Ylikiiminki

Yrit­tä­jän jou­lu­na­lusai­ka täyt­tyy leivonnasta

Yli­kii­min­ki­läi­nen Saa­ra Hol­mi perus­ti Saa­ran pito­pal­ve­lu ‑yri­tyk­sen­sä loka­kuus­sa roh­keas­ti kes­kel­le koro­na­syk­syä. Var­si­nai­sen pito­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen osal­ta yri­tyk­sen toi­min­ta onkin käyn­nis­ty­nyt hil­jai­ses­ti, kun per­he- ja jou­lu­juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on tauol­la, mut­ta jou­lu­lei­von­nais­ten kysyn­tä on kui­ten­kin pitä­nyt nuo­ren yrit­tä­jän kiireisenä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

D‑vitamiinilisää suo­si­tel­laan iäk­käil­le ja ris­ki­ryh­mil­le – Roko­tuk­sia suunnitellaan

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na suo­si­tel­laan D‑vitamiinilisää ikään­ty­neil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen ker­too, että Poh­­jois-Suo­­meen on annet­tu D‑vitamiinilisäsuositus…

Lue lisää

Tut­kin­ta­pyyn­tö mah­dol­li­ses­ta ympäristörikoksesta

Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­ta on teh­nyt tut­kin­ta­pyyn­nön polii­sil­le kos­kien mah­dol­lis­ta ympä­ris­tö­ri­kos­ta Yli­kii­min­gin Haka­suol­la. Kalas­tus­kun­ta halu­aa, että polii­si käyn­nis­tää esi­tut­kin­nan muun muas­sa sen sel­vit­tä­mi­sek­si, onko Haka­suol­la toi­mit­tu ympä­ris­tön­suo­jeu­lain sekä nir­taat­ti-direk­tii­vin ja ‑ase­tuk­sen vas­tai­ses­ti. Tut­kin­ta­pyyn­nön mukaan asia on kii­reel­li­nen, kos­ka Haka­suol­ta tulee jat­ku­vas­ti hyvin ravin­tei­kas­ta vet­tä myös Kii­min­ki­joen Natura-vesistöön. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na­suo­si­tuk­sia jat­ket­tu koko Poh­jois-Poh­jan­maan alueella

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si tiis­tai­na, että alu­eel­la voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia jat­ke­taan maa­nan­tai­hin 18.1.2021 saak­ka. Vaik­ka tar­tun­to­jen mää­rä on ollut hie­man las­kus­sa, ei vie­lä ole aika huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta. Eri­tyi­ses­ti jou­lun ja vuo­den­vaih­teen viet­toon toi­vo­taan koro­na­tur­val­lis­ta juhlamieltä.Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke on mah­dol­li­suuk­sia täynnä

Oulu ei aio pitää kynt­ti­lään­sä vakan alla, eikä jät­tää yhden­kään kylä­kun­nan kult­tuu­ri­sia avu­ja huo­miot­ta, kun Oulu2026-kult­­tuu­­ri­­pää­­kau­­pun­­ki­­han­­ket­­ta rakennetaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­siin uudet päättäjät

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­toi­hin valit­tiin tule­val­le neli­vuo­tis­kau­del­le 1413 uut­ta päät­tä­jää. Nais­ten ja etä­met­sä­no­mis­ta­jien osuus kas­voi hie­man edel­li­seen val­tuus­to­kau­teen ver­rat­tu­na. Myös ammat­tia­se­mal­taan pal­kan­saa­jia ja yrit­tä­jiä on val­tuu­tet­tui­na enemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus