Toi­mit­ta­jal­ta: Maa­il­man paras maa myös van­huk­sil­le

Suo­mi komei­lee sään­nöl­li­ses­ti eri­lais­ten kan­sain­vä­lis­ten ver­tai­lu­mit­taus­ten kär­ki­pai­koil­la. Mil­loin sen ope­tus on mitat­tu maa­il­man kär­ki­luok­kaan, mil­loin sil­lä mai­ni­taan ole­van maa­il­man puh­tain ilma ja toi­si­naan sen on todet­tu kuu­lu­van maa­il­man par­hai­den mai­den jouk­koon, kun huo­mioon on otet­tu usei­ta yhteis­kun­nan osa-aluei­ta.

Mat­kai­lu ulko­mail­la avar­taa ajat­te­lua huo­maa­maan, että ehkä monet asiat Suo­mes­sa ovat­kin todel­la hyvin. Sitä ei vain näe lähel­tä ja ilman ver­tai­lu­koh­tia.

Vii­me­ai­kai­nen uuti­soin­ti van­hus­ten­hoi­don lai­min­lyön­neis­tä puo­les­taan saa poh­ti­maan, että ovat­ko­han mit­taa­jat tut­ki­neet Suo­mea riit­tä­vän tar­kas­ti. Toi­saal­ta toi­mi­vas­ta yhteis­kun­nas­ta ker­too se, että tar­kas­tus­toi­min­ta näh­tä­väs­ti kyke­nee tuo­maan esiin eri­lai­sia epä­koh­tia suo­ma­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta. Ei kui­ten­kaan kan­na­ta unoh­taa sitä, että suu­rim­mas­sa osas­sa van­hus­ten­hoi­toa siel­lä toi­mi­vat ihmi­set teke­vät par­haan­sa, ja hoi­to on vähin­tään­kin asian­mu­kai­sel­la tasol­la.

Kan­sain­vä­li­sel­le pää­omal­le ei ole tur­val­li­sem­paa sijoi­tus­koh­det­ta kuin että se pää­see mukaan jul­kis­ten tai sel­lai­sek­si kat­sot­ta­vien pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen. Tulo on var­maa, ja yhtiöt ovat val­mii­ta mak­si­moi­maan voit­to­jaan esi­mer­kik­si vero­suun­nit­te­lul­la.

Monel­le on saat­ta­nut tul­la vii­me päi­vien uuti­soin­nis­ta mie­leen ker­to­muk­set van­han ajan vai­vais­ta­lois­ta ja kun­nal­lis­ko­deis­ta. Moni ikään­ty­nyt halu­aa­kin elää mah­dol­li­sim­man pit­kään omas­sa kodis­saan. Sin­ne­kin on kui­ten­kin jos­sain vai­hees­sa apua jär­jes­tet­tä­vä.

Nyt esiin nous­seis­ta van­hus­ten­hoi­don huo­nois­ta esi­mer­keis­tä saa­daan myös kel­poa poliit­tis­ta polt­toai­net­ta kevään vaa­li­ken­til­le. Kaik­ki ryh­mit­ty­mät tule­vat syyt­te­le­mään toi­si­aan van­hois­ta ja uusis­ta teois­ta. Toi­vot­ta­vas­ti itse asia ei katoa poliit­ti­sen tais­ton mels­kee­seen, vaan van­hus­ten­hoi­don asiat pan­naan maas­sa hyväl­le tolal­le, ja Suo­mi mai­ni­taan maa­il­man par­haa­na maa­na myös van­huk­sil­le.

Pek­ka Kevä­jär­vi