“Putaan fei­meim­mät potut” esit­täy­ty­vät

Putaan fei­meim­mät potut on met­ka nimi Kel­lon ylä­kou­lun kuva­tai­de­ryh­mäl­le. Se syn­tyi haus­kas­ta ideas­ta, kun ryh­mäs­sä mie­tit­tiin ker­hol­le nimeä. Vuo­si sit­ten aloit­ta­nut valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­ho nime­si itsen­sä ”Perus­pe­ru­noik­si”, ja kun ryh­män töi­tä on nyt esil­lä jo toi­ses­sa näyt­te­lys­sä, hok­sat­tiin, että asial­la on Putaan fei­meim­mät potut.

Ryh­män töi­tä on paras­ta aikaa esil­lä Hau­ki­pu­das-päi­vil­le ava­tus­sa tai­de­näyt­te­lys­sä ja vie­lä 30.11. saak­ka Jatu­lin aulas­sa. Muka­na on maa­lauk­sia, kip­si­töi­tä ja valo­ku­vis­sa on kuvat­tu – mitä­pä muu­ta kuin myös peru­nan sie­lu­ne­lä­mää. Esil­lä on myös mehi­läis­va­ha­maa­lauk­sia.

– Juu­ri tätä mehi­läis­va­haa oli tosi kiva kokeil­la, tote­si­vat Elli Hyvö­nen ja Saa­na Kuit­ti­nen.

Mehi­läis­va­ha on eri väri­sis­sä pöt­köis­sä, joi­ta sula­te­taan sili­tys­rau­dan kal­tai­ses­sa kuu­mas­sa rau­das­sa ja työs­te­tään poh­jal­le.

– Tai oikeas­taan kuva­tai­de ja -valo­ku­va­ker­hos­sa ihan kaik­ki on kivaa, lisää­vät Elli ja Saa­na.

– Opet­ta­ja Eija Kor­tet­jär­vi on aivan huip­pu, tytöt kuten muut­kin ryh­mä­läi­set heh­kut­ta­vat yhteen ääneen.

Kou­lun jäl­keen ker­ran vii­kos­sa kokoon­tu­vas­sa ker­hos­sa on osal­lis­tu­jien mie­les­tä aivan mah­ta­vaa pääs­tä ideoi­maan eri­lai­sia tai­de­jut­tu­ja. Samal­la voi­daan jutel­la kai­ken­lai­sia asiois­ta. On todel­la mie­len­kiin­tois­ta ja ren­tout­ta­vaa tyh­jen­tää pää­tä kou­lu­työn vas­ta­pai­nok­si. Usein huo­ma­taan­kin, että ker­hos­sa on oltu yli ajan.

Ker­hon ohjaa­ja var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja, LogoArt-tai­de­te­ra­piaoh­jaa­ja ja tai­tei­li­ja Eija Kor­tet­jär­vi kehuu nuo­ria upeik­si ja idea­rik­kaik­si. Poruk­ka on tii­vis ja yhdes­sä on teh­ty ja koet­tu laa­jal­ti tai­de-elä­myk­siä. Äsket­täin on kuvat­tu jou­luai­hei­sia valo­ku­via ulko­na ja pian ollaan menos­sa elo­ku­va­fes­ta­reil­le. Ker­hon tavoit­tee­na on roh­kais­ta oppi­lai­ta itseil­mai­suun ja asioi­den käsit­te­lyyn valo­ku­vauk­sen ja kuva­tai­teen kei­noin.

Ryh­män töi­tä on ollut näyt­teil­lä aiem­min myös kir­jas­tos­sa. Mal­lia tai­de­näyt­te­lyyn haet­tiin Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan, tai­tei­li­ja Erja Kärk­käi­sen näyt­te­lyn ava­jai­sis­ta Val­veel­ta. Siel­tä saa­tiin pal­jon ins­pi­raa­tio­ta.

Aitoa näyt­te­lyn ava­jais­tun­nel­maa

Jatu­lin näyt­te­lyn ava­jai­siin osal­lis­tui  myös tai­deyh­dis­tyk­sen väkeä ja ava­jais­ten kaa­va oli kuten asi­aan kuu­luu puhei­neen ja tar­joi­lui­neen.

– Haluan roh­kais­ta tei­tä ja antaa ruusut tai­tei­li­jal­ta tai­tei­li­joil­le, sanoi Erja Kärk­käi­nen.

Hänen mie­les­tään on hie­noa, että yhdis­tys saat­toi olla muka­na jär­jes­tä­mäs­sä Jatu­lin näyt­te­lyä ja esil­le saa­tiin nuor­ten teke­mää tai­det­ta.

Kel­lon kou­lun äidin­kie­len­opet­ta­ja Tai­na Myl­ly­lä on ollut myös hyvä­nä yhteis­työ­kump­pa­ni­na jär­jes­te­lyis­sä. Kii­tos­ta sai myös asu­ka­syh­dis­tyk­sen Han­nu Lil­ja­mo sii­tä, että näyt­te­ly saa­tiin osak­si Hau­ki­pu­das-päi­vien ohjel­maan.

Kol­mi­vuo­ti­sen tai­de­ker­hon rahoi­tus päät­tyy tämän vuo­den lopus­sa. Avus­tus­ta on saa­tu Oulun kau­pun­gil­ta. Nyt askar­rut­taa, saa­daan­ko rahoi­tus jär­jes­ty­mään vie­lä kevät­lu­ku­kau­del­le, mis­tä oppi­laat myös oppi­laat ovat kan­ta­neet huol­ta.