Voi­mia tar­peen yhdis­tää kylil­lä vie­lä enem­män, mut­ta tukea tar­vi­taan

Haukiputaan alueen toimijoita kokoontui asukasiltaan kertomaan tapahtumista ja toiminnasta sekä pohtimaan yhteistyökuvioita. Vasemmalla kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Sara Inkeröinen, vierellä Jonna Kurvinen, Karita Isola, Pirkko Perkkiö ja Hannu Liljamo. Takarivissä vasemmalta Mika Kenttämaa, Liisa Takalo, Katja Havana, Tarja Tapaninaho, Paavo Kuvaja, Jukka Ojala ja Mika Huusko.

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon aluei­den toi­mi­jat kokoon­tui­vat yhtei­seen asu­ka­sil­taan suun­nit­te­le­maan ensi vuo­den tapah­tu­mia ja miet­ti­mään, miten vie­lä enem­män voi­tai­siin yhdis­tää eri kylien toi­mi­joi­den ja vapaa­eh­tois­ten voi­ma­va­ro­ja yhtei­sek­si hyväk­si.

Alueil­la jär­jes­te­tään pal­jon tapah­tu­mia kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le. Myös ensi vuo­den suun­ni­tel­mat ovat jo pit­käl­lä. Tukea toi­min­taan kui­ten­kin tar­vi­taan. Vii­mei­sim­pi­nä suu­re­na ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na Hau­ki­pu­taal­la mai­nit­ta­koon Hau­ki­pu­das-päi­vät.

Kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen koor­di­naat­to­ri Sara Inke­röi­nen oli ker­to­mas­sa alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han haus­ta. Hakuai­ka päät­tyy 29.11.2019 kel­lo 15.30. Hake­muk­sia on jo teh­ty ja nii­tä jäte­tään vie­lä. Avus­tus voi olla enim­mil­lään 1000 euroa yhtä hake­mus­ta koh­ti, mut­ta taval­li­sim­min sum­ma on sata­sis­sa. Inke­röi­sen mukaan myön­tä­mis­pe­rus­tei­ta on sel­key­tet­ty niin, ettei tuli­si vii­me haun kal­tais­ta tilan­net­ta, jos­sa vali­tus­ten joh­dos­ta avus­tuk­set voi­tiin mak­saa vas­ta kevääl­lä.

Yhtei­sö­toi­min­nan avus­tus on mer­kit­tä­vä ja jopa rat­kai­se­va apu tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Vuo­sit­tain Oulun kau­pun­ki tukee noin 350 alu­eel­lis­ta tapah­tu­maa. Ihmet­te­lyä herät­ti, mik­si koko Oulun alu­eel­la jaet­ta­va pot­ti on vain noin 30 000 euroa, kun se muis­sa vas­taa­vis­sa kau­pun­geis­sa se on monin­ker­tai­nen.

Alu­eel­lis­ta toi­min­ta­ra­haa voi saa­da yhtei­söl­li­siin, kai­kil­le avoi­miin tilai­suuk­siin ja toi­min­taan ja sitä voi­vat hakea voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set ja yhtei­söt. Uut­ta on, että tapah­tu­mat ja ret­ket tulee jär­jes­tää Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nan alu­eel­la, enään ei saa tukea esi­mer­kik­si Ikean-ret­kiin.

Toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­set käsi­tel­lään eri alueil­la asu­ka­sil­lois­sa alku­vuo­des­ta 2020. Kun­kin alu­een asuk­kaat teke­vät asu­ka­sil­lois­sa itse ehdo­tuk­sen toi­min­ta­ra­ho­jen jaka­mi­ses­ta omal­le alu­eel­leen.

Lisäk­si oma kana­van­sa on esi­mer­kik­si sosi­aa­li- ja ter­veys­puo­len avus­tuk­siin sekä myös nuor­ten hank­kei­siin (Nero-raha). Ei pidä unoh­taa myös­kään Nuo­ri­so Lea­der -avus­tus­ten mah­dol­li­suut­ta.

Hau­ki­pu­taal­la vih­doin asu­kas­tu­pa

Hau­ki­pu­taal­la ollaan tyy­ty­väi­siä kun noin kuu­den vuo­den odo­tuk­sen jäl­keen on kir­kon­ky­läl­le saa­tu yhtei­sö­toi­min­nal­ta tilat asukastuvalle/olohuoneelle kir­jas­toa vas­ta­pää­tä Joke­lan­tie 1:stä.

Tilaa hal­lin­noi­van Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen Han­nu Lil­ja­mo ker­toi, että ovet avat­tiin elo­kuus­sa nyt kat­so­taan, miten toi­min­ta läh­tee käyn­tiin ja miten sitä kehi­te­tään.

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­vil­la yhdis­tyk­sil­lä on ollut suu­ri tar­ve ilmais­ten kokoon­tu­mis­ti­lo­jen saa­mi­sek­si. Täl­lä het­kel­lä asu­kas­tu­val­la on sään­nöl­li­ses­ti MLL:n Hau­ki­pu­taan osas­ton per­he­ker­ho ja Elä­ke­lii­ton kokoon­tu­mi­sia. Toi­min­taa asu­kas­tu­val­la voi­daan jär­jes­tää yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa. Tilois­ta voi kysyä asu­kas­tu­val­ta tai yhdis­tyk­sen toi­mi­joil­ta.

