Uusi yrit­tä­jä, uudet tuulet

Taija Kähkönen on ollut erittäin kiitollinen Venlan (oik.) kaltaisista hyvistä työntekijöistä, jotka ovat jaksaneet joustaa ja olla tukena vaihdoksen jälkeen.Taija Kähkönen on ollut erittäin kiitollinen Venlan (oik.) kaltaisista hyvistä työntekijöistä, jotka ovat jaksaneet joustaa ja olla tukena vaihdoksen jälkeen.

Yli­kii­min­gin SEO vaih­toi omis­ta­jaa noin kuu­kausi sit­ten. Tai­ja Käh­kö­sel­lä yrit­tä­jyys on ollut mie­les­sä jo tovin. Entis­ten omis­ta­jien myyn­ti­suun­ni­tel­mis­ta hän sai kuul­la otol­li­sel­la hetkellä.

– Yrit­tä­jyys on ollut taka­rai­vos­sa koko ajan, se on kiin­nos­ta­nut. Pää­tin, että se on nyt tai ei kos­kaan. Nyt läh­de­tään kokeileen.

Yrit­tä­jyy­den alku­vai­heet ovat men­neet kai­ken opet­te­lus­sa kas­sa­jär­jes­tel­mis­tä polt­toai­nei­den ostoon ja myyn­tiin. Käh­kö­nen hyp­pä­si tis­kin taak­se kyl­mil­tään pit­kän tauon jäl­keen, ope­tel­ta­vaa riit­ti ja riit­tää yhä.

– Joka päi­vä tulee jotain uutta.

Onnek­si koke­neet työn­te­ki­jät ovat olleet jous­ta­via ja anta­neet Käh­kö­sel­le pereh­dy­tyk­sen alan saloi­hin. Van­hat työn­te­ki­jät ovat olleet kor­vaa­ma­ton tuki uudel­le yrit­tä­jäl­le. Käh­kö­nen on hyvin kii­tol­li­nen hei­dän tar­joa­mas­ta avus­ta kaikessa.

– Täs­sä on ollut tosi suu­ri apu nämä van­hat työn­te­ki­jät, enhän minä ilman hei­tä olis sel­vin­nyt täs­tä miten­kään. Täy­tyy kiit­tää hei­tä suuresti.

Käh­kö­nen on asu­nut Yli­kii­min­gis­sä suun­nil­leen 15 vuot­ta. Paik­ka­kun­nal­le hän pää­tyi sat­tu­mien kaut­ta kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa järjestämään.

Hänel­lä on pal­jon koke­mus­ta kau­pan alal­ta ja ravin­to­loi­den paris­ta. Ne hom­mat hän päät­ti jät­tää lap­sen syn­ty­män jäl­keen. Sen jäl­keen hän kou­lut­tau­tui kir­jan­pi­tä­jäk­si ja oli sil­lä alal­la aikan­sa. Paluu van­hal­le tutul­le asia­kas­pal­ve­lua­lal­le oli kui­ten­kin aina mielessä.

– Tun­tui, että käsil­lä teke­mi­nen ja asia­kas­pal­ve­lu on se mun jut­tu. Kokoa­jan oli halu taka­sin ravin­to­la- ja asiakaspalvelupuolelle.

Yrit­tä­jyys on läh­te­nyt hyvin käyn­tiin, vaik­ka Käh­kö­nen ei ole pääs­syt vie­lä teke­mään kaik­kia suun­ni­tel­mi­aan. Alku on men­nyt suu­rim­mak­si osak­si rutii­nia kehit­täes­sä, mut­ta Käh­kö­nen on pääs­syt myös toteut­ta­maan joi­tain muu­tok­sia yri­tyk­sen arkeen.

Aukio­loai­ko­ja on piden­net­ty sekä aamus­ta että illas­ta. Arki­sin ovet ava­taan jo kuu­del­ta, vii­kon­lop­puil­to­jen sul­ke­mi­sai­ko­ja myö­häis­tet­tiin. Lisäk­si ruo­ka­lis­taa on laa­jen­net­tu ja väke­vät juo­mat on lisät­ty tarjontaan.

– On tul­lut posi­tii­vis­ta palau­tet­ta tosi pal­jon esi­mer­kik­si aukio­loa­jois­ta, niis­tä on tul­lut pal­jon kiitosta.

Lisää on tulos­sa. Ruo­ka­lis­taan tul­laan teke­mään vie­lä lisää muu­tok­sia. Kabi­net­tiin halu­taan lisää elä­mää, kokous­pal­ve­lui­den ja tilan laa­jem­man käyt­töön­o­ton kaut­ta. Toi­vee­na oli­si teh­dä kabi­ne­tis­ta kuin toi­nen olo­huo­ne, jos­sa voi­si jat­kos­sa jär­jes­tää vaik­ka­pa kisakatsomoita.

– Mie­lel­lään ote­taan asiak­kail­ta vas­taan ehdo­tuk­sia ja kehi­ty­si­deoi­ta. Mitä he tän­ne halu­aa, mitä tääl­lä tar­vi­taan. Me halut­tais olla sel­lai­nen kylän kes­ki­pis­te, min­ne voi vaan tul­la ja saa­da kaik­ki tar­vit­ta­vat palvelut.

Suu­rin haas­te on ollut polt­toai­nei­den myyn­nin opet­te­lus­sa. Myyn­ti, riit­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­nen ja tilaus ovat tul­leet täy­sin uusi­na koke­muk­si­na. Loma­kausi lisää kapu­loi­ta suun­nit­te­lun rat­tai­siin, kun ihmi­set liik­ku­vat eri taval­la nor­maa­liin verrattuna.

Polt­toai­nei­den hinn­an­nousu lisää vie­lä oman haas­teen­sa tilan­tee­seen. Hin­to­ja tulee seu­ra­ta tar­kas­ti ja jat­ku­vas­ti. Lisä­haas­tet­ta hin­ta­kil­pai­luun tulee kysees­sä olles­sa pie­ni huol­toa­se­ma, jol­la ei ole juu­ri­kaan neu­vot­te­lu­va­raa polt­toai­nei­den ostohinnasta.

Hei­nä­kuu on ollut tasai­sen kii­rei­nen loma­mat­kai­li­joi­den ja vakio­asiak­kai­den kans­sa. Syk­sy ja tal­vi jän­nit­tä­vät hie­man. Käh­kö­nen miet­tii parai­kaa, miten tulee pitä­mään pai­kan pys­tys­sä kii­rei­sim­män loma­kau­den jäl­keen. Haas­teet eivät kui­ten­kaan pai­na yrit­tä­jän miel­tä, vaan koke­mus on ollut hyvin myönteinen.

– Ai mikä on ollut yrit­tä­jyy­des­sä paras­ta? Kaikki.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.