Roko­tuk­sia, digio­pas­tus­ta ja kir­jo­ja – Tule­vai­suu­den kir­jas­toau­toa kehi­te­tään Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä

Oulunkaaren digikummi Anja Eilittä-Liuski vinkkasi Kuivanimen koululla kirjastoautossa käyneelle Päivi Hyrylle Oulunkaaren sähköisistä palveluista. Takana kirjastoautonkuljettaja Jarmo Strömberg.

Kir­jas­toau­to Akse­lis­sa asioi­neet ovat voi­neet vii­me aikoi­na tör­mä­tä autos­sa Oulun­kaa­ren digi­kum­mi Anja Eilit­tä-Lius­kiin. Hän on kier­tä­nyt auton muka­na sen syr­jäi­sem­piä reit­te­jä ja neu­vo­nut digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den, kuten Oma­hoi­don, Kan­nan ja säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön käyt­töä.

Han­ke liit­tyy Iin, Pudas­jär­ven ja Kuusa­mon kir­jas­to­jen yhtei­seen Mil­loin se auto tul­lee? -hank­kee­seen. Hank­kees­sa kehi­te­tään kir­jas­toau­to­jen toi­min­taa ja pal­ve­lui­ta.
– Akse­li-kir­jas­toau­to on han­kit­tu vuon­na 2005, joten se on uusit­ta­va muu­ta­man vuo­den kulut­tua. Nyt tut­kim­me, mitä mui­ta pal­ve­lui­ta kir­jas­toau­tos­sa voi­si olla kir­jas­ton lisäk­si. Seu­raa­va auto ei ehkä ole kir­jas­toau­to, vaan moni­pal­ve­luau­to, jos­ta saa myös kir­jas­ton pal­ve­lui­ta, ker­too han­ke­työn­te­ki­jä San­na Nää­tä­nen.

Kir­jas­ton han­ke­työn­te­ki­jä San­na Nää­tä­nen (vas.) ja Oulun­kaa­ren digi­kum­mi Anja Eilit­tä-Lius­ki sel­vit­tä­vät, mil­lai­nen voi­si olla Iin ja Kui­va­nie­men seu­raa­va kir­jas­toau­to.

Vin­ka­tes­saan digi­taa­li­sis­ta pal­ve­luis­ta Eilit­tä-Lius­ki on kysel­lyt asiak­kail­ta myös muis­ta ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­peis­ta, joi­ta voi­tai­siin tar­jo­ta kir­jas­toau­tos­ta.
– Tääl­lä­hän voi­tai­siin esi­mer­kik­si mita­ta veren­pai­net­ta, ottaa näyt­tei­tä ja antaa roko­tuk­sia.

Kir­jas­to poh­tii tule­vai­suu­den moni­pal­ve­luau­ton tar­pei­ta yhdes­sä eri yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa.
– Kir­jas­toau­toon on toi­vot­tu digi-, ter­veys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta. Oulun­kaa­ren digi­pal­ve­luis­ta oli help­po läh­teä liik­keel­le, kos­ka myös kir­jas­ton teh­tä­vä­nä on opas­taa digi­taa­li­sis­sa pal­ve­luis­sa. Kir­jas­toau­tos­sa voi­si olla myös vaik­ka­pa Kelan, työ­voi­ma­toi­mis­ton tai kun­nan yhteis­pal­ve­lu­pis­teen pal­ve­lui­ta. Sin­ne voi­tai­siin jär­jes­tää myös äänes­tys­paik­ka, Nää­tä­nen sanoo.

Kir­jas­toau­ton muka­na voi­daan tule­vai­suu­des­sa vie­dä kylil­le myös nuo­ri­so- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta.
– Olem­me miet­ti­neet, voi­si­ko kir­jas­toau­tos­sa olla kylä­nuok­ka­ri. Mie­lel­lään vei­sim­me kylil­le myös vaik­ka kir­jai­li­ja­vie­rai­ta tai tai­de-esi­tyk­siä.

Äänie­ris­tet­tyä tilaa

Ennen uuden auton hank­ki­mis­ta poh­di­taan, mitä tek­ni­siä rat­kai­su­ja uudel­ta autol­ta vaa­di­taan. Moni­pal­ve­luau­ton tar­peis­ta tie­de­tään jo sen ver­ran, että sin­ne tar­vi­taan äänie­ris­tet­ty tila.

Iin ja Oulun yhtei­nen kir­jas­toau­to Akse­li on lii­ken­nöi­nyt vuo­des­ta 2005 läh­tien. Sen seu­raa­ja­ta tulee ehkä moni­toi­mi­au­to, jos­ta saa myös kir­jas­ton pal­ve­lui­ta.

– Auton peräl­lä voi­si olla tila, jos­sa oli­si esi­mer­kik­si hoi­to­tuo­li. Net­ti toi­mii joka pai­kas­sa, joten poti­las­tie­dot saa­tai­siin autoon samal­la taval­la kuin ter­veys- tai hyvin­voin­ti­pis­tei­siin­kin, Eilit­tä-Lius­ki miet­tii.

Kir­jas­toau­to pysäh­tyy nyt kes­ki­mää­rin vii­si­tois­ta minuut­tia kul­la­kin pysä­kil­lä. Moni­toi­mi­au­ton pysäh­ty­mi­sa­jat rää­tä­löi­täi­siin uudel­leen.
Kir­jas­toau­to Akse­lis­ta omis­taa Oulun kau­pun­ki, jol­le Ii mak­saa sen pal­ve­luis­ta. Auto lii­ken­nöi Iin, Kui­va­nie­men ja Yli-Iin alu­eel­la.
– Toi­veis­sa on, että täl­lä autol­la voi­tai­siin lii­ken­nöi­dä vie­lä neli­sen vuot­ta. Toden­nä­köis­tä on, että uut­ta autoa ei oste­ta yhtei­sek­si Oulun kans­sa, Nää­tä­nen sanoo.

Digi­kum­mi käy­tet­tä­vis­sä

Eilit­tä-Lius­ki on huo­man­nut kir­jas­toau­to­kier­rok­sel­laan, että moni tie­tää esi­mer­kik­si Oma­hoi­to- ja Kan­ta-pal­ve­luis­ta, mut­ta ei ole vält­tä­mät­tä käyt­tä­nyt nii­tä.

– Yleen­sä­hän digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta ale­taan käyt­tää sil­loin kun niil­le on todel­li­nen tar­ve.

Vii­me syys­kuus­sa työn­sä Oulun­kaa­ren digi­kum­mi­na aloit­ta­nut Eilit­tä-Lius­ki on käy­nyt ker­to­mas­sa digi­taa­li­sis­ta pal­ve­luis­ta myös elä­ke­läis­ryh­mis­sä.
– Kun kas­vot tule­vat tutuk­si, uskal­le­taan ehkä parem­min pyy­tää­kin eri tilai­suuk­siin. Ja mie­lel­lä­ni nii­hin menen­kin.