Kivil­lä, kan­noil­la ja kanis­te­reil­la kun­to ylös, Lan­deC­ross­fit innos­ti yli­kii­min­ki­läi­siä maalaisurheiluun

Liikunnanopettaja Annika Puranen antoi autonrenkaalle kyytiä ja kehui crossfitia monipuoliseksi ja kehittäväksi tavaksi kuntoilla.Liikunnanopettaja Annika Puranen antoi autonrenkaalle kyytiä ja kehui crossfitia monipuoliseksi ja kehittäväksi tavaksi kuntoilla.

Yli­kii­min­gin kou­lun ken­täl­lä saat­toi tiis­tai­na tes­ta­ta, miten onnis­tui­si maa­lai­sur­hei­lu sanan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Lan­deC­ross­fit-tapah­tu­man idea­na oli ker­toa, että kun­toi­lun ei todel­la­kaan tar­vit­se olla väli­neis­tä kiin­ni. Kun­non kohot­ta­mi­seen käy­vät niin kivet, kan­not kuin täy­si­näi­set vesikanisteritkin.

Lan­deC­ross­fit on yksi Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten juh­la­vuo­den tapah­tu­mis­ta. Seu­ran täyt­täes­sä 100 vuot­ta on luvas­sa eri jaos­to­jen ja aktii­vien toteut­ta­mia tapahtumia.

Yksi aktii­veis­ta on Outi Kok­ko­nie­mi, joka käyt­ti vapaa­päi­vän­sä tapah­tu­man ohjaamiseen.

– Tämä on täm­möi­nen iloi­nen lii­kun­ta­päi­vä, jon­ka nime­nä tääl­lä Yli­kii­min­gis­sä on Lan­deC­ross­fit. Nimen mukai­ses­ti ollaan todel­la maal­la ja jär­jes­te­tään mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa kai­ke­ni­käi­sil­le, Kok­ko­nie­mi kertoo.

Auton ja trak­to­rin ren­kail­le­kin oli kek­sit­ty hyö­ty­käyt­töä, kun Kok­ko­nie­mi oli suun­ni­tel­lut eri teh­tä­vä­pis­teil­lä tapah­tu­vaa liikuntaa.

– Näis­tä väli­neis­tä var­mas­ti jota­kin löy­tyy jokai­sen kotoa. Ja tämä sopii kai­ke­ni­käi­sil­le! Aamul­la täs­sä kävi päi­vä­ko­din väkeä, aamu­päi­väl­lä ala­kou­lu­lai­sia ja nyt tuli­vat nämä ylä­kou­lu­lai­set. Var­maan työ­ajan loput­tua alkaa tul­la palk­ka­töis­sä ole­via aikui­sia kun­toi­le­maan, Kok­ko­nie­mi toteaa.

Ant­ti ja Miia Kok­ko­nie­mi oli­vat tul­leet ken­täl­le nel­jän lap­sen­sa kans­sa. Ven­la, Väi­nö ja Val­ma tou­husi­vat innok­kai­na ren­kail­la, mut­ta päi­vä­unil­ta herän­nyt kuo­pus Ven­ni ei halun­nut vie­lä irrot­taa otet­taan äidis­tä. Äiti ja isä totea­vat­kin tul­leen­sa etu­pääs­sä lap­sia liikuttamaan.

– Minä olen kokeil­lut vetää ren­gas­ta. Se ei ollut kovin ras­kas. Sit­ten minä olen tasa­pai­noil­lut ja hakan­nut mai­lal­la pal­loa, ker­too Ven­la. Pik­ku­ve­li ei ehdi edes vas­taa­maan kysy­myk­siin, niin pal­jon on vauh­tia päällä.

Ylä­kou­lu­lai­set lii­kun­ta­tun­nil­le tuo­nut opet­ta­ja Anni­ka Pura­nen innos­tui itse­kin kokei­le­maan juok­sua auton­ren­gas tuke­vas­ti vyö­täi­sil­le kiinnitettynä.

– Tämä on kyl­lä ihan huip­pua! Olen itse­kin har­ras­ta­nut cross­fi­tia. Tämä on nimen­sä mukai­ses­ti lan­dec­ross­fi­tia, väli­neet ovat eri­lai­set, mut­ta idea on sama ja liik­keet saman­tyy­li­siä, Pura­nen sanoo.

Ren­kail­la, rau­ta­kan­gil­la ja luon­non­ki­vil­lä saa­daan lisä­pai­noa ja vas­tus­ta har­joit­te­luun. Se taas nos­taa syket­tä ja antaa lihak­sil­le työ­tä. Sekä aero­bi­nen että lihas­kun­to paranevat.

– Cross­fit on tosi toi­min­nal­lis­ta har­joit­te­lua. Se on hyvin moni­puo­lis­ta, sii­nä har­joi­te­taan kes­tä­vyyt­tä ja voi­maa. Muka­na on myös voi­mis­te­lua sekä kehon­hal­lin­taa, Pura­nen kertoo.

Kysyn, onko koto­na tul­lut har­joi­tel­tua lan­de­lait­teil­la. Pura­nen nauraa.

– En ole kyl­lä ihan vas­taa­vaa huo­man­nut teh­dä. Tämä­hän on ihan paras­ta, jos koti­pi­hal­ta löy­tyy pölk­ky­jä, auton­ren­kai­ta ja kiviä. Tosi haus­ka idea!

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.