Ajankohtaista

Ran­ta­poh­jas­ta 12.4.1979 Tämä tapah­tui sota-aika­na olles­sa­ni myy­mä­län­hoi­ta­ja­na. Siir­ryin sel­lai­seen myy­mä­lään, jos­sa pun­nit­tiin lihaa omaan ja ylei­seen kulu­tuk­seen ja pun­ni­tuk­ses­ta annet­tiin kuit­ti asiak­kaal­le. Eräs van­ha isän­tä soit­ti, että sopi­si­ko pun­ni­ta, kun meil­lä on teu­ras­tet­tu son­ni. – Kyl­lä pun­ni­taan, tuo­kaa tän­ne vain, vas­ta­sin isän­näl­le. Het­ken kulut­tua myy­mä­lään tuli van­hah­ko mies, joka myyn­mä­lä­apu­lai­sel­ta kysyi myy­mä­län­hoi­ta­jaa. Kii­ruh­din pai­kal­le ja kun en vie­lä tun­te­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti paik­ka­kun­ta­lai­sia, kat­soin mies­tä sil­miin, sanoin päi­vää ja jat­koin: – Nyt­kö son­ni tuli? Mies kat­soi minua vihai­ses­ti ja sanoi: – Ei tul­lut son­ni vaan kan­san­huol­lon tarkastaja!

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Sote yhä ratkaisematta

Muu­ta­mat asian­tun­ti­jat neu­voi­vat hal­li­tus­ta vii­mei­sim­män sote-ehdo­tuk­sen kaa­dut­tua. Jäl­ki­vii­sas­ta oli sanoa, että soten uudis­ta­mi­nen oli­si pitä­nyt jakaa useam­mal­le hal­li­tus­kau­del­le eikä yrit­tää rat­kais­ta asi­aa kertarysäyksellä.


Hau­Pan nai­set tap­pioon ensim­mäi­ses­sä kotipelissä

Hau­Pa koh­ta­si ensim­mäi­ses­sä koti­pe­lis­sään lau­an­tai­na 20.4 PK-35 Hel­sin­gin. Otte­lun ensim­mäi­nen puo­liai­ka päät­tyi 0–1 Hau­Pan puo­lus­taes­sa tii­viis­ti ja maa­li­vah­ti Essi Kin­nusen teh­des­sä huip­pu­tor­jun­to­ja. Pelia­jan täy­tyt­tyä otte­lu kui­ten­kin päät­tyi koti­jouk­ku­een 0–4 häviöön. 


Kii­min­ki­joen, Kui­va­joen ja Iijoen tul­va­hui­put vie­lä edessäpäin

Läm­min sää jat­kaa lumien sulat­ta­mis­ta ja nos­taa jokien veden­pin­to­ja muun Poh­jois-Suo­men tavoin myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kii­min­ki­joen ja Kui­va­joen ennus­te­taan nouse­van tul­va­huip­puun täl­lä vii­kol­la. Iijoel­la vapun tie­noil­le ajoit­tu­vat tul­vat voi­vat ennus­teen mukaan nous­ta kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mik­si, ja Pudas­jär­vel­lä veden­pin­nan nousu voi uha­ta ala­vim­mil­le alueil­le raken­net­tu­ja mök­ke­jä. Kii­min­ki­joel­le ennus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä hie­man suu­rem­paa tul­va­huip­pua ensi viikonlopulle.


Hyvää pää­siäis­tä

Ran­ta­poh­jan teki­jät toi­vot­ta­vat kai­kil­le leh­den ja sen ver­kon luki­joil­le hyvää pää­siäis­tä. Seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tors­tai­na 25.4. Ran­ta­poh­jan toi­mis­to avaa ovensa…