Vapaa­eh­toi­set pitä­vät asu­kas­tu­val­la Nuor­ten Pop­pia kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin. Asu­kas­tu­van kalus­teet, väli­nei­tä ja tar­jot­ta­vaa nuor­ten iltoi­hin on saa­tu lah­joi­tuk­si­na. Vapaa­eh­toi­set Kat­ja Hava­na ja Paa­vo Kuva­ja ker­toi­vat, että nuo­ria käy illan aika­na asu­kas­tu­val­la 40–60. Vapaa­eh­tois­ten toi­mi­joi­den rin­gis­sä on noin kym­me­nen hen­ki­löä, ja mukaan toi­vo­taan lisää väkeä.

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la ei ole työn­te­ki­jää, jot­ta tupa voi­si olla aina avoin­na. Asu­ka­syh­dis­tyk­sel­lä ei ole yhtään varo­ja. Jos hen­ki­lö pal­kat­tai­siin työl­lis­tä­mi­sen palk­ka­tuel­la, sii­hen tar­vi­taan alku­ra­hoi­tus, johon ei voi saa­da yhtei­sö­toi­min­nal­ta avus­tus­ta.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Kari­ta Iso­la ker­toi, että seu­ra­kun­nal­la on omia tapah­tu­mia, yhteis­työ­tä teh­dään ja muka­na ollaan pai­kal­li­sis­sa tapah­tu­mis­sa. Seu­ra­kun­nan nuor­ten illas­sa per­jan­tai­sin on enim­mil­lään noin 70 kävi­jää. Putaan Mar­tat on seu­ra­kun­nan kans­sa toteut­ta­mas­sa maa­nan­tai­sin aamu­puu­roa­ka­te­mi­aa.

Jatu­lis­sa on kau­pun­gin nuo­ri­so­ti­lat. Tie­dos­sa ei ollut, pal­jon­ko siel­lä käy nuo­ria. Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men osal­lis­tu­mis­ta jol­la­kin tapaa asu­kas­tu­van Nuor­ten Pop­piin toi­vo­taan.

Iso­ja tapah­tu­mia tulos­sa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­la toi­mi­val­la Kel­lon asu­kas­tu­val­la on vil­kas­ta toi­min­taa ja yhteis­työ­ku­vioi­ta. Asu­kas­tu­val­ta saa myös lou­nas­ta ja kah­via. Isois­ta tapah­tu­mis­ta esi­merk­kei­nä ovat Kel­lon kesä­päi­vät ja uute­na Hal­loween-tapah­tu­ma. Ensi kevää­nä sii­vo­taan yhdes­sä kou­lu­lais­ten kans­sa uima­ran­taa ja ympä­ris­töä kesä­kun­toon, ker­toi asu­ka­syh­dis­tyk­sen Mika Huus­ko.

Asu­kas­tu­pa osal­lis­tuu Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn ja kau­pun­gin per­he­pal­ve­lui­den kans­sa vuo­tui­seen jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen vähä­va­rais­ten lap­si­per­hei­den tuek­si. Toi­ve­kor­tit voi hakea asu­kas­tu­val­ta.

Lii­sa Taka­lo Mar­tin­nie­men asu­ka­syh­dis­tyk­ses­tä ker­toi, että suu­rim­pia tapah­tu­mia ovat Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi ja kesä­juh­lat. Lumo-fes­ti­vaa­li­ta­pah­tu­ma Ukko­lan­ran­nan kult­tuu­ri­po­lul­la jär­jes­te­tään ensi vii­kon lau­an­tai­na 23.11. Kyläyh­dis­tys yllä­pi­tää myös laa­vua.

Tänään tors­tai­na 14.11. Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jäyh­dis­tys jär­jes­tää Jou­lu­na­vauk­sen Hau­ki­pu­taan toril­la. Hau­ki­pu­taal­la on kum­mas­tel­tu mik­si kau­pun­ki ei osal­lis­tu ylei­sen toria­lu­een aurauk­seen. Ennen kuin tapah­tu­maa pääs­tään jär­jes­tä­mään, on lumet puh­dis­tet­ta­va ja vie­lä kus­kat­ta­va pois alu­eel­ta.

Ajan­koh­tai­sia aihei­ta käsit­te­lyyn

Tam­mi­kuus­sa asu­ka­sil­lois­sa käsi­tel­lään toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­sia, mut­ta sit­ten aio­taan ottaa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien aiheek­si akuut­te­ja aihei­ta ja pyy­tää vas­taa­jia pai­kal­le. Alueil­la askar­rut­taa yhdys­kun­ta- ja tila­pal­ve­lu­jen toi­min­ta eri­lai­sis­sa hank­keis­sa, jois­ta tie­toa ei tah­do saa­da. Tie­to ei näy­tä kul­ke­van myös­kään kau­pun­gin eri hal­lin­no­na­lo­jen välil­lä.

Huo­le­nai­hee­na on myös sot­ke­mis­vim­man lisään­ty­mi­nen ympä­ris­tös­sä. Oli­si hyvä saa­da esi­mer­kik­si nuo­ri­so­po­lii­si ja vakuu­tus­yh­tiön edus­ta­ja ker­to­maan, mitä sot­ke­mi­ses­ta voi seu­ra­ta ja kuka mak­saa viu­lut.

Lisää tie­toa:

www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto

www.ouka.fi/oulu/nuoret/nuorten-nero

www.oulunseudunleader.fi/fi/nuorisoleader