Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­lien super­vuo­si

Alka­nees­ta vuo­des­ta on tulos­sa vaa­lien super­vuo­si eten­kin, jos syk­syl­le kaa­vail­lut maa­kun­ta­vaa­lit toteu­tu­vat. Demo­kra­tias­ta kan­nat­taa olla kii­tol­li­nen, vaik­ka joku saat­taa kokea vaa­li­vä­sy­mys­tä­kin. Parem­pi sekin kuin ei vaa­le­ja lain­kaan.

Vaa­lien vuo­si alkaa 14.4. jär­jes­tet­tä­vil­lä edus­kun­ta­vaa­leil­la, jois­sa mää­ri­tel­lään Suo­men tule­vai­suut­ta. Vaa­lei­hin on siis aikaa alle 3 kuu­kaut­ta.

Euroo­pan par­la­men­tin vaa­lit ovat vuo­ros­sa jo hiu­kan yli kuu­kau­den kulut­tua edus­kun­ta­vaa­leis­ta. Suo­ma­lais­ten edus­ta­jien valin­ta EU:n edus­kun­taan on kiin­nos­ta­nut tähän men­nes­sä suo­ma­lai­sia tur­han vähän. Vaa­leis­sa mää­ri­tel­lään Euroo­pan, mut­ta myös Suo­men suun­taa.

Maa­kun­ta­vaa­lien aika­tau­lu on vie­lä epä­var­ma. Niit­ten jär­jes­tä­mi­nen rat­ken­nee sil­loin, kun edus­kun­ta pää­see lopul­ta­kin päät­tä­mään sotes­ta ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta. Jos vaa­lit jär­jes­te­tään, ne ovat syk­syl­lä. Niis­sä äänes­tä­jä pää­see vai­kut­ta­maan oman maa­kun­tan­sa asioi­hin.

Vii­me syk­sy­nä teh­dyn kyse­ly­tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­set hake­vat äänes­tys­pää­tök­siin­sä tukea eri­tyi­ses­ti pai­ne­tuis­ta tai digi­taa­li­sis­ta sano­ma­leh­dis­tä. Tele­vi­sio tulee toi­se­na. Sosi­aa­li­nen media tai esi­mer­kik­si Google tule­vat kau­ka­na nii­den jäl­jes­sä.

Mer­kit­tä­vä osa suo­ma­lai­sis­ta arvioi samai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa, että jokin ulko­puo­li­nen taho yrit­tää vai­kut­taa suo­ma­lais­ten äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­seen tule­vis­sa vaa­leis­sa. Mui­den mai­den esi­mer­keis­tä tie­däm­me, että vai­kut­ta­mi­seen pyri­tään juu­ri somen tai mui­den verk­ko­pal­ve­lu­jen kaut­ta.

Ran­ta­poh­ja on poliit­ti­ses­ti sitou­tu­ma­ton, mut­ta kui­ten­kin oman alu­een­sa asioi­ta aja­maan sitou­tu­nut leh­ti. Pidäm­me tämän tas­a­puo­li­suu­teen, mut­ta samal­la pai­kal­li­seen näkö­kul­maan vel­voit­ta­van ohje­nuo­ran mie­les­säm­me vaa­lien lähes­tyes­sä.

Pek­ka Kevä­jär­vi