Ajankohtaista

Sodan tapah­tu­mat pysy­vät vete­raa­nin muistilokeroissa

Kii­min­ki­läi­nen Alpo Lep­pä­lä osal­lis­tui kut­sun­toi­hin 18-vuo­ti­aa­na syys­kuus­sa 1942. Kuu­kaut­ta myö­hem­min hän ilmoit­tau­tui ohjeen mukai­ses­ti Oulun kasar­mil­la.– Sama­na yönä mei­dät vie­tiin Limin­gan emän­tä­kou­lul­le kah­den kuu­kau­den kou­lu­tuk­seen. Siel­tä mei­dät kul­je­tet­tiin Hyryn­sal­men kaut­ta suo­raan rin­ta­ma­lin­joil­le Uhtuan suunnalle. 

Lue lisää

Jou­lu­lah­ja­ke­räys Kel­lon asukastuvalla

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää jou­lu­lah­ja­ke­räyk­sen dia­ko­nia­työn asia­kas­per­hei­den lap­sil­le yhteis­työs­sä Kel­lon asu­kas­tu­van kans­sa.  Las­ten lah­ja­toi­vei­ta voi hakea Kel­lon asu­kas­tu­val­ta (Kel­lon­kau­pan­tie 1). Lahjat…Kylä­kir­ja syn­tyi sisul­la ja sydämellä

Sisul­la ja Sydä­mel­lä – Kylä­kir­ja Joki­ky­lä & Onka­mon­ky­lä & Tai­pa­leen­ky­lä on val­mis­tu­mas­sa Oulu-opis­­ton opin­to­pii­ris­sä. Rei­lut 500-sivui­­nen kir­ja ilmes­tyy kevääl­lä ja…


Hau­ki­pu­taan Vei­kot pal­kit­si urheilijoitaan

Urhei­luseu­ra Hau­ki­pu­taan Vei­kot pal­kit­si vuo­den aika­na eri lajeis­sa menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­taan ja val­men­ta­ji­aan. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Erk­ki Kum­pu­la saat­toi huo­mio­no­soi­tuk­sia jakaes­saan todeta…