Air­lon Deve­lop­ment vaih­toi omistajaa

Airlonin ja Silvean Fuusio A-Insinöörien teollisuus- ja talotekniikan toimialayhtiöön on tarkoitus toteuttaa keväällä 2023. Kuvassa Airlonin toimitusjohtaja, A-Insinöörit teollisuus- ja talotekniikan Oulun yksikönjohtajana aloittava Sakari Mäenpää (vas.) ja A-Insinöörit -konsernin teollisuus- ja talotekniikan toimialajohtaja Sasu Karkiainen. Kuva: Kai TirkkonenAirlonin ja Silvean Fuusio A-Insinöörien teollisuus- ja talotekniikan toimialayhtiöön on tarkoitus toteuttaa keväällä 2023. Kuvassa Airlonin toimitusjohtaja, A-Insinöörit teollisuus- ja talotekniikan Oulun yksikönjohtajana aloittava Sakari Mäenpää (vas.) ja A-Insinöörit -konsernin teollisuus- ja talotekniikan toimialajohtaja Sasu Karkiainen. Kuva: Kai Tirkkonen

LVIA-suun­nit­te­luun ja ‑val­von­taan eri­kois­tu­nut iiläis­yri­tys Air­lon Deve­lop­ment Oy ja sen tytä­ryh­tiö, säh­kö­suun­nit­te­luun eri­kois­tu­nut Insi­nöö­ri­toi­mis­to Sil­vea Oy ovat liit­ty­neet yri­tys­kau­pal­la osak­si suun­nit­te­lu- ja kon­sult­tiyh­tiö A‑Insinöörejä.

Noin 20 asian­tun­ti­jaa työl­lis­tä­vien Air­lo­nin ja Sil­vean pää­toi­mi­pis­te on Oulus­sa ja pie­net toi­mi­pis­teet Iis­sä ja Tor­nios­sa. Yri­tys­ten lii­ke­vaih­to on 2 mil­joo­naa euroa. Yri­tyk­set pal­ve­le­vat muun muas­sa yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia raken­nut­ta­jia sekä talo­teh­tai­ta ympä­ri Suomen.

Yhdis­ty­mi­sen myö­tä A‑Insinöörit laa­jen­taa toi­min­taan­sa Oulun talous­a­lu­eel­la entis­ten raken­nut­ta­mi­sen ja raken­ne­suun­nit­te­lun pal­ve­lu­jen lisäk­si talo­tek­ni­seen suunnitteluun.

– Olem­me erit­täin vai­kut­tu­nei­ta Air­lo­nin ja Sil­vean hio­tuis­ta talo­tek­niik­ka­suun­nit­te­lun toi­min­ta­mal­leis­ta. Kump­pa­nuus­suh­tei­siin tul­laan panos­ta­maan jat­kos­sa­kin. Meil­lä on jat­kos­sa tar­jo­ta sekä talon­ra­ken­ta­mi­sen että teol­li­suu­den toi­mi­joil­le kat­ta­vat ja dynaa­mi­ses­ti kehit­ty­vät suun­nit­te­lu­pal­ve­lut myös Poh­jois-Suo­mes­sa, A‑Insinöörien teol­li­suus- ja talo­tek­nii­kan toi­mia­la­joh­ta­ja Sasu Kar­kiai­nen sanoo.

Vuon­na 2009 perus­te­tun Air­lo­nin osaa­mi­nen kat­taa LVIA-suun­nit­te­lun ja ‑val­von­nan sekä säh­kö­suun­nit­te­lun lisäk­si myös ener­gia­mit­tauk­set ja ‑kat­sel­muk­set sekä teol­li­suu­den pro­ses­si- ja säh­kö­suun­nit­te­lun. Koko hen­ki­lös­tö jat­kaa van­hoi­na työntekijöinä.

– Yhdis­ty­mi­nen A‑Insinöörien kans­sa avaa asian­tun­ti­joil­lem­me ovia uusiin ja innos­ta­viin yhteis­hank­kei­siin sekä kehit­ty­mi­sen ja ura­ke­hi­tyk­sen pol­ku­ja tutus­sa poru­kas­sa. Asiak­kail­lem­me mah­dol­lis­tam­me kat­ta­vam­min eri suun­nit­te­lua­luei­den pal­ve­lut, Air­lo­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Saka­ri Mäen­pää sanoo.

Air­lon ja Sil­vea muo­dos­ta­vat A‑Insinöörien uuden teol­li­suus- ja talo­tek­nii­kan Oulun lii­ke­toi­min­tayk­si­kön. Yksi­kön­joh­ta­ja­na jat­kaa Saka­ri Mäen­pää. Sil­vean toi­mi­tus­joh­ta­ja Olli-Mat­ti Tör­mä­nen jat­kaa säh­kö­suun­nit­te­lun suunnittelujohtajana.

Yri­tys­kaup­pa toteu­tui 2.5. Fuusio A‑Insinöörien teol­li­suus- ja talo­tek­nii­kan toi­mia­layh­ti­öön on tar­koi­tus toteut­taa kevääl­lä 2023. Sii­hen asti Air­lon ja Sil­vea jat­ka­vat toi­min­taan­sa nykyi­sil­lä nimil­lä ja brändeillään.