. 

– Hom­ma on täl­lä poru­kal­la jo niin ruti­noi­tu­nut­ta, että toi­vom­me voi­vam­me ensi vuon­na­kin jär­jes­tää kisat. Eri­tyi­sen hie­noa oli, että saim­me tänä vuon­na kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kal­le. Nyt täy­tyy sit­ten ruve­ta miet­ti­mään ensi vuo­den kuvioi­ta, Park­ki­nen summaa. 

Nuo­rit­tan osakilpailu

• Nuo­rit­tan osa­kil­pai­lun ilmoit­tau­tui 173 poroa. 

• Kuu­man sar­jan A‑finaalin voi­ton vei vii­me vuo­den poro­ku­nin­gas Säm­py­lä Pin­ta­mos­ta, toi­sek­si tuli Kul­ku­ri Nar­kauk­ses­ta ja kol­man­nek­si Kero 

• Näl­jän­gäs­tä. Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät osoit­tees­ta https://kilpailut.porokilpailijat.fi

• Seu­raa­va Porocup-osa­kil­pai­lu juos­taan Yli-Iis­sä 11.–12.3.