Ylikiiminki

Ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan, karan­tee­nioh­jeis­tuk­sia noudatettava

Poh­jois-Poh­jan­maan siir­ryt­tyä koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen tuli uusia rajoi­tuk­sia Oulun­kaa­ren jär­jes­tä­miin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Koro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan viruk­sel­ta tehos­te­tuil­la toi­men­pi­teil­lä THL:n ohjeis­tus­ten mukai­ses­ti. Vie­rai­lu­ja Oulun­kaa­ren alu­een asu­mis­pal­ve­lu- ja hoi­vayk­si­köis­sä tulee mah­dol­li­suuk­sien mukaan vält­tää. Vie­rai­lu­ja on mah­dol­lis­ta toteut­taa videovälitteisesti. Kii­min­ki­läis­aloit­tees­ta on syn­ty­mäs­sä yleis­oh­je kun­to­por­tai­den rakentamiseen

Kii­min­gin reser­vi­läi­set ry:n luot­saa­ma­na ollaan par­hail­laan luo­mas­sa val­ta­kun­nal­lis­ta yleis­oh­jet­ta kun­to­por­tai­den raken­ta­mi­seen. Hank­keel­le hae­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu- ja kehi­tys­hank­kei­den tukea. Oulun kau­pun­ki ja Suo­men Hiih­to­liit­to ovat jo osal­taan muka­na rahoit­ta­mas­sa pro­jek­tia. Hank­keen rahoi­tus on koh­dan­nut mat­kan var­rel­la han­ka­luuk­sia, mut­ta nyt mukaan hou­ku­tel­laan Oulun lisäk­si myös mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja. Oulun kau­pun­ki näkee, että ohjet­ta voi­si­vat jat­kos­sa käyt­tää hyväk­seen muun muas­sa eri yhdis­tyk­set kun­to­por­tai­ta toteuttaessaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Polii­sil­la riit­ti teke­mis­tä viikonloppuna

Per­jan­tai­na Yli­kii­min­gis­sä kel­lo vii­den aikaan ilta­päi­väl­lä polii­si tapa­si hen­ki­lö­au­tol­la liik­ku­van rat­ti­juo­pon, joka puhal­si 0,70 mg/l:ssa. Tun­tia myö­hem­min Vesa­las­sa tavat­tiin autoi­le­mas­sa hen­ki­lö, joka puhal­si 0.32 mg/l seu­lon­ta­lait­tee­seen, ollen jo aikai­sem­min ajokiellossa.