Aurin­gon­ku­kil­la apua Ukrainaan

Iiris (vas), Sanni ja Elsa auringonkukansiemeniä istuttamassa. Piika-koira vahtii kylvöä. (Kuva: Anu Uusitalo)Iiris (vas), Sanni ja Elsa auringonkukansiemeniä istuttamassa. Piika-koira vahtii kylvöä. (Kuva: Anu Uusitalo)

Ala­kou­lui­käi­set Elsa Uusi­ta­lo, San­ni Pek­ka­la ja Iiris Putaa­la ovat istut­ta­neet Kaak­ku­ris­sa aurin­gon­ku­kan­sie­me­niä, jois­ta kas­va­vat tai­met on tar­koi­tus tou­ko­kuun lopul­la myy­dä Hut­tu­ky­län kirp­pu­to­ril­la ukrai­na­lais­ten auttamiseksi.

– Tas­ku­ra­han keräys itse toi­mien, kuten onnen­ki­vien myyn­ti, kuk­kien kas­va­tus ja myyn­ti sekä kirp­pu­to­rin pito omal­la pihal­la on ollut perin­tei­nen kevät­puu­ha Elsal­la mone­na vuon­na. Usein kave­rei­ta­kin on innos­tu­nut tou­hua­maan muka­na, ker­too Elsan äiti Anu Uusi­ta­lo.

Tänä kevää­nä Ukrai­nan tilan­ne kiin­nit­ti las­ten huo­mion ja livah­ti mukaan kes­kus­te­lui­hin. Tytöt poh­ti­vat muun muas­sa sitä, miten ihmi­sil­lä on Ukrai­nas­sa han­ka­la tilan­ne kun on sota tai että he jou­tu­vat siel­lä asu­maan kel­la­reis­saan ja ole­maan pii­los­sa. Myös se, että ukrai­na­lai­set ovat jou­tu­neet läh­te­mään kodeis­taan, kos­ka siel­lä ei ole tur­val­lis­ta, herät­ti tyt­tö­jen huolen.

Vii­me aikoi­na tilan­ne on kon­kreet­ti­ses­ti näky­nyt myös las­ten arjessa.

– Meil­lä aloit­ti kou­lus­sa ukrai­na­lais­ten oppi­lait­ten ryh­mä, niit­ten luok­ka on samas­sa solus­sa kun mei­dän­kin, Iiris kertoo.

Koti-kou­lu­toi­mi­kun­nas­sa muka­na ole­va Anu Uusi­ta­lo ker­too, että toi­mi­kun­nas­sa­kin on poh­dit­tu tapo­ja toi­vot­taa tulok­kaat per­hei­neen läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si yhtei­söön ja tar­vit­se­man­sa tuen pariin. Aut­ta­mi­sen tapo­ja ja mah­dol­li­suuk­sia on mie­tit­ty, ja moni lah­joit­ta­nut rahaa tai tar­vik­kei­ta keräyk­siin. On myös jutel­tu sii­tä, että Suo­mes­sa­kin on jos­kus ollut sota.

– Meiän isä ker­toi, että ukki on ollu sodas­sa juok­su­poi­ka­na ja saa­nu kun­nia­mer­kin, San­ni sanoo.

– Papan isä­kin on ollu sodas­sa ja saa­nu kun­nia­merk­ke­jä, ne on meil­lä mum­mu­las­sa sei­näl­lä, ker­too Elsa.

Kun Elsan ja San­nin pik­ku­vel­jet Elias ja Samu ryh­tyi­vät huh­ti­kuus­sa pitä­mään pyö­ril­le ja skuu­teil­le Uusi­ta­lon pihas­sa pesu­laa, tytöt kek­si­vät, että kerä­tään mekin pesu­lal­la rahaa Ukrai­nal­le. Kave­rei­ta oli pian hyvän­te­ke­väi­syys­työn tou­hus­sa kym­me­nen. Pyö­rä­pe­su­lan sivus­sa kol­mi­kol­la jalos­tui idea kar­tut­taa Ukrai­nan tuke­mi­sen kas­saan­sa aurin­gon­kuk­kien kas­vat­ta­mi­sel­la ja myymisellä.

Äitien avus­tuk­sel­la han­kit­tiin tar­vik­keet, ja sie­me­net on nyt kyl­vet­ty mul­taan. Tai­met kas­va­vat tyt­tö­jen kotien ikku­noil­la, ja kun aurin­koi­set pai­kat lop­pui­vat, aut­taa kas­va­tus­työs­sä myös Elsan Hut­tu­ky­läs­sä asu­va mummo.

– Las­ten sel­keä toi­ve oli, että nyt kerät­tä­vän avun pitäi­si men­nä nime­no­maan Ukrai­naan. Kun poh­dit­tiin, mitä kaut­ta se par­hai­ten onnis­tui­si, lupa­sin sel­vit­tää asi­aa vaik­ka pre­si­den­til­tä kysyen. Tois­tai­sek­si yhteyt­tä on otet­tu säh­kö­pos­tit­se suur­lä­het­ti­lää­seen, ja näil­lä näky­min apu lai­te­taan eteen­päin jon­kin Suo­mes­sa­kin toi­mi­van jär­jes­tön kaut­ta, Anu Uusi­ta­lo kertoo.

Aurin­gon­ku­kan tai­mia myy­dään Ukrai­nan hyväk­si 21.5. hyvän mie­len kirp­pu­to­ri­ta­pah­tu­mas­sa Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla.

– Pap­pa aikoi lai­na­ta meil­le paket­ti­au­ton kios­kik­si, Elsa kertoo.

Elsan koti­pi­hal­le Kaak­ku­riin myyn­tiä on suun­ni­tel­tu tou­ko­kuun vii­mei­sel­le lau­an­tail­le, jol­loin myös poi­kien pyö­rä­pe­su­la­kin on jäl­leen avoin­na. Kaik­ki saa­dut varat käy­te­tään Ukrai­nan hyväksi.