Voi­mia tar­peen yhdis­tää kylil­lä vie­lä enem­män, mut­ta tukea tar­vi­taan

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon aluei­den toi­mi­jat kokoon­tui­vat yhtei­seen asu­ka­sil­taan suun­nit­te­le­maan ensi vuo­den tapah­tu­mia ja miet­ti­mään, miten vie­lä enem­män voi­tai­siin yhdis­tää eri kylien toi­mi­joi­den ja vapaa­eh­tois­ten voi­ma­va­ro­ja yhtei­sek­si hyväk­si.

Alueil­la jär­jes­te­tään pal­jon tapah­tu­mia kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le. Myös ensi vuo­den suun­ni­tel­mat ovat jo pit­käl­lä. Tukea toi­min­taan kui­ten­kin tar­vi­taan. Vii­mei­sim­pi­nä suu­re­na ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na Hau­ki­pu­taal­la mai­nit­ta­koon Hau­ki­pu­das-päi­vät.

Kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen koor­di­naat­to­ri Sara Inke­röi­nen oli ker­to­mas­sa alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han haus­ta. Hakuai­ka päät­tyy 29.11.2019 kel­lo 15.30. Hake­muk­sia on jo teh­ty ja nii­tä jäte­tään vie­lä. Avus­tus voi olla enim­mil­lään 1000 euroa yhtä hake­mus­ta koh­ti, mut­ta taval­li­sim­min sum­ma on sata­sis­sa. Inke­röi­sen mukaan myön­tä­mis­pe­rus­tei­ta on sel­key­tet­ty niin, ettei tuli­si vii­me haun kal­tais­ta tilan­net­ta, jos­sa vali­tus­ten joh­dos­ta avus­tuk­set voi­tiin mak­saa vas­ta kevääl­lä.

Yhtei­sö­toi­min­nan avus­tus on mer­kit­tä­vä ja jopa rat­kai­se­va apu tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Vuo­sit­tain Oulun kau­pun­ki tukee noin 350 alu­eel­lis­ta tapah­tu­maa. Ihmet­te­lyä herät­ti, mik­si koko Oulun alu­eel­la jaet­ta­va pot­ti on vain noin 30 000 euroa, kun se muis­sa vas­taa­vis­sa kau­pun­geis­sa se on monin­ker­tai­nen.

Alu­eel­lis­ta toi­min­ta­ra­haa voi saa­da yhtei­söl­li­siin, kai­kil­le avoi­miin tilai­suuk­siin ja toi­min­taan ja sitä voi­vat hakea voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set ja yhtei­söt. Uut­ta on, että tapah­tu­mat ja ret­ket tulee jär­jes­tää Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nan alu­eel­la, enään ei saa tukea esi­mer­kik­si Ikean-ret­kiin.

Toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­set käsi­tel­lään eri alueil­la asu­ka­sil­lois­sa alku­vuo­des­ta 2020. Kun­kin alu­een asuk­kaat teke­vät asu­ka­sil­lois­sa itse ehdo­tuk­sen toi­min­ta­ra­ho­jen jaka­mi­ses­ta omal­le alu­eel­leen.

Lisäk­si oma kana­van­sa on esi­mer­kik­si sosi­aa­li- ja ter­veys­puo­len avus­tuk­siin sekä myös nuor­ten hank­kei­siin (Nero-raha). Ei pidä unoh­taa myös­kään Nuo­ri­so Lea­der -avus­tus­ten mah­dol­li­suut­ta.

Hau­ki­pu­taal­la vih­doin asu­kas­tu­pa

Hau­ki­pu­taal­la ollaan tyy­ty­väi­siä kun noin kuu­den vuo­den odo­tuk­sen jäl­keen on kir­kon­ky­läl­le saa­tu yhtei­sö­toi­min­nal­ta tilat asukastuvalle/olohuoneelle kir­jas­toa vas­ta­pää­tä Joke­lan­tie 1:stä.

Tilaa hal­lin­noi­van Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen Han­nu Lil­ja­mo ker­toi, että ovet avat­tiin elo­kuus­sa nyt kat­so­taan, miten toi­min­ta läh­tee käyn­tiin ja miten sitä kehi­te­tään.

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­vil­la yhdis­tyk­sil­lä on ollut suu­ri tar­ve ilmais­ten kokoon­tu­mis­ti­lo­jen saa­mi­sek­si. Täl­lä het­kel­lä asu­kas­tu­val­la on sään­nöl­li­ses­ti MLL:n Hau­ki­pu­taan osas­ton per­he­ker­ho ja Elä­ke­lii­ton kokoon­tu­mi­sia. Toi­min­taa asu­kas­tu­val­la voi­daan jär­jes­tää yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa. Tilois­ta voi kysyä asu­kas­tu­val­ta tai yhdis­tyk­sen toi­mi­joil­ta.

