Perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen innos­ti Ylikiimingissä

Kurssin osallistujat koostuivat muun muassa rakentamisalan ammattilaisista, taiteilijoista ja perinnerakentamisesta kiinnostuneista remontoijista.Kurssin osallistujat koostuivat muun muassa rakentamisalan ammattilaisista, taiteilijoista ja perinnerakentamisesta kiinnostuneista remontoijista.

Yli­kii­min­gis­sä pääs­tiin useam­man päi­vän aika­na tutus­tu­maan Suve­ka Kymä­läi­sen joh­dol­la saven eri käyt­tö­ta­poi­hin perin­ne­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Kymä­läi­nen piti osal­lis­tu­jil­le kurs­se­ja savi­laas­tin ja ‑maa­lin valmistuksesta.

Yli­kii­min­kiin Kymä­läi­sen toi vii­me vii­kon­lop­pui­nen Luon­nos­taan-fes­ti­vaa­li, jos­sa hän piti Mari työ­pa­jaa saves­ta pin­ta­ma­te­ri­aa­li­na. Samal­la reis­sul­la hän päät­ti pitää useam­man työ­pa­jan savi­laas­tin ja savi­maa­lin val­mis­tuk­ses­ta, ker­ta pai­kal­le oli näi­den ben­sa­hin­to­jen kans­sa ajettu.

Ensim­mäi­nen alu­eel­la pide­tyis­tä kurs­seis­ta oli tors­tain 28.7. savi­laas­tin val­mis­tus­kurs­si, joka jär­jes­tet­tiin koti­seu­tu­museon tun­nel­mal­li­ses­sa miljöössä.

– [Tors­tai] oli aivan iha­na. Oli tosi hyvä fii­lis, ihmi­set oli kaik­ki tosi innok­kai­ta ja val­mii­na oppi­maan. Tilat toi­mi tosi hyvin, olo­suh­teet oli aivan mah­ta­vat, Kymä­läi­nen ylistää.

Tors­tain kurs­sil­le osal­lis­tu­nut Kai­su Pöys­kö on kiin­nos­tu­nut perin­ne­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja saves­ta mate­ri­aa­li­na. Kymä­läis­tä hän on seu­ran­nut sosi­aa­li­ses­sa medias­sa jo tovin. Kurs­sis­ta kuul­tu­aan pää­tös osal­lis­tu­mi­ses­ta oli itses­tään­sel­vä. Hän kuva­si kurs­sin sisäl­töä “kat­ta­vak­si tie­toplä­jäyk­sek­si”, johon kuu­lui sel­keät ohjeet, resep­tit, menek­ki­las­kel­mat ja mah­dol­li­suus kokeil­la eri tek­nii­koi­ta. Pöys­kö ker­too osal­lis­tu­jien olleen hyvin kii­tol­li­sia Kymä­läi­sen työs­tä raken­ta­mis­pe­rin­teen levit­tä­mi­sen eteen.

– Sehän on mah­ta­vaa, että saa­tiin Yli­kii­min­kiin Suve­kan kal­tai­nen perin­ne­ra­ken­ta­mi­sen edelläkävijä.

Ennen van­haan savi­rap­paus oli Suo­mes­sa ylei­sin pin­ta­ma­te­ri­aa­li, mut­ta nyky­ään sen käyt­tö on mil­tei koko­naan kadon­nut. Kymä­läi­nen kokee saven ilo­sa­no­man levit­tä­mi­sen missiokseen.

– Haluan opet­taa ihmi­set val­mis­ta­maan saves­ta mate­ri­aa­le­ja itse, niin tämä perin­ne­tie­to ja ‑tai­to levi­ää. Jos yksi­kin ihmi­nen oppii tätä käyt­tään, niin sitä saa­daan vie­tyä eteenpäin.