Toi­mit­ta­jal­ta: Tur­pa kiin­ni ja asiaan

Oulun kau­pun­gis­sa on har­kit­tu Hyvä poliit­ti­nen puhe ‑luen­to­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le. Asias­ta jäte­tys­sä val­tuus­toa­loit­tees­sa tode­taan, että poli­tii­kan kes­kus­te­luil­ma­pii­ri on kiris­ty­nyt ja puheen­vuo­ro­jen sävy koven­tu­nut. Tämän pelä­tään ole­van uhka demo­kra­tial­le, johon kuu­luu, että jokai­sel­la pitää olla mah­dol­li­suus sanoa mie­li­pi­teen­sä ja osal­lis­tua keskusteluun.

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus palaut­ti maa­nan­tai­na asian uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si niin, ettei puhe­kou­lu­tus­ta jär­jes­tet­täi­si. Sama­na ilta­na Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa puheen­joh­ta­ja jou­tui huo­maut­ta­maan val­tuu­tet­tu­jen lii­keh­din­näs­tä. Osa val­tuu­te­tuis­ta pois­tuu kes­ken kokouk­sen hake­maan kah­via tai muil­le asioilleen. 

Iiläis­val­tuu­te­tut käyt­ti­vät myös puheen­vuo­ro­ja, jois­sa todet­tiin hyvän kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin saa­neen vii­me aikoi­na kolauk­sia. “Asiat asioi­na”, muis­tu­tel­tiin. Koke­neem­mat kon­ka­rit tosin tote­si­vat, että kie­len­käyt­tö Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­sis­sa on nykyi­sin päi­vä­ko­ti­hom­maa taka­vuo­siin verrattuna.

Aina­kin pik­ku­pi­tä­jien kokouk­sis­sa pär­jää lois­ta­vas­ti ilman puhe­kou­lu­tus­ta, mut­ta niis­sä toki ammat­ti­po­lii­ti­kot ovat­kin har­vas­sa. Perus­asiat pitäi­si kai­kil­la olla tie­dos­sa. Kuun­nel­laan mitä toi­nen sanoo, ei puhu­ta pääl­le, ei kes­kus­tel­la häi­rit­se­väs­ti vie­rus­ka­ve­rin kans­sa, eikä puu­hail­la muu­ta­kaan kokouk­seen kuu­lu­ma­ton­ta. Puheen­joh­ta­jan ei pidä jou­tua huu­te­le­maan, että tur­vat pide­tään kiin­ni sil­loin kun puheen­vuo­roa ei ole.
Tie­tyn­lai­nen hyvän­tah­toi­nen nal­jai­lu kuu­luu kun­nan­val­tuus­ton kokouk­siin. Nämä huu­mo­ril­la höys­te­tyt sut­kauk­set ovat itse asias­sa monen kokouk­sen piris­tys. Itse­tään sel­vää tie­tys­ti on, että hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin niis­sä ei mennä.