Toi­mit­ta­jal­ta: Tuli­kin hyvä hiih­to­tal­vi

Olen saa­nut hiih­det­tyä kulu­va­na tal­ve­na vas­ta muu­ta­mia kym­me­niä kilo­met­re­jä, mut­ta aikaa­han on vie­lä hyvin. Kulu­vas­ta tal­ves­ta näyt­tää keh­key­ty­vän oikea lumi­tal­vi, joka takaa hyvät hiih­to­mah­dol­li­suu­det pit­käl­le kevää­seen. Latu­ko­neet saa­vat teh­tyä kun­non luis­te­lu- ja perin­tei­sen hiih­don urat ja nii­den kes­tä­vyys para­nee koko ajan.

Kro­pan kan­nal­ta ei ole juu­ri parem­paa urhei­lu­la­jia ole­mas­sa kuin hiih­to. Liik­kees­sä on koko var­ta­lo ja tal­ven ensim­mäi­sen len­kin jäl­keen saa­kin huo­ma­ta, että lihak­sia on pal­jon enem­män kuin muis­ti­kaan. Pik­ku kipui­lut kuu­lu­vat hiih­to­kau­den alkuun, mut­ta ne unoh­tu­vat ja jää­vät pian pois muu­ta­man len­kin jäl­keen.

Itsel­le­ni on sopi­nut hyvin, että aloi­tan tal­ven hiih­to­ru­pea­man lyhyem­mil­lä len­keil­lä ja nos­tan kilo­met­ri­mää­rää hil­jal­leen. Vaik­ka 10 kilo­met­riä on sopi­va mat­ka hyvä­kun­toi­sel­le liik­ku­jal­le, voi se olla aivan lii­kaa sil­le, joka unoh­tui soh­val­le edel­li­sek­si vuo­dek­si.

Hiih­tä­mi­nen onkin sii­nä mie­les­sä muka­va laji, että sen rasit­ta­vuus­ta­son voi hel­pos­ti sää­tää itse. Pitem­mäl­le edis­ty­neet vii­let­tä­kööt vauh­dil­la, toi­sil­le voi riit­tää hidas ja nau­tin­nol­li­nen mat­kan­te­ko. Sel­lai­nen voi olla­kin paras­ta tule­vil­la kevät­tal­ven laduil­la.

Jol­le­kul­le on saat­ta­nut jää­dä kou­lus­ta tai vaik­ka­pa armei­jas­ta inho hiih­toa koh­taan. Väli­neet saat­toi­vat olla huo­no­ja ja suo­ri­tuk­seen lii­kaa hopu­tus­ta. Väli­neet ovat kui­ten­kin kehit­ty­neet huo­mat­ta­vas­ti sit­ten rem­mi­si­de­ai­ko­jen ja nii­tä pys­tyy hank­ki­maan koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin.

En mal­ta olla tois­ta­mat­ta erään van­hem­man hiih­tä­jä­her­ras­mie­hen totea­mus­ta, kun hänel­tä kysyt­tiin hiih­toin­nos­tuk­sen syis­tä:
“Mie­luum­min vie­tän aikaa­ni tääl­lä kuin ter­veys­kes­kuk­sen jonos­sa.”

Pek­ka Kevä­jär­vi