Ylikiiminki

Rau­hoi­tet­tu jät­ti­su­kel­ta­ja löy­tyi Viinivaarasta

Pudas­jär­vi­nen Mar­ja Kuusi­ni­va löy­si vii­me vii­kon­lop­pu­na Kuik­ka­lam­mil­ta sukun­sa kan­ta­pai­kan lähet­ty­vil­tä kak­si jät­ti­su­kel­ta­jaa. Dytiscus latis­si­mus on eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen, kos­ka sil­lä on vah­va lain­suo­ja, sil­lä se kuu­luu EU:n habi­taat­ti­di­rek­tii­vil­lä suo­jel­tui­hin lajei­hin. Suo­mes­sa laji on rau­hoi­tet­tu, mut­ta niin elin­voi­mai­nen, ettei sitä ole pide­tä uhanalaisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pit­kok­set ja uut­ta kalaa Vaaralampeen

Kou­ral­li­nen Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nan tal­koo­mie­hiä on pais­ki­nut vii­me päi­vien hel­tees­sä töi­tä Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­mel­la, jot­ta kalas­ta­jil­le saa­daan uudet pit­kos­puut val­miik­si kalas­tus­kau­del­le. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten lam­mel­le val­mis­tui­vat leveäm­mät, esteet­tö­mät lai­tu­rit eri­tyis­ryh­mien käyt­töön. Vii­me kesä­nä raken­net­tiin upea kota ja nyt tekeil­lä ovat koko lam­men kier­tä­vät, noin 1,5 kilo­met­rin mit­tai­set pitkospuut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alz­hei­me­rin tau­dis­sa hoi­to tulee aut­ta­mat­ta myöhässä

Suo­mes­sa on Alz­hei­me­rin tau­tiin sai­ras­tu­nei­ta ihmi­siä noin 140 000–150 000. Se on suu­rin yksit­täi­nen ete­ne­vän muis­ti­häi­riön syy. Geriat­rian LT, Pet­te­ri Vira­mo ker­toi yli­kii­min­ki­läi­sil­le vii­me vii­kol­la omia havain­to­jaan muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja pereh­dyt­ti asu­kas­tu­van täyt­tä­nyt­tä väki­jouk­koa Alz­hei­me­rin tau­din taus­toi­hin ja riskitekijöihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eri­lai­set kou­lut saman hal­lin­non alle

Kak­si hyvin toi­mi­vaa, mut­ta luon­teel­taan hyvin eri­lais­ta kou­lua yhdis­te­tään saman hal­lin­non alle Yli­kii­min­gis­sä ensi syk­sys­tä alkaen. Kylä­kou­lu­mai­nen Vesa­lan kou­lu, joka on tii­vis osa Vesa­lan kylää yhdis­tyy Yli­kii­min­gin kou­luun, joka taas koko­aa yhteen oppi­lai­ta eri puo­lil­ta Ylikiiminkiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mat­ti Isoa­ho tai­taa jääspeedwayn

Yli­kii­min­ki­läi­nen Mat­ti Isoa­ho on nous­sut kol­mes­sa vuo­des­sa Suo­men kär­ki­kol­mik­koon jääs­peedways­sä. Täl­le tal­vel­le hänel­lä on pal­kin­to­kaa­pis­sa SM-prons­­si sekä hie­not suo­ri­tuk­set joukkueiden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Soro­jär­vel­lä nau­tit­tiin ulkoilusta

Nie­mi­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti perin­tei­sen pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­man pit­kä­per­jan­tai­na. Soro­jär­ven jääl­lä ja ran­ta­mail­la kävi arviol­ta 150 hen­keä päi­vän aika­na naut­ti­mas­sa kevätauringosta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pudas­jär­vi kes­keyt­täi­si Oulun Vii­ni­vaa­ra-hank­keen, Uta­jär­vi päät­tää lausun­nos­taan tänään

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI) on pyy­tä­nyt lausun­to­ja Oulun Veden uudes­ta lupa­ha­ke­muk­ses­ta poh­ja­ve­den otta­mi­sek­si vara­ve­dek­seen Vii­ni­vaa­ran ja Käl­väs­vaa­ran alu­eel­ta sekä hank­keen val­mis­te­lu­lu­vas­ta. Suuri.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Osoi­te Tuntematon

Kaa­va­mer­kin­tö­jen tul­kin­ta eri­koi­si­ne perus­te­lui­neen estää Pert­ti Hon­kas­ta asu­maan vaki­tui­ses­ti koto­naan Juo­pu­lil­la. Oulun kau­pun­gin stra­te­gias­sa tode­taan, että Oulun vah­vuuk­sia ovat moni­muo­toi­nen luon­to sekä elä­vät alu­eet ja kylät. Oulu halu­aa tar­jo­ta asu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia urbaa­nis­sa ympä­ris­tös­sä ja maa­seu­dul­la. Kun kuun­te­lee juo­pu­li­lai­sen Pert­ti Hon­ka­sen ker­to­mus­ta, voi­si luul­la, että stra­te­gias­sa lukee maa­seu­dun osal­ta jotain aivan muuta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVauh­di­kas kau­ka­lo­pal­lo­tur­naus Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin kou­lun ken­täl­lä jär­jes­tet­tiin pit­kän tauon jäl­keen kau­ka­lo­pal­lo­tur­naus lau­an­tai­na. Oulun 4H:n, Lions Club Yli­kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten sali­ban­dy­jouk­ku­een yhteis­voi­min jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma kerä­si niin jää­kiek­ko­kau­ka­loon kuin sen reu­noil­le­kin muka­vas­ti väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus