Yli-Iin Kou­tuan­suon kos­teik­koa­luei­ta myynnissä

Yli-Iin Koutuansuolta myydään kosteikoiksi kunnostettuja entisiä turvesoita. (Kuva: Neova Oy)Yli-Iin Koutuansuolta myydään kosteikoiksi kunnostettuja entisiä turvesoita. (Kuva: Neova Oy)

Neo­va Oy myy yli 20 raken­net­tua kos­teik­koa eri puo­lil­ta Suo­mea. Kos­teik­ko­jen pin­ta-alat vaih­te­le­vat 5 ja 100 heh­taa­rin välil­lä. Yhteen­sä kos­teik­ko­ja tuli ker­ral­la myyn­tiin noin 1 000 heh­taa­ria. Täs­sä jou­kos­sa on myös Yli-Iin Kou­tuan­suo, jol­ta on myyn­nis­sä kol­me eril­lis­tä mää­rä­alaa, jot­ka ovat yhteen­sä noin 115 heh­taa­ria. Kou­tuan­suo sijait­see Pah­ka­kos­ken pohjoispuolella.

Val­tao­sa kos­tei­kois­ta, niin Kou­tuan­suo­kin, on enti­siä tur­ve­tuo­tan­toa­luei­ta, joi­ta on kehi­tet­ty siten, että nii­den vesi­ta­se on sopi­va niin kas­vis­ton kuin lin­tu­jen ravin­to­na ole­vien nil­viäis­ten ja mui­den pie­ne­liöi­den menes­ty­mi­sel­le. Kos­tei­kot toi­mi­vat näin vesi­lin­tu­jen pesi­mis- ja leväh­dys­paik­koi­na sekä lisää­vät alu­eel­lis­ta ja pai­kal­lis­ta luon­non moni­muo­toi­suut­ta. Van­hoil­le tur­ve­tuo­tan­toa­luil­le raken­net­tu­jen kos­teik­ko­jen etui­na käyt­tä­jän näkö­kul­mas­ta on saa­vu­tet­ta­vuus, sil­lä peril­le vie usein kan­ta­va tiestö.

Luon­to- ja met­sä­har­ras­ta­jat ovat olleet kiin­nos­tu­nei­ta kosteikoista.

– Hyvin tyy­pil­li­nen kos­tei­koi­den osta­ja­ryh­mä on 10 hen­ki­lön kave­ri­po­ruk­ka. Nyt on valin­nan varaa vali­ta mie­lei­nen ja ostaa oma kos­teik­ko, joka voi olla jo pit­käl­le jalos­tu­nut, Neo­van kiin­teis­tö­jen ja maan­käy­tön pääl­li­kön Ant­ti Ala-Fos­si sanoo.

Jo myy­dyis­tä kos­tei­kois­ta useam­pia on hänen mukaan­sa pää­ty­nyt yksi­tyi­sil­le tahoil­le, joi­den tavoit­tee­na on ollut rau­hoit­taa alue puh­taas­ti luontotarkkailuun.

– Kos­tei­kot tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den jat­ko­ja­los­taa koh­tei­ta itsel­leen sopi­vik­si esi­mer­kik­si raken­ta­mal­la laa­vu ja lin­tu­tor­ni, Ala-Fos­si kertoo.

Hänen mukaan­sa hii­li­nie­lu­jen kom­pen­soi­jat ovat vii­me aikoi­na nous­seet mer­kit­tä­väk­si osta­ja­ryh­mäk­si. Monet yri­tyk­set ja per­heet halua­vat kom­pen­soi­da omia hii­li­pääs­tö­jään ja he ovat osta­neet maa­ta tai­mien istutukseen.

Kos­teik­ko­ja yllä­pi­de­tään pato­ran­ken­tein, joi­den yllä­pi­to­vas­tuu siir­tyy osta­jal­le. Kou­tuan­suol­la on hap­pa­mia tai poten­ti­aa­li­ses­ti hap­pa­mia sul­faat­ti­mai­ta, ja kos­tei­kot on raken­net­tu neut­ra­loi­maan sitä. Kos­tei­kot tulee säi­lyt­tää, eikä kiven­näis­maa­han saa kai­vaa uusia ojia.

Kou­tuan­suol­ta myyn­nis­sä ole­vis­ta mää­rä­alois­ta pie­nin on saa­nut tois­tai­sek­si osak­seen tar­jouk­sia. Täl­lä het­kel­lä sen kor­kein tar­jous on 4 000 euroa. Kah­teen muu­hun ei vie­lä ole tar­jouk­sia tul­lut, mut­ta nii­den läh­tö­hin­nat ovat­kin 24 000 euroa ja 28 000 euroa. Aluei­ta mark­ki­noi­daan luon­nos­ta naut­ti­joil­le, ret­kei­li­jöil­le tai met­säs­tyk­seen. Niil­lä on kos­tei­kon lisäk­si myös kas­vit­tu­nut­ta suo­poh­jaa ja laidepuustoa.

Suu­rin ja moni­puo­li­sin myyn­tiin tule­va kos­teik­ko­koh­de on Oulun ete­lä­puo­lel­la Limin­gas­sa sijait­se­va Hir­vi­ne­va, joka on van­haa tur­ve­tuo­tan­toa­luet­ta. Hir­vi­ne­van raken­ta­mi­nen on aloi­tet­tu vuon­na 1993 ja koh­det­ta on laa­jen­net­tu vähi­tel­len. Alu­eel­le on raken­net­tu val­miik­si ympä­ris­tö­pol­ku, pit­kos­puut, lin­tu­tor­ni, polt­to­puu­la­to ja nuo­tio­paik­ka sekä park­kia­lue. Kos­tei­kol­la tava­taan lin­tu­ja run­saas­ti, sil­lä se sijait­see vain 11 kilo­met­rin pääs­sä yhdes­tä Suo­men par­haas­ta lin­tu­ve­des­tä, Limin­gan­lah­des­ta. Hir­vi­ne­va tulee myyn­tiin kol­mes­sa osassa.

Nyt myy­tä­väk­si tar­jo­tut koh­teet myy­dään net­ti­huu­to­kau­pal­la, joka päät­tyy sun­nun­tai­na 19.6. Kun­kin myy­tä­vän koh­teen kar­tat, kuvia koh­tees­ta ja muut tie­dot löy­ty­vät koh­teit­tain Huutokaupat.com-sivustolta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.