Oulun mobi­lis­tit liik­keel­lä Yli­kii­min­gis­sä ja Kiimingissä

Oululainen Päivi Konola kehuu mobilisteja mukavaksi porukaksi ja kertoo, että harrastus on yllättänyt monipuolisuudellaan. Vieressä kiiltelevä Taunus on vuosimallia 1965.Oululainen Päivi Konola kehuu mobilisteja mukavaksi porukaksi ja kertoo, että harrastus on yllättänyt monipuolisuudellaan. Vieressä kiiltelevä Taunus on vuosimallia 1965.

Oulun Seu­dun Mobi­lis­tit jär­jes­ti vii­me lau­an­tai­na ret­kei­ly­ajon, jon­ka reit­ti kul­ki Oulus­ta Muhok­sen Lai­ta­saa­ren kaut­ta Yli­kii­min­kiin ja Kii­min­kiin. Yli­kii­min­gis­sä pysäh­dyt­tiin Seol­la ja Nuo­rit­tal­la Ran­ta­pir­tis­sä Erk­ki ja Eeva-Maria Pöys­kön pihalla.

Ran­ta­pir­tis­sä sekä mobi­lis­tit että pai­kal­le saa­pu­neet van­hois­ta autois­ta kiin­nos­tu­neet naut­ti­vat kuu­mis­ta mak­ka­rois­ta ja pul­la­kah­vis­ta. Mik­ko Kos­ke­la viih­dyt­ti ylei­söä kitaroineen. 

– Pää­tin änge­tä tän­ne Erkin pihal­le, kun sain täs­tä päi­väs­tä jär­jes­te­ly­vas­tuu­ta, hymyi­lee yli­kii­min­ki­läis­syn­tyi­nen Rei­jo Karp­pi­nen, Oulun Seu­dun Mobi­lis­tien hal­li­tuk­sen jäsen ja rahastonhoitaja.

– Läh­dim­me aamul­la liik­keel­le Oulun auto­museol­ta 27 auton let­kas­sa, mut­ta puo­len­kym­men­tä mobi­lis­tia tuli vie­lä mukaan, kun pysäh­dyim­me tuos­sa Seol­la. Siel­tä tulim­me tän­ne Nuo­rit­tal­le, Karp­pi­nen esit­te­lee pel­lol­le pysä­köi­tyä, kir­ja­vaa auto­jouk­koa, jois­ta köm­pii ulos monen ikäi­siä autoharrastajia.

Ajo­neu­vo­ja­kin on rivis­tös­sä monen ikäi­siä, jou­kos­sa kiil­te­lee niin 40-luvun parem­man väen auto­ja kuin 80-luvun paket­ti­au­to­ja. Onpa jou­kos­sa yksi sadet­ta uhman­nut moot­to­ri­pyö­räi­li­jä­kin ajokkeineen.

Oulun Seu­dun Mobi­lis­teil­la on rekis­te­ris­sään hiu­kan yli 400 jäsen­tä. Yhdis­tys yllä­pi­tää Oulun auto­museo­ta. Lisäk­si yhdis­tyk­sel­lä on noin 35 ajo­neu­voa omas­sa hallinnassaan. 

– Ne autot ovat tul­leet yhdis­tyk­sel­le pää­osin lah­joi­tuk­si­na, joi­hin liit­tyy kun­nos­sa­pi­to­vel­voi­te. Me siis huol­lam­me ja kor­jai­lem­me nii­tä poru­kal­la. Nyt­kin on let­kas­sa muka­na muu­ta­ma museon auto, Karp­pi­nen kertoo. 

Seu­raan liit­tyy Rau­no Tep­po­la, Oulun mobi­lis­tien puheen­joh­ta­ja. Hän ker­too yhdis­tyk­sen toi­min­nas­ta lisää.

– Mei­dän jäse­net har­ras­ta­vat van­ho­ja ajo­neu­vo­ja, mut­ta monel­la kiin­nos­tus ulot­tuu laa­jem­mal­le­kin. Ajo­neu­vo tulee usein kuvioi­hin ensin, mut­ta sen kun­nos­tus voi laa­jen­taa kiin­nos­tuk­sen kos­ke­maan aika­kaut­ta laa­jem­min­kin, Tep­po­la kertoo. 

Ret­ki­kun­nan van­him­mat ajo­neu­vot ovat 40-luvul­ta ja uusim­mat 80-luvul­ta. Museoa­jo­neu­von sta­tuk­sen saa­dak­seen auton tai moot­to­ri­pyö­rän tulee olla vähin­tään 30 vuot­ta vanha. 

– Enää ei päde se, että museoa­jo­neu­vos­sa oli­si mus­ta­poh­jai­nen rekis­te­ri­laat­ta. Moni omis­ta­ja halu­aa säi­lyt­tää alku­pe­räi­sen, juu­ri sen ajan rekis­te­ri­kil­ven, Karp­pi­nen kertoo. 

Autent­ti­suus on täs­sä har­ras­tuk­ses­sa tär­ke­ää. Monen mobi­lis­tin aika kuluu­kin oman ajo­neu­von kor­jaa­mi­ses­sa mah­dol­li­sim­man lähel­le alku­pe­räis­tä ulko­nä­köä. Varao­sia met­säs­te­tään netis­tä ja toi­sia har­ras­ta­jia tava­taan eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa var­sin­kin kesäaikaan.

– Mobi­lis­tit ovat kyl­lä kivaa poruk­kaa ja on ollut muka­vaa tutus­tua uusiin ihmi­siin tämän har­ras­tuk­sen kaut­ta. Lisäk­si tulee men­tyä tapah­tu­miin tai ret­kia­joi­hin sel­lai­siin paik­koi­hin, joi­hin ei kyl­lä muu­ten tuli­si läh­det­tyä. Tapah­tu­mat­kin ovat usein hie­no­ja, niis­sä voi­daan jakaa autoil­le pal­kin­to­ja tai pitää lisäk­si puku­kil­pai­lu­ja, jois­sa osal­lis­tu­jat ovat pukeu­tu­neet auton­sa aika­kau­den mukai­ses­ti, ker­too oulu­lai­nen Päi­vi Kono­la, joka kul­kee mie­hen­sä Ris­ton kans­sa pal­jon eri­lai­sis­sa mobi­lis­tien tapah­tu­mis­sa ja ret­kei­ly­ajois­sa ympä­ri maata. 

Kono­lat omis­ta­vat Tau­nuk­sen, joka on vuo­del­ta 1965. Usein tapah­tu­miin läh­det­täes­sä Tau­nuk­sen peräs­sä on Ruot­sis­ta haet­tu asun­to­vau­nu vuo­si­mal­lia 1963. Perä­pen­kil­lä mat­kaa Ringo-koira. 

– Ris­to on lait­ta­nut molem­mat vii­mei­sen pääl­le ja ne ovat museo­re­kis­te­ris­sä. Ajam­me niil­lä vain kesä­ai­kaan. Lisäk­si meil­lä on yksi van­ha Sko­da-merk­ki­nen auto, Zetor-trak­to­ri ja kak­si van­haa mopoa, Kono­la kertoo. 

Museoau­to­jen let­ka jat­kaa Yli­kii­min­gis­tä Kii­min­kiin Hal­pa-Hal­lin pihal­le ja siel­tä lopuk­si Lin­nan­maal­le vii­mei­seen pysäh­dyk­seen Pris­man parkkialueella. 

– Tämä on itse asias­sa ensim­mäi­nen ker­ta, kun meil­lä on täm­möi­nen kesä­ajo. Tar­koi­tus on kyl­lä teh­dä täs­tä perin­ne, Rei­jo Karp­pi­nen tuumii.