Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Mark­ku Nik­ka­nen pala­si tes­ti­juok­sun kärkeen

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan tämän tal­ven kausi saa­tiin puo­li­vä­liin vuo­si­kym­me­nen kovim­mas­sa pak­ka­ses­sa. Astei­ta oli toki vain 12, puol­ta vähem­män, kuin vii­me vuo­den vas­taa­vas­sa kisas­sa. Kuu­ra­par­tai­sen jou­kon kär­jes­sä kul­ki tois­sa tal­ve­na ura­kal­la kuu­kausien­nä­tyk­siä paran­nel­lut Mark­ku Nik­ka­nen. Vauh­ti oli hiu­kan laan­tu­nut eikä mies taren­nut täl­lä ker­taa pik­ku­housuis­sa. Nik­ka­nen ker­toi tavoit­tee­na ole­van lii­kus­kel­la tal­ven aika­na sen ver­ran, että kymp­pi meni­si kesäl­lä alle 33:n. Uskoi sadan viik­ko­ki­lo­met­rin riit­tä­vän, mikä pitä­nee paik­kan­sa. Sanan­mu­kai­ses­ti aika näyttää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 20.1.2020

Kysy­myk­set 1. Min­kä “ete­län hetel­män” nimi on vapaas­ti suo­men­net­tu­na “mies mene? 2. Ket­kä kak­si put­taa­lais­ta hiih­ti­vät vii­me vii­kol­la Suo­men cupis­sa kolmanneksi…Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 6.1.2020

Kysy­myk­set Miten alok­kaan tulee puhu­tel­la Suo­men armei­jas­sa nai­ma­ton­ta nai­sa­li­ker­sant­tia? Mikä Aasian val­tio vaih­toi vii­me vuon­na pää­kau­pun­kin­sa Asta­nan nimen Nur-Sul­ta­nik­si? Kaupoissa…


Oli­ko Hou­roo­ti Hou­roo­ti — Tot­ta ja tarua

Taus­taa. Oulu­lai­nen vara­kas lii­ke­mies Johan Matts­son Nylan­der perus­ti Iin Olha­van Nyby­hyn lasi­teh­taan vuon­na 1782. Teh­das aloit­ti toi­min­tan­sa pari vuot­ta myö­hem­min ja toi­mi, välil­lä sei­so­kis­sa ollen sata­kun­ta vuot­ta. Se oli alkuai­koi­naan alal­laan Suo­men puo­len mer­kit­tä­vin ja koko Ruot­sin­kin alu­eel­la yksi joh­ta­vis­ta lasi­teh­tais­ta. Nylan­der oli suun­ni­tel­lut alun­pe­rin teh­das­taan Ouluun Top­pi­laan, mut­ta ei saa­nut sii­hen lupaa. Olha­va vali­koi­tui pai­kak­si, kos­ka Nylan­der sai vero­va­pau­den pai­kan syr­jäi­syy­den takia. Ran­ta oli myös riit­tä­vän syvä sata­maa varten. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 30.12.2019

Kysy­myk­set Kuka polii­tik­ko toi­mi puo­lu­een­sa puheen­joh­ta­ja­na v. 1971–79 ja Suo­men pää­mi­nis­te­ri­nä 1987–1991? Min­kä ehkä maa­il­man tun­ne­tuim­man lau­lun, jota lähes kaikki…Nuo­ri Seve­ri Simi­lä Tes­ti­juok­sun kärjessä

Poh­jan­täh­den 16-vuo­tias suun­nis­ta­ja­nuo­ru­kai­nen Seve­ri Simi­lä vetäi­si ensi esiin­ty­mi­sel­lään Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­sus­sa ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti kär­keen heti läh­dön jäl­keen eikä luo­vut­ta­nut paik­kan­sa koko kym­pin aika­na. Hie­man mär­kä­lu­mi­nen reit­ti pas­sa­si suun­nis­ta­jan tos­sul­le mai­nios­ti. Viral­li­nen val­vo­ja Kel­te­ri tosin mei­na­si, että hie­man harp­po­va-aske­li­nen poi­ka tar­vit­si­si juok­su­kou­lua, mut­ta kel­lo tyk­kä­si nytkin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus