Mar­tin­nie­men sata­man kehit­tä­mis­tä tar­peen sel­vit­tää

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi vas­tauk­sen vuon­na 2016 teh­tyyn val­tuus­toa­loit­tee­seen Mar­tin­nie­men sata­man kehit­tä­mi­sek­si. Sata­ma on huo­nos­sa kun­nos­sa ja osan sii­tä kau­pun­ki lait­toi käyt­tö­kiel­toon heik­ko­kun­toi­sen ran­ta­lai­tu­rin vuok­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

Aloit­teen sata­man kun­nos­ta­mi­sek­si jät­ti­vät val­tuu­te­tut Eero Halo­nen, Samu­li Poh­ja­mo ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä. Vii­me vii­kon kokouk­ses­sa annet­tu vas­taus sisäl­tää jon­kin ver­ran toi­voa sii­tä, että Mar­tin­nie­men sata­man hyväk­si voi­daan teh­dä jota­kin. Samas­sa kokouk­ses­sa yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta sai infoa myös Kivi­nie­men sata­mas­ta, sen kun­nos­tus­tar­peis­ta ja suun­ni­tel­mis­ta.

Vas­tauk­ses­sa val­tuus­toa­loit­tee­seen Mar­tin­nie­men sata­man paran­ta­mi­ses­ta tode­taan, että vene­sa­ta­mia perus­kor­ja­taan vuo­sit­tain mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa.

Edel­li­sel­lä kah­del­la avo­ve­si­kau­del­la on pain­opis­te ollut venei­lyn tur­val­li­suu­des­sa: vene­väy­lien mata­lik­ko­ja on ruo­pat­tu ja tur­va­lait­tei­ta uusit­tu. Lisäk­si on teh­ty pie­nem­piä kor­jauk­sia ja lai­tu­ri­han­kin­to­ja eri vene­sa­ta­mais­sa.

Vuo­den 2020 talous­ar­vio­esi­tyk­seen sisäl­tyy Tas­ki­sen­ran­nan huo­no­kun­toi­sen vene­sa­ta­man perus­kor­jauk­sen aloi­tus ja Oulu­joen suis­ton melon­ta­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen. Mar­tin­nie­meen kala­sa­ta­man kehit­tä­mi­seen on haet­tu ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta kala­ta­lou­den käyt­tö­ka­lus­tei­den ja tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si.

Mar­tin­nie­men vene­sa­ta­ma sijait­see suo­jai­sal­la pai­kal­la Mus­ta­ka­rin saa­ren itä­puo­lel­la. Vene­sa­ta­mas­sa on noin 190 met­riä pit­kä teräs­pont­ti­ra­ken­tei­nen ran­ta­lai­tu­ri. Vene­sa­ta­ma sijait­see ase­ma­kaa­va-alu­eel­la pää­osin kau­pun­gin maal­la. Lai­tu­rin koil­lis­nurk­ka, jos­sa on ammat­ti­ka­las­ta­jien veneet, sijait­see jako­kun­nan maal­la. Huo­non kun­non takia ran­ta­lai­tu­ri ja sen vene­pai­kat on ase­tet­tu käyt­tö­kiel­toon ja kor­vaa­vat pai­kat on osoi­tet­tu Häy­ry­sen­nie­men vene­sa­ta­mas­ta.

Mar­tin­nie­men vene­sa­ta­man sijain­ti on hyvä ja sin­ne joh­taa kun­nos­tet­tu väy­lä. Katu- ja viher­pal­ve­lu­jen mie­les­tä alu­eel­le on tar­peen teh­dä koko­nais­suun­ni­tel­ma alu­een kehit­tä­mi­sek­si. Koh­de ote­taan vuo­den 2020 suun­nit­te­luoh­jel­maan. Koko­nais­suun­ni­tel­man perus­teel­la voi­daan esit­tää tar­vit­ta­va inves­toin­ti­ra­hoi­tus tule­vil­le vuo­sil­le.

Kivi­nie­mes­sä jo kun­nos­tus­töi­tä

Kel­lon Kivi­nie­men ja Mar­tin­nie­men kala­sa­ta­mien kehit­tä­mi­seen esi­te­tään ensi vuo­den talous­ar­vioon noin 113 000 ja vuo­del­le 2021 140 000 euron mää­rä­ra­haa. Talous­ar­vios­ta ja -suun­ni­tel­mas­ta val­tuus­to päät­tää ensi vuon­na. Hank­keel­le on haet­tu myös ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta.

Kivi­nie­men sata­man alu­eel­la on jo toteu­tu­mas­sa pie­nem­piä koh­tei­ta kuten kala­hal­lin ja säh­kö­lait­tei­den kun­nos­tus­ta. Tur­val­li­suus­syis­tä kel­lu­val­le lai­tu­ril­le lai­te­taan port­ti niin, että jat­kos­sa sin­ne pää­see vain vene­pai­kan hal­ti­jat.

Val­tuu­tet­tu Esa Aal­to on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen Kel­lon Kivi­nie­men kala­sa­ta­man uudis­ta­mi­ses­ta vii­me vuon­na.