Sehän onkin help­po homma!

Moni Ran­ta­poh­jan pape­ri­sen leh­den tilaa­ja on jo rekis­te­röi­nyt itsen­sä leh­den digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tä­jäk­si, mut­ta lii­an moni ei ole kui­ten­kaan käyt­tä­nyt mah­dol­li­suut­ta hyväk­seen. Syy­nä voi olla se, että digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töä vie­ras­te­taan ja se koe­taan han­ka­lak­si. Han­ka­laa se voi­kin jois­sain pal­ve­luis­sa olla, mut­ta Ran­ta­poh­jan pal­ve­lu­jen käyt­tö on kyl­lä helppoa.

Hyvin monil­la Ran­ta­poh­jan pape­ri­sen leh­den tilaa­jal­la on käy­tös­sään äly­pu­he­lin, tie­to­ko­ne tai tablet­ti­lai­te ja nii­hin inter­ne­tyh­teys. Niil­lä kai­kil­la on mah­dol­lis­ta siir­tyä Ran­ta­poh­jan digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyttäjäksi.

Äly­pu­he­li­mes­sa toi­mii par­hai­ten Ran­ta­poh­jan Päi­vän leh­ti ja Ran­ta­poh­jan näköis­leh­teä on hel­poin­ta lukea tie­to­ko­neel­la tai table­til­la samoin kuin His­to­rial­li­set leh­det-osio­ta, jon­ne lada­taan ker­ran vii­kos­sa Ran­ta­poh­ja noin 50 vuo­den takaa. Täs­sä yhtey­des­sä haluan muis­tut­taa, että digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tö­oi­keus kuu­luu pape­ri­sen leh­den tilauk­seen. Sii­tä ei siis veloi­te­ta erikseen.

Halusim­me yhä hel­pot­taa kir­jau­tu­mis­ta pal­ve­lui­hin ja tuo­tim­me sitä var­ten neu­von­ta­vi­deon rekis­te­röi­ty­mi­ses­tä. Samal­la syn­tyi myös video sii­tä, miten Ran­ta­poh­jan voi tila­ta ja mak­saa­kin ver­kos­sa. Videot pää­see kat­so­maan klik­kaa­mal­la Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vu­jen etusi­vul­la ole­vaa ilmoi­tus­ta, jota ei voi olla huo­maa­mat­ta. Videoi­ta voi kat­soa niin mon­ta ker­taa kuin halu­aa ja ne voi pysäyt­tää neu­von­nan edis­tyes­sä. Jos ryh­dyt nyt oitis hank­ki­maan digi­pal­ve­lu­ja käyt­töö­si, niin muis­tu­tan, että tar­vit­set sitä var­ten las­kus­ta löy­ty­vän asia­kas­nu­me­ron. Pal­ve­luun pitää syöt­tää myös säh­kö­pos­tio­soit­tee­si. Mitään tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le toimijoille.

Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vuil­ta www.rantapohja.fi löy­tyy myös osio nimel­tään Ran­ta­poh­jan his­to­ri­aa. Siel­lä ker­ro­taan, että leh­del­lä on ollut verk­ko­pal­ve­lu­ja jo vuo­des­ta 2005 asti. Ran­ta­poh­ja oli Suo­men ensim­mäi­siä pai­kal­lis­leh­tiä, joka tar­jo­si tilat­ta­vak­si näköis­leh­den. Se tapah­tui vuon­na 2009.