Voi­ma­joh­don yleis­suun­nit­te­lu on alkanut

Fingrid Oyj on kuu­lut­ta­nut Iin Her­van ja Vaa­lan Nuo­juan­kan­kaan väli­sen voi­ma­joh­don yleis­suun­nit­te­lun alka­neek­si. Verk­ko kul­kee Iis­tä Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin kaut­ta Vaalaan.

Suo­men pää­voi­man­siir­to­ver­kos­ta eli kan­ta­ver­kos­ta vas­taa­va Fingrid Oyj raken­taa Iihin suun­ni­tel­lun Her­van säh­kö­ase­man ja Vaa­las­sa sijait­se­van Nuo­juan­kan­kaan säh­kö­ase­man välil­le uuden 400 kV ja osin 400 kV + 110 kV voi­ma­joh­to­yh­tey­den. Voi­ma­joh­to on osa laa­jem­paa suun­ni­tel­tua Petä­jäs­kos­ki-Nuo­juan­kan­gas ‑voi­ma­joh­to­han­ket­ta. Hank­keen yleis­suun­nit­te­lu ajoit­tuu täl­le ja ensi vuodelle.

Her­van säh­kö­ase­mal­ta läh­det­täes­sä joh­to­reit­ti sijoit­tuu ensim­mäi­set noin 34 km toteu­tuk­ses­sa ole­van Auro­ra Line 400 kV joh­don rin­nal­le, jos­ta eteen­päin se jat­kuu uute­na voi­ma­joh­to­lin­ja­na. Suun­ni­tel­ta­van voi­ma­joh­don koko­nais­pi­tuus on noin 117 kilometriä.

Uuden voi­ma­joh­to­yh­tey­den tar­koi­tuk­se­na on kas­vat­taa säh­kön­siir­to­ka­pa­si­teet­tia ja paran­taa ener­gia­te­hok­kuut­ta. Hank­keen yleis­suun­nit­te­li­jayh­tiö Site­ma Oy vas­taa voi­ma­joh­to­hank­keen yleis­suun­nit­te­lus­ta ja maas­to­tut­ki­muk­sis­ta, joi­hin liit­tyen suun­ni­tel­lul­la voi­ma­joh­toa­lu­eel­la lii­ku­taan tut­ki­mus­ka­lus­tol­la kesän ja syk­syn aikana.