Vapaa­eh­toi­set pitä­vät asu­kas­tu­val­la Nuor­ten Pop­pia kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin. Asu­kas­tu­van kalus­teet, väli­nei­tä ja tar­jot­ta­vaa nuor­ten iltoi­hin on saa­tu lah­joi­tuk­si­na. Vapaa­eh­toi­set Kat­ja Hava­na ja Paa­vo Kuva­ja ker­toi­vat, että nuo­ria käy illan aika­na asu­kas­tu­val­la 40–60. Vapaa­eh­tois­ten toi­mi­joi­den rin­gis­sä on noin kym­me­nen hen­ki­löä, ja mukaan toi­vo­taan lisää väkeä.

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la ei ole työn­te­ki­jää, jot­ta tupa voi­si olla aina avoin­na. Asu­ka­syh­dis­tyk­sel­lä ei ole yhtään varo­ja. Jos hen­ki­lö pal­kat­tai­siin työl­lis­tä­mi­sen palk­ka­tuel­la, sii­hen tar­vi­taan alku­ra­hoi­tus, johon ei voi saa­da yhtei­sö­toi­min­nal­ta avus­tus­ta.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Kari­ta Iso­la ker­toi, että seu­ra­kun­nal­la on omia tapah­tu­mia, yhteis­työ­tä teh­dään ja muka­na ollaan pai­kal­li­sis­sa tapah­tu­mis­sa. Seu­ra­kun­nan nuor­ten illas­sa per­jan­tai­sin on enim­mil­lään noin 70 kävi­jää. Putaan Mar­tat on seu­ra­kun­nan kans­sa toteut­ta­mas­sa maa­nan­tai­sin aamu­puu­roa­ka­te­mi­aa.

Jatu­lis­sa on kau­pun­gin nuo­ri­so­ti­lat. Tie­dos­sa ei ollut, pal­jon­ko siel­lä käy nuo­ria. Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men osal­lis­tu­mis­ta jol­la­kin tapaa asu­kas­tu­van Nuor­ten Pop­piin toi­vo­taan.

Iso­ja tapah­tu­mia tulos­sa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­la toi­mi­val­la Kel­lon asu­kas­tu­val­la on vil­kas­ta toi­min­taa ja yhteis­työ­ku­vioi­ta. Asu­kas­tu­val­ta saa myös lou­nas­ta ja kah­via. Isois­ta tapah­tu­mis­ta esi­merk­kei­nä ovat Kel­lon kesä­päi­vät ja uute­na Hal­loween-tapah­tu­ma. Ensi kevää­nä sii­vo­taan yhdes­sä kou­lu­lais­ten kans­sa uima­ran­taa ja ympä­ris­töä kesä­kun­toon, ker­toi asu­ka­syh­dis­tyk­sen Mika Huus­ko.

Asu­kas­tu­pa osal­lis­tuu Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn ja kau­pun­gin per­he­pal­ve­lui­den kans­sa vuo­tui­seen jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen vähä­va­rais­ten lap­si­per­hei­den tuek­si. Toi­ve­kor­tit voi hakea asu­kas­tu­val­ta.

Lii­sa Taka­lo Mar­tin­nie­men asu­ka­syh­dis­tyk­ses­tä ker­toi, että suu­rim­pia tapah­tu­mia ovat Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi ja kesä­juh­lat. Lumo-fes­ti­vaa­li­ta­pah­tu­ma Ukko­lan­ran­nan kult­tuu­ri­po­lul­la jär­jes­te­tään ensi vii­kon lau­an­tai­na 23.11. Kyläyh­dis­tys yllä­pi­tää myös laa­vua.

Tänään tors­tai­na 14.11. Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jäyh­dis­tys jär­jes­tää Jou­lu­na­vauk­sen Hau­ki­pu­taan toril­la. Hau­ki­pu­taal­la on kum­mas­tel­tu mik­si kau­pun­ki ei osal­lis­tu ylei­sen toria­lu­een aurauk­seen. Ennen kuin tapah­tu­maa pääs­tään jär­jes­tä­mään, on lumet puh­dis­tet­ta­va ja vie­lä kus­kat­ta­va pois alu­eel­ta.

Ajan­koh­tai­sia aihei­ta käsit­te­lyyn

Tam­mi­kuus­sa asu­ka­sil­lois­sa käsi­tel­lään toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­sia, mut­ta sit­ten aio­taan ottaa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien aiheek­si akuut­te­ja aihei­ta ja pyy­tää vas­taa­jia pai­kal­le. Alueil­la askar­rut­taa yhdys­kun­ta- ja tila­pal­ve­lu­jen toi­min­ta eri­lai­sis­sa hank­keis­sa, jois­ta tie­toa ei tah­do saa­da. Tie­to ei näy­tä kul­ke­van myös­kään kau­pun­gin eri hal­lin­no­na­lo­jen välil­lä.

Huo­le­nai­hee­na on myös sot­ke­mis­vim­man lisään­ty­mi­nen ympä­ris­tös­sä. Oli­si hyvä saa­da esi­mer­kik­si nuo­ri­so­po­lii­si ja vakuu­tus­yh­tiön edus­ta­ja ker­to­maan, mitä sot­ke­mi­ses­ta voi seu­ra­ta ja kuka mak­saa viu­lut.

Lisää tie­toa:

www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto

www.ouka.fi/oulu/nuoret/nuorten-nero

www.oulunseudunleader.fi/fi/nuorisoleader