Toimittajalta

Ei tuu kessää

Näky­mä ulko­na on tois­ta kuin mitä kalen­te­ri näyt­tää. Lumi­hiu­ta­lei­ta sate­lee hil­jak­seen. Vaa­te­ker­to­ja ei ole vie­lä arvan­nut vähen­tää, top­pa­tak­ki on naulakossa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uudet val­tuus­tot pian töihin

Huh­ti­kuun vaa­leis­sa vali­tut kun­tien val­tuu­te­tut ovat jo läh­tö­kuo­pis­sa kesä­kuus­sa alka­vaa val­tuus­to­työs­ken­te­lyä var­ten. Taus­tal­la työs­ken­te­le­vät työ­ryh­mät, jois­sa poh­di­taan esi­mer­kik­si lau­ta­kun­ta­paik­ko­jen jakoa. Rantapohja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suo­mi on kas­vun polulla

Oli­si hie­noa, jos Suo­men lähes kym­me­nen vuot­ta pie­niä poik­kea­mia lukuu­not­ta­mat­ta jat­ku­nut talou­den ala­mä­ki saa­tai­siin pää­tök­seen. Koko maa ja sen ihmiset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eksy­vä löytää

Sano­taan, että kysy­vä ei tiel­tä eksy, mikä pitää pit­käl­ti paik­kan­sa. Ker­ran­kos sitä on sek­to­rit sekai­sin ja suun­ta hukas­sa. Hau­ki­pu­taan Niemeläntörmällä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää ruo­kaa kotimaasta

Vaik­ka Suo­mes­sa niin koti­mais­ten kuin ulko­mais­ten­kin elin­tar­vik­kei­den tur­val­li­suu­den val­von­ta on maa­il­man huip­pu­luok­kaa, saat­toi moni nie­lais­ta pari ker­taa tyh­jää kuul­les­saan Brasilian.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vas­tauk­sia vaalikoneesta

Onko Oulun tule­van val­tuus­ton tär­kein teh­tä­vä kau­pun­gin vel­kaan­tu­mi­sen lopet­ta­mi­nen? Voi­ko Ii teh­dä sääs­tö­jä hen­ki­lös­töään vähen­tä­mäl­lä? Onko Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin terveyspalvelut.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nousu­kii­dos­sa koh­ti kevättä

Aurin­ko on hel­li­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia aina­kin tal­vi­lo­ma­vii­kon alka­jai­sik­si. Muka­vaa on ollut seu­ra­ta loma­lais­ten  päi­vi­tyk­siä hoh­ta­vil­ta han­gil­ta. Vaik­ka puuk­ko­ja satai­si lop­pu­vii­kos­ta niskaan,